Delårsrapport maj - september 2015

  • Totalresultatet efter skatt uppgick till 96 Mkr, vilket motsvarar 5,22 kronor per aktie.
  • Hyresintäkterna uppgick till 84 Mkr och driftnettot till 45 Mkr.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 22 Mkr. Rensat för engångskostnader i samband med starten av bolaget och listningen på Nasdaq First North uppgick förvaltningsresultatet till 25,5 Mkr.
  • Marknadsvärde fastigheter 3 425 Mkr

Väsentliga händelser

  • Apportemission av 13 fastigheter om totalt marknadsvärde 1 809 Mkr
  • Agoras aktie handlas på Nasdaq First North från och med 15 juni 2015
  • Förvärv av nio fastigheter om totalt marknadsvärde 1 616 Mkr
  • Riktad emission av stamaktier serie B om 50 Mkr
  • Emission av preferensaktier om totalt 100 Mkr till allmänheten
  • Eget kapital per aktie 44 kr

VD Wilner Anderson kommenterar:

”Agora bildades i maj i år. Månaderna efter start har
i alla avseenden präglats av att vi befinner oss i en intensiv uppbyggnadsfas.”

”Agoras grundidé, att äga, förvalta och utveckla detaljhandelsfastigheter, framförallt på andra orter än storstäderna har tagits mycket väl emot och vi ser möjligheter till utveckling i både befintligt bestånd och i att utöka portföljen.”

”Förutom den självklara prioriteringen att rekrytera medarbetare, har vi även fokuserat på att fördjupa våra analyser av både de fastigheter vi har och de orter vi verkar i för att beskriva och skapa de möjligheter till förbättring som finns på varje ort och i varje fastighet. Detta arbete utgör grunden i de detaljerade åtgärds- och affärsplaner vi upprättar med sikte på framförallt nästa år.”

”Jag bedömer att affärsmöjligheterna på marknaden för detaljhandelsfastigheter är stora, baserat på en hög och stabil konsumtion, aktiva detaljister och för närvarande en stor transaktionsvolym.”

För ytterligare information kontakta:
Wilner Anderson, VD
Mobil: +46 (0)70 608 80 80
Email: wilner.anderson@agoraretail.se

Agneta Segerhammar, CFO
Mobil: +46 (0)73 032 24 00
Email: agneta.segerhammar@agoraretail.se 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar