Ordinarie bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte i Lundbergs

Ordinarie bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte i Lundbergs Bolagsstämma Lundbergs ordinarie bolagsstämma fastställde på onsdagen styrelsens förslag till utdelning för verksam-hetsåret 1999 på 4:75 kronor/aktie, en höjning från 4:25 kronor/aktie föregående år. Avstämningsdag för utdelning är den 3 april 2000 och utdelningen kommer att utbetalas den 6 april 2000. Till styrelseledamöter omvaldes Lennart Bylock, Fredrik Lundberg, Mats Müllern, Bengt Pettersson, Per Welin och Christer Zetterberg. Till revisorer omvaldes auktoriserade revisorerna Bo Ribers och Hans Wilhelmsson och till revisorssupp-leanter omvaldes auktoriserade revisorerna Carl Lindgren och Hans Åkervall. I enlighet med styrelsens förslag fattades beslut att ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra högst 7.588.000 aktier, motsvarande högst 10 procent av aktierna i bolaget. Förvärv skall ske på OM Stockholmsbörsen eller genom erbjudande till samtliga aktieägare. För aktier förvärvade på OM Stockholmsbörsen får betalas vid förvärvs-tillfället gällande börskurs. Förvärv genom erbjudande till aktieägarna skall ske till lägst gällande börskurs och högst 1,30 gång gällande börskurs, vid tidpunkten för erbjudandet. Syftet med återköpet är att ge möjlighet att under perioden fram till nästa års bolagsstämma justera bolagets kapitalstruktur. Avyttring av bolagets egna aktier skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna dock ej över OM Stockholmsbörsen. Avyttring får ske för att finansiera förvärv av företag, verksamhet eller fastighet. Konstituerande styrelsemöte efter stämman Till styrelseordförande utsågs Per Welin. Styrelsen beslutade att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhöll av ordinarie bolagsstämma att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst 7.588.000 aktier, motsvarande högst 10 procent av aktierna i bolaget. Förvärv kommer ske på OM Stockholmsbörsen och för förvärvade aktier kommer att betalas vid förvärvstillfället gällande börskurs. Syftet med återköp är att ge möjlighet att under perioden fram till nästa års bolagsstämma justera bolagets kapitalstruktur. Ett återköp givet dagens marknadssituation skulle höja bolagets avkastning på eget kapital och öka substansvärdet per aktie. Substansvärde Substansvärdet före latent skatt kan per 24 mars 2000 uppskattas till 214 kronor per aktie jämfört med 225 kronor vid utgången av 1999. Efter latent skatt uppgår motsvarande värden till 188 kronor respektive 196 kronor per aktie. Stockholm den 29 mars 2000 L E Lundbergföretagen AB (publ) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT01220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT01220/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar