Kommuniké från extra bolagsstämma i A1M Pharma AB (publ)

Idag, den 19 november, hölls extra bolagsstämma i A1M Pharma. Nedan följer en redogörelse för det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om justering av villkor i Incitamentsprogram 2015/2018
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägaren Silotornet AB, att förlänga den tidsperiod som ligger till grund för att räkna fram teckningskursen per aktie vid utnyttjandet av teckningsoption i Incitamentsprogram 2015/2018 från den 30 oktober 2015 till den 5 november 2015.

Således ska teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption utgöras av stamaktiens genomsnittskurs vid tidpunkten för emissionen av, under tiden från den 19 oktober 2015 till och med den 5 november 2015, ökad med 50 procent. Stamaktiens genomsnittskurs vid emissionstidpunkten utgörs av den genomsnittliga volymvägda betalkursen enligt AktieTorget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av sjukdomen, och den ligger bakom 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat, proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress. Enlig nya rön skyddas även hjärtats celler på motsvarande sätt. Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta kirurgiska ingrepp och transplantationer och bolaget bedriver därför utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar mer än 12 miljoner människor varje år.

Om oss

A1M Pharma AB bedriver utveckling och kommersialisering av i först hand behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning baserad på proteinet A1M, alfa-1-mikroglobulin samt fetalt hemoglobin som diagnostisk markör.

Prenumerera

Dokument & länkar