Bokslutskommuniké januari – december 2017

 • Hyresintäkterna ökade med 22 procent till 403 Mkr (330).
 • Driftnettot ökade med 37 procent till 205 Mkr (150).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 51 procent till 74 Mkr (49).
 • Resultat efter skatt uppgick till 38 Mkr (92), vilket motsvarar 1,24 kr per stamaktie (3,21).
 • Nettoinvesteringar i fastigheter uppgick till 105 Mkr (67).
 • Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 4 422 Mkr (4 339).


Väsentliga händelser under perioden oktober - december

 • Ett femårigt avtal har skrivits med Apoteket Kronan om en större yta och ett nytt läge i Linnégallerian i Växjö.
 • I Kompassen i Örebro har avtal skrivits med cafékonceptet Mocca Deli som öppnar under våren 2018.
 • I Ekholmen Centrum i Linköping har ett förnyat tioårigt avtal skrivits med ICA Signalen som ökar ytan och bygger om till en mer miljövänlig butik.
 • I Telgehuset i Södertälje har ett fyraårigt avtal skrivits med Gina Tricot om en lokal på 400 kvadratmeter.
 • Gina Tricot öppnar i och med denna etablering sin allra första butik i Södertälje i ett av Telgehusets bästa lägen i slutet av april 2018.

Händelser efter periodens utgång

 • Ett avtal har tecknats avseende försäljning av fastigheten Havren 4 i Sundsvall. Försäljning-en sker genom en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 64 miljoner kronor.
 • I Kv. Caroli i centrala Malmö har ett tioårigt avtal skrivits med Lidl om en butik på cirka 1 800 kvadratmeter. Lidl tillträder lokalen efter sommaren och öppnar preliminärt i slutet av 2018.  


VD kommenterar

Agora tar nya tag
2017 har varit ett år med uppgångar och nedgångar. Vi inledde årets tre kvartal med ökade driftnetton och förvaltningsresultat för att avsluta med ett något svagare fjärde kvartal. Om vi ser till hela 2017 och jämför med helår 2016 ökade driftnettot med 37 procent till 205 Mkr (150) och överskottsgraden till 51 procent (45). Förvaltningsresultatet ökade till 74 Mkr (49), en ökning med 51 procent. Ökningarna förklaras främst av förvärven av innerstadsgalleriorna Punkt och Gallerian i Västerås i september förra året.

Under 2017 har vi investerat 105 Mkr i våra fastigheter varav 42 Mkr under det fjärde kvar-talet. Merparten av investeringarna avser hyresgästanpassningar i samband med nya uthyr-ningar. Eftersom investeringarna kommer först och hyresintäkter senare innebär det att vi under kommande kvartal 2018 har en ansträngd likviditetssituation. För mer information, se sidan 12.

Under första kvartalet 2018 sålde vi fastighet Havren 4 i Sundsvall för 64 Mkr som vi förvärvade för 56 Mkr i samband med att Agora startades. Jag känner mig mycket nöjd med försäljningen och den utveckling Havren haft under den tid vi ägt fastigheten. Försäljningen innebär att vi fått ett tillskott av likvida medel att använda till våra pågående investeringar under våren.

Jämför vi fjärde kvartalet med kvartalet innan avser den stora avvikelsen dock värdeförändringar på våra fastigheter som gick från 104 Mkr ackumulerat t o m kvartal tre, till -22 Mkr ackumulerat t o m kvartal fyra. Det finns ett antal olika förklaringar till värdeförändringen som sammanfallit under kvartalet och jag ska tydliggöra några.

Under fjärde kvartalet har vi upplevt en trögare marknad avseende uthyrning och omförhandlingar inom detaljhandelssegmentet. Intresset från detaljhandelsföretag att nyetablera butiker har minskat. E-handelns tillväxt har, framförallt under senare del av året, tagit marknadsandelar av fysiska butiker. Det blev extra tydligt i samband med julhandeln. Det innebär att förväntade framtida hyresökningar avseende detaljhandelshyresgäster inte bedöms bli så stora som vi tidigare trott. För vår del innebär det också att våra uthyrningar framförallt har gjorts till andra typer av aktörer än till traditionella detaljhandelsaktörer, dvs till aktörer inom restaurang, café och service. Det medför stora investeringar i omställningar av lokalerna medan kontrakten i gengäld är längre och den långsiktiga hyran högre. Långsiktigt är det mycket bra för Agora då dessa verksamheter inte påverkas negativt av den ökande digitaliseringen.

Vi har också, i tex Caroli, hyrt ut cirka 1 800 kvadratmeter till Lidl, vilket är en mycket bra uthyrning till en stabil hyresgäst och med långt avtal, men till en lägre hyra per kvadratmeter jämfört med en annan detaljhandelsaktör. En omställning av lokalen från sällanköpsvaror till dagligvaror innebär också en högre investering. Utökningen av dagligvaror i Caroli är mycket bra då den är helt i linje med vår plan att fylla Caroli med hyresgäster som betjänar närmarknadens behov av vardagsnära service.

Alla dessa faktorer, de flesta i grunden positiva, slår kortsiktigt negativt på fastighetsvärdena.

Den starka digitaliseringstrenden i samhället och de förändringar den innebär ser vi som en stor möjlighet för Agora. Våra fastigheter är ofta mycket centralt belägna i stadskärnor och/eller vid kommunikationshubbar. Restauranger och caféer tillsammans med gym, upplevelsebaserade koncept såsom Prison Island ökar i betydelse för att skapa liv i stadskärnorna på bekostnad av traditionell detaljhandel. Historiskt har detaljhandeln ofta valt att etablera sig på de mest attraktiva platserna där människor naturligt rör sig. Nu öppnas det möjligheter för andra aktörer att komma i åtnjutande av dessa centralt belägna platser och därmed också finnas där människor finns. Det blir allt viktigare att jobba med platsers attraktivitet för att locka besökare som är intresserade av mycket mer än bara detaljhandel.

Under det senaste året har därför vårt fokus breddats väsentligt när vi utvecklar våra fastig-heter för att maximera attraktionskraften för de som besöker våra platser. Våra uthyrningar det senaste halvåret har, som jag nämnt ovan, präglats av en allt bredare mix av hyresgäster inom service, restaurang, café, dagligvaror, utbildning och kontor. Den gemensamma nämnaren är vad människor har behov av och gör i sin vardag.

För oss innebär den här förändringen en möjlighet att skapa nya koncept med ett bredare och attraktivare utbud på våra platser. Här är våra centrala lägen optimala för att skapa platser som drar människor. Som en del av vårt arbete med att möta digitaliseringens effekter har det varit naturligt för oss i ledningen och styrelsen att se över och omformulera Agoras vision, affärsidé och övergripande strategi för att betona att vårt perspektiv sträcker sig långt bortom detaljhandeln.

Jag tycker vår nya vision sammanfattar detta på ett bra sätt: Vi skapar förutsättningar för stadens puls och berikar människors vardag.

Agneta Segerhammar
Tf. VD och CFO


För ytterligare information kontakta:
Agneta Segerhammar, tf. VD och CFO, agneta.segerhammar@agoraretail.se, +46 73 032 24 00

Denna information är sådan information som Agora är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 08.00 CET.

AGORA (A Group of Retail Assets Sweden AB, publ) – är ett fastighetsbolag med fokus på ägande, utveckling och förvaltning av lönsamma fastigheter i centrala lägen i utvalda mellanstora och större städer. Med en bred mix av hyresgäster underlättar vi människors vardag och skapar intressanta platser. Vi har idag 22 fastigheter på 15 orter med en sammanlagd yta av 265 000 kvadratmeter till ett sammanlagt värde av 4,4 miljarder kronor. Agora är listat på Nasdaq First North. Remium Nordic Holding AB är Agoras Certified Adviser. För mer information www.agoraretail.se

Taggar: