Årsstämma i A Group of Retail Assets Sweden AB (publ)

Vid årsstämman den 17 maj 2018 i A Group of Retail Assets Sweden AB beslutades bland annat följande:

Årsstämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2017.

Årsstämman beslutade i enligt med styrelsens förslag om utdelning med 0 kr per stamaktie och totalt 20,00 kronor per preferensaktie.

Avstämningsdagar för preferensaktien ska vara;

(i)             den 29 juni 2018 med beräknad utbetalningsdag den 4 juli 2018;

(ii)            den 29 september 2018 med beräknad utbetalningsdag den 3 oktober 2018;

(iii)           den 28 december 2018 med beräknad utbetalningsdag den 4 januari 2019; och

(iv)          den 29 mars 2019 med beräknad utbetalningsdag den 3 april 2019.

Stämman beslutade att samtliga nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktiebok.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om de sittande styrelseledamöterna Knut Pousette, Rutger Arnhult och Patrik Essehorn samt beslutade om nyval av Andreas Hyltefors.
Knut Pousette valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att styrelsens arvode oförändrat ska uppgå till totalt 500 000 kronor, varav 200 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter. För ledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AV som bolagets revisor. Det antecknades att Ernst & Young AB meddelat att Oskar Wall kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till principer avseende valberedningens sammansättning. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Ledamöterna bör vara representanter för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom sig. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier av serie A och/eller stamaktier av serie B och/eller preferensaktier som sammanlagt motsvarar en ökning av aktiekapitalet om högst 30 procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkt för årsstämman 2018. Det totala antalet aktier av serie A som får emitteras under bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 30 procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018. Antalet stamaktier av serie B som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till 30 procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie B utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2018, och antalet preferensaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till 30 procent av aktiekapitalet som utgörs av preferensaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2018.

För ytterligare information kontakta:
Rikard Edenius, VD, rikard.edenius@agoraretail.se, +46 706 05 51 05
Susanna Korpe, Tf. CFO, susanna.korpe@agoraretail.se, +46 8 525 251 63

AGORA (A Group of Retail Assets Sweden AB, publ) – är ett fastighetsbolag med fokus på ägande, utveckling och förvaltning av lönsamma fastigheter i centrala lägen i utvalda större och medelstora städer. Med en bred mix av hyresgäster underlättar vi människors vardag och skapar intressanta platser. Vi har idag 22 fastigheter på 15 orter med en sammanlagd yta av 265 000 kvadratmeter till ett sammanlagt värde av 4,4 miljarder kronor. Agora är listat på Nasdaq First North. Remium Nordic Holding AB är Agoras Certified Adviser.
För mer information www.agoraretail.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar