2cureX AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2017

Styrelsen och verkställande direktören för 2cureX AB (”2cureX”) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig via bifogad fil alternativt på bolagets hemsida (www.2curex.com). Vänligen observera att årsredovisningen för
2cureX enbart finns tillgänglig på svenska.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för 2cureX.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, VD

E-post: ot@2cureX.com

Telefon: +45 22 11 53 99

URL: www.2curex.com

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2018.

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient och därigenom förbättra cancerbehandlingen. 2cureX genomför för närvarande en multinationell klinisk studie där IndiTreats® potential undersöks på kolorektalcancerpatienter. IndiTreat® är inriktat mot kolorektalcancer, men metoden är även tillämpbar på andra cancerindikationer. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”). 

Taggar:

Om oss

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter. IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal- och äggstockscancer.Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).