Aktieägarna i L E Lundbergföretagen AB (publ)

Aktieägarna i L E Lundbergföretagen AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm, onsdagen den 29 mars 2000 kl 16.00. ANMÄLAN OCH REGISTRERING Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 17 mars 2000 delsanmäla sitt deltagande i bolagsstämman hos styrelsen under adress L E Lundbergföretagen AB, 601 85 Norrköping, per telefon 011-21 65 00 eller per telefax 011-21 65 65, senast onsdagen den 22 mars 2000, kl 12.00. Aktieägare, som genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste - för att kunna utöva rösträtt på bolagsstämman - tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan in-registrering skall vara verkställd senast fredagen den 17 mars 2000. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om den önskade åtgärden. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN/FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA 1.Stämmans öppnande. 2.Val av ordförande vid stämman. 3.Upprättande och godkännande av röstlängd. 4.Val av en eller två justeringsmän. 5.Godkännande av föredragningslista. 6.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7.VD:s anförande. 8.Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 9.Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör c) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella supp- leanter som skall utses av stämman. 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer. 12. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter. 13. Beslut om a)bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier i bolaget b)bemyndigande för styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med bestämmelser om apport, besluta om avyttring av bolagets egna aktier. 14. Övriga frågor. 15. Stämmans avslutande. Fastställande av styrelsearvoden (punkt 11 på föredragningslistan) Arvodet till styrelsen föreslås vara oförändrat jämfört med föregående år, 600.000 kronor, att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Val av styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 12 på föredragningslistan) På bolagsstämman kommer nuvarande styrelseledamöter att föreslås för omval. Förslaget innebär att styrelsen skall bestå av följande av bolags- stämman valda ledamöter: Lennart Bylock, Fredrik Lundberg, Mats Müllern, Bengt Pettersson, Per Welin och Christer Zetterberg. Till revisorer föreslås omval av auktoriserade revisorerna Bo Ribers och Hans Wilhelmsson med auktoriserade revisorerna Carl Lindgren och Hans Åkervall som suppleanter. Bakom förslaget till val av styrelse och revisorer står aktieägare med ca 88 procent av rösterna. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att förvärva aktier i bolaget (punkt 13 a) på föredragningslistan) Styrelsens förslag innebär i huvudsak att styrelsen bemyndigas att före nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst 10 procent av antalet aktier i bolaget. Förvärv skall ske på OM Stockholmsbörsen eller genom ett förvärvserbju-dande. Förvärv på OM Stockholmsbörsen skall ske till vid förvärvstillfället gällande börskurs inom intervallet högsta köpkurs - lägsta betalkurs. Förvärv genom erbjudande till aktieägarna skall ske till lägst gällande börskurs och högst 1,3 gånger gällande börskurs. Syftet med återköpet är att ge möjlighet att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma justera bolagets kapitalstruktur. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med bestämmelser om apport, besluta om avyttring av bolagets egna aktier (punkt 13 b) på föredragningslistan) Styrelsens förslag innebär i huvudsak att styrelsen bemyndigas att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med bestämmelser om apport, besluta om avyttring av ett antal aktier motsvarande högst 10 procent av antalet aktier i bolaget. Ersättningen för sålda aktier skall svara mot ett bedömt marknadsvärde. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma. Styrelsens förslag till beslut under punkterna 13 a) och b) är villkorat av att den lag som tillåter förvärv av egna aktier, huvudsakligen i enlighet med regeringens proposition 1999/2000:34, trätt i kraft före bolagsstämmans avhållande. Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 13 a) och b) hålles tillgängliga hos bolaget från och med den 15 mars 2000. UTDELNING Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning för verksamhetsåret 1999 av 4:75 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslår styrelsen måndagen den 3 april 2000. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC torsdagen den 6 april 2000. Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget från och med den 15 mars 2000. Stockholm i februari 2000 STYRELSEN ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00890/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00890/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar