Delårsrapport januari-september 2015

Åtgärdsprogrammen ger effekt och företagssegmentet visar positivt EBITDA resultat

Juli - september i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 188,8 (219,2) Mkr

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 42,2 (26,6) Mkr

 • EBITDA-resultatet uppgick till 13,0 (26,0) Mkr

 • Rörelseresultatet uppgick till -54,3 (15,4) Mkr, i vilket ingår en engångsnedskrivning av goodwill på -55,9 (0,0)

 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -2,03 (0,46) kr

 • Företagssegmentet uppvisar positivt resultat om 7 Mkr i kvartalet

 • Personalkostnaderna har minskat med 35% jämfört med samma kvartal föregående år

 • Timepiece har löst sin optionsrätt för 1 287 831 aktier

 • Samtliga B-aktier har under kvartalet omvandlats till A-aktier

Januari - september i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 591,6 (671,1) Mkr

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 53,7 (44,5) Mkr

 • EBITDA-resultatet uppgick till 39,5 (79,7) Mkr

 • Rörelseresultatet uppgick till -50,1 (46,0) Mkr, i vilket ingår en engångsnedskrivning av goodwill på -55,9 (0,0)

 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -2,05 (1,48) kr

För mer information kontakta:

Anders Lundström, CFO

0733-97 89 67

anders.lundstrom@alltele.se

Om AllTele ( www.alltele.se )

AllTele är utmanaren på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Via AllTele Privat levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster samt CATV och IPTV till privatkunder. Via AllTele Företag levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster till företag. Allt paketerat och levererat med fokus på enkelhet, bästa service och funktion.

Denna information är sådan som AllTele ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3, samt IT-konsultföretagen Delegate och IT Total Västernorrland. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret.

Prenumerera

Dokument & länkar