Aktieägarna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), 556626-2407 (”AllTele” eller ”Bolaget”)

kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 1 december 2017 kl. 10.00 i Hamilton Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 27 i Stockholm.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 25 november 2017, dels anmäla sitt deltagande på stämman via post till AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget, ”Extra bolagsstämma”, Box 133, 901 04 Umeå, per telefon 0702-062756 eller via e-post till ir@alltele.se. Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 27 november 2017. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd i aktieboken under eget namn per den 25 november 2017 för att ha rätt att delta i stämman. Det innebär att registreringen måste vara verkställd senast sagda dag. Aktieägare måste underrätta förvaltaren i god tid före denna dag.

OMBUD OCH FULLMAKT

Aktieägares rätt vid stämman får utövas genom ombud. Bolaget tillhandahåller ett fullmaktsformulär som kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.alltele.se, eller som kan erhållas på begäran. Fullmakten bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovanstående adress samt uppvisas i original på stämman. Fullmakten ska vara daterad och undertecknad av aktieägaren. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska dessutom bifoga kopia av behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordningen

7. Beslut om ändring av bolagsordningen (firmaändring)

8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av Bolagets firma, genom ändring av punkten 1 i bolagsordningen, enligt följande:

Nuvarande lydelse Föreslagen ny lydelse
1 Bolagets firma 1 Bolagets firma
Bolagets firma är AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ). Bolaget är publikt. Bolagets firma är A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ). Bolaget är publikt.

Förslaget är villkorat av att Bolagsverket godkänner den föreslagna firman.

Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att göra de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga vid exempelvis registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

UPPGIFT OM ANTAL AKTIER OCH RÖSTER SAMT OM INNEHAV AV EGNA AKTIER

I Bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande totalt 32 857 443 A-aktier med en röst vardera och 0 B-aktier med en tiondels röst vardera. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

______________

Stockholm i november 2017

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)

Styrelsen

Taggar:

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Prenumerera

Dokument & länkar