Bokslutskommuniké 2012

2012 i sammansdrag

 • Omsättningen uppgick till 765,5 (610,3) Mkr vilket är i linje med det som kommunicerades i samband med att den nya affärsplanen offentliggjordes i december.
 • Omsättningen ökade med 25% jämfört med 2011.
 • Omställning- och integrationskostnader, bland annat kostnader för dubbla teknikplattformar, har påverkat resultat negativt.
 • Ökad användning av SmartPhones har tyngt bruttoresultatet.
 • EBITDA-resultatet för 2012 uppgick till 33,7 (26,7) Mkr vilket ligger i linje med det som kommunicerats.
 • Rörelseresultatet 2012 påverkas negativt av nedskrivningar om 6 Mkr.
 • Årets resultat påverkas positivt av en uppskjuten skatteintäkt uppgående till 20,7 Mkr avseende aktiverade underskottsavdrag.
 • Betalning av ackordslikvid på 46 Mkr har påverkat kassaflödet enligt plan.
 • Ola Norberg lämnade rollen som VD.
 • Styrelsen antog i december en reviderad affärsplan med årliga kostnadsbesparingar på 40 Mkr.
 • Omsättningen minskade med 12% jämfört samma period 2011.

Oktober – december i sammansdrag

 • Ola Norberg lämnade rollen som VD.
 • Styrelsen antog i december en reviderad affärsplan med årliga kostnadsbesparingar på 40 Mkr.
 • Omsättningen minskade med 12% jämfört samma period 2011.

Taggar:

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3, samt IT-konsultföretagen Delegate och IT Total Västernorrland. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret.

Prenumerera

Dokument & länkar