Delårsrapport januari – mars 2018

 • Hyresintäkterna minskade med 2 procent till 96 Mkr (98).
 • Driftnettot är oförändrat och uppgick till 45 Mkr (45).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 7 procent till 16 Mkr (15).
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 Mkr (15), vilket motsvarar 0,01 kr per stamaktie (0,49).
 • Nettoinvesteringar i fastigheter uppgick till 49 Mkr (14).
 • Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 4 388 Mkr (4 357).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI – MARS

 • Fastigheten Havren 4 i Sundsvall såldes till Peritas Fastigheter AB. Försäljningen genomfördes via en bolagsaffär med ett underliggande fastighetsvärde om 64 Mkr. Frånträde var den 31 januari 2018.
 • I Kv. Caroli i centrala Malmö har ett tioårigt avtal skrivits med Lidl om en butik på cirka 1 800 kvadratmeter. Lidl tillträder lokalen efter sommaren och öppnar preliminärt i slutet av 2018.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Ett avtal har tecknats avseende försäljning av tomträtten Vårholmen 4 i Stockholm. Försäljningen sker genom en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 175 Mkr. Frånträde ägde rum den 30 april 2018.
 • Ett avtal har tecknats avseende försäljning av Ekholmen Centrum (fastigheten Risfältet 2 samt tomträtten till fastigheterna Riket 20 och Riskornet 2) i Linköping. Försäljningen sker genom en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om drygt 312 Mkr. Frånträde sker den 3 september 2018.
 • Försäljningar har gjorts till cirka fem procent över det bokförda värdet.
 • Rikard Edenius utsedd till ny VD, tillträdde den 23 april 2018.

VD KOMMENTERAR

Vi inleder årets första kvartal med stabilt driftnetto jämfört med samma period föregående år 45 Mkr (45) och ett något bättre förvaltningsresultat 16 Mkr (15). I huvudsak förklaras det bättre förvaltningsresultatet av 1 Mkr lägre finansnetto tack vare lägre räntekostnader, vilket är ett resultat av amorteringar och försäljning av fastigheten Havren 4 i Sundsvall.

Under första kvartalet 2018 investerade vi 49 Mkr i våra fastigheter. Merparten av investeringarna avser hyresgästanpassningar i samband med nya uthyrningar. Eftersom investeringarna kommer före hyresintäkterna har det påverkat intäkterna som sjunker något sedan föregående kvartal.

Agora har sedan starten 2015 utvecklat fastigheter i nära samarbete med hyresgästerna och vi ser genom tre bra försäljningar i början på 2018 att resultatet uppskattas på investerarmarknaden. Under första kvartalet 2018 såldes fastighet Havren 4 i Sundsvall för 64 Mkr. I april 2018 såldes tomträtten Vårholmen 4 i Stockholm till ett underliggande fastighetsvärde om 175 Mkr. Ytterligare ett avtal har tecknats avseende försäljning av Ekholmen Centrum till ett underliggande fastighetsvärde om drygt 312 Mkr.

Dessa försäljningar innebär att vi får ett tillskott av likvida medel att använda till investeringar i våra centralt belägna fastigheter. Under resterande del av året kommer vi arbeta fokuserat för att fullt ut ta tillvara fastigheternas utvecklingspotential.

Agora är ett fastighetsbolag som fokuserar på att äga, utveckla och förvalta lönsamma fastigheter i centrala lägen i utvalda större och medelstora städer. Vårt namn fångar vår affärsidé, platser där människor möts och där det är en koncentration av handel och olika typer av aktiviteter.

Våra fastigheter ligger på de mest attraktiva platserna i de städer vi finns, där människor naturligt rör sig. Tidigare har dessa centrala lägen främst varit attraktiva och heta för detaljhandelsaktörer. Nu när den traditionella detaljhandeln håller på att omformas, drivet av digitalisering och ökad e-handel, märker vi att våra platser är attraktiva för många andra.

Vi upplever ett stort intresse från ett bredare spektrum av aktörer inom bland annat träning och hälsa, olika typer av samhällsfunktioner och vård, restauranger, hotell och kontor. Förändringen är positiv för Agora och innebär utvecklings- och investeringsmöjligheter inom vårt befintliga bestånd som i sin tur ger långsiktiga möjligheter till att diversifiera hyres-gästmixerna och maximera fastigheternas värden.

De arbeten som påbörjats under det senaste året kommer att intensifieras med fokus på att maximera attraktionskraften för både våra hyresgäster och besökare av våra platser.

Agoras vision, affärsidé och övergripande strategi betonar vårt perspektiv på attraktiva och naturliga mötesplatser. Vår nya vision, vi skapar förutsättningar för stadens puls och berikar människors vardag, visar på att vi ser stora möjligheter och att vi är långt ifrån beroende av detaljhandeln.

För ytterligare information kontakta:

Rikard Edenius, VD, rikard.edenius@agoraretail.se, +46 706 05 51 05
Susanna Korpe, Tf. CFO, susanna.korpe@agoraretail.se, +46 8 525 251 63

Denna information är sådan information som Agora är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018 kl. 08.00 CET.

 

AGORA (A Group of Retail Assets Sweden AB, publ) – är ett fastighetsbolag med fokus på ägande, utveckling och förvaltning av lönsamma fastigheter i centrala lägen i utvalda större och medelstora städer. Med en bred mix av hyresgäster underlättar vi människors vardag och skapar intressanta platser. Vi har idag 22 fastigheter på 15 orter med en sammanlagd yta av 265 000 kvadratmeter till ett sammanlagt värde av 4,4 miljarder kronor. Agora är listat på Nasdaq First North. Remium Nordic Holding AB är Agoras Certified Adviser.
För mer information www.agoraretail.se

Taggar: