Bokslutskommuniké 2012

2012 i sammansdrag

 • Omsättningen uppgick till 765,5 (610,3) Mkr vilket är i linje med det som kommunicerades i samband med att den nya affärsplanen offentliggjordes i december.
 • Omsättningen ökade med 25% jämfört med 2011.
 • Omställning- och integrationskostnader, bland annat kostnader för dubbla teknikplattformar, har påverkat resultat negativt.
 • Ökad användning av SmartPhones har tyngt bruttoresultatet.
 • EBITDA-resultatet för 2012 uppgick till 33,7 (26,7) Mkr vilket ligger i linje med det som kommunicerats.
 • Rörelseresultatet 2012 påverkas negativt av nedskrivningar om 6 Mkr.
 • Årets resultat påverkas positivt av en uppskjuten skatteintäkt uppgående till 20,7 Mkr avseende aktiverade underskottsavdrag.
 • Betalning av ackordslikvid på 46 Mkr har påverkat kassaflödet enligt plan.
 • Ola Norberg lämnade rollen som VD.
 • Styrelsen antog i december en reviderad affärsplan med årliga kostnadsbesparingar på 40 Mkr.
 • Omsättningen minskade med 12% jämfört samma period 2011.

Oktober – december i sammansdrag

 • Ola Norberg lämnade rollen som VD.
 • Styrelsen antog i december en reviderad affärsplan med årliga kostnadsbesparingar på 40 Mkr.
 • Omsättningen minskade med 12% jämfört samma period 2011.

Taggar:

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Prenumerera

Dokument & länkar