Kallelse till årsstämma i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)

Aktieägarna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), 556626-2407 kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 maj 2011 kl. 10.00 i Hotell Aurom Konferenscenter, Skellefteå

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 21 maj 2011, dels anmäla sitt deltagande på stämman till via post till AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget, ”Årsstämma”, Box 42017, 126 12  Stockholm, per telefon 08-503 115 02 eller via e-post till

ann-charlott.ehrnborg@alltele.se. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast måndagen den 23 maj 2011 kl. 16.00. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisations­nummer, antal aktier, samt eventuella biträden eller ombud.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd i aktieboken under eget namn per den 21 maj 2011 för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägare måste underrätta förvaltaren i god tid före denna dag.

Aktieägares rätt vid årsstämman får utövas genom ombud. Bolaget tillhandahåller ett fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida www.alltele.se eller som kan erhållas på begäran. Fullmakten bör i god tid före stämman skickas till bolaget under ovanstående adress samt uppvisas i original på stämman. Fullmakten ska vara daterad, undertecknad av aktieägaren samt inte vara utfärdad tidigare än ett år före stämman. Den som företräder juridisk person skall dessutom bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

1.    Öppnande av stämman.
2.    Val av ordförande vid årsstämman.
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.    Val av en eller två justeringsmän.
5.    Fråga om närvarorätt på stämman för den som inte är aktieägare.
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.    Godkännande av dagordningen.
8.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9.    Presentationer
          a.    VD:s anförande med efterföljande frågestund;
          b.    Revisorns redogörelse;
          c.    Presentation av valberedningens förslag.
10.    Beslut om;
          a.    fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträk-ningen och koncernbalansräkningen;
          b.    dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda ba-lansräkningen;
          c.    Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
12.    Fastställelse av arvoden till styrelse och revisorer.
13.    Val av styrelse samt val av styrelsens ordförande.
14.    Val av revisor
15.    Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16.    Fastställande av principer för utseende av valberedning.
17.    Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
18.    Stämmans avslutande.

Förslag till Beslut 

Punkt 2: Valberedningen som har utgjorts av Thomas Nygren som representerar Thomas Nygren med familj och bolag, Frank Reijbrandt som representerar Mark Hauschildt, Jerry Lundqvist (ordf) som representerar Ola Norberg med familj och bolag samt Jonas Fredriksson som representerar Öhman Fonder föreslår att Thomas Nygren utses till ordförande för årsstämman.

Punkt 10b: Styrelsen och den verkställande direktören föreslår en utdelning till bolagets aktieägare om 30 öre per aktie. Som avstämningsdag föreslås den 1 juni 2011. Under förutsättning att stämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, beräknas utdelningen utbetalas den 8 juni 2011. Resterande disponibla medel, 95 454 030 kronor, föreslås att överföras i ny räkning. Det är styrelsens bedömning att utdelningen är försvarlig mot bakgrund av de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital samt moderbolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Punkt 11: Valberedningen föreslår att bolagets styrelse ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 12: Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå till styrelsens ordförande med 125 000 kronor och till övriga styrelseledamöter med 125 000 kronor till vardera, sammantaget 625 000 kronor. Det föreslagna arvodet innebär ingen höjning från föregående år. Till ledamöter som är anställda i bolaget föreslås ingen ersättning. Arvode till revisor föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande räkning.

Punkt 13: Valberedningen föreslår omval av Thomas Nygren, Ola Norberg, Olle Söderberg och Camilla Moström Koebe samt nyval av Björn Fernström och Magnus Maurex. Till styrelseordförande föreslås Thomas Nygren.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns på bolagets hemsida, www.alltele.se.

Punkt 14: Valberedningen föreslår att stämman, för tiden intill slutet av årsstämman 2012, på nytt utser revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor samt föreslår att Per Hedström på nytt utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 15: Styrelsen föreslår för tiden från årsstämma 2011 om följande riktlinjer gällande ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare i bolaget. Ersättningen ska kunna bestå av följande delar: fast årslön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, diskretionär bonus och avgångsvederlag. Rörlig ersättning skall vara kopplad till den omsättnings- och/eller resultatutveckling personen kan påverka och baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad i förhållande till den fasta lönen. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. Den rörliga ersättningen har en fastställd övre gräns och får maximalt uppgå till 50 procent av den fasta årslönen. Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, med individuell pensionsålder, dock ej lägre än 60 år. Uppsägningstiden ska normalt vara tre - sex månader från befattningshavarens sida och från bolagets sida vanligtvis tre - sex månader. Mellan bolaget och verkställande direktören gäller att verkställande direktören har en uppsägningstid på sex månader och vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid på sex månader. Bolaget äger rätt att träffa avtal med verkställande direktören och ledande befattningshavare om att dessa under vissa förutsättningar ska kunna erhålla särskild engångsersättning i händelse av en väsentlig ägarförändring i bolaget motsvarande maximalt 85 procent av fem fasta årslöner att utbetalas med en sextiondel per månad under högst fem år.

Bolaget ska sträva efter att erbjuda ledande befattningshavare i bolaget marknadsmässiga och konkurrenskraftiga ersättningar för att säkerställa att bolaget kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare.

Ersättningar till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare bereds i styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen baserat på ersättningsutskottets förslag. Vid beslutsförslag till ersättning ska arbetsuppgifternas betydelse, kompetens, erfarenhet och prestation vägas in.

Dessa riktlinjer omfattar de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i bolagets ledning. Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för eventuella ändringar i befintliga avtal. Styrelsen har rätt att frångå dessa riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 16: Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande: styrelsens ordförande ska utses till ledamot av valberedningen och ska få i uppdrag att, i samråd med bolagets per den 1 september 2010 röstmässigt största aktieägare, utse ytterligare två till tre ledamöter. Valberedningen ska inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilken inte ska vara styrelsens ordförande. För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största aktieägarna i bolaget, eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2011, ska valberedningens övriga ledamöter i samråd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman 2011 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Punkt 17: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att före nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 1 000 000 aktier mot kontant betalning eller betalning genom apport eller kvittning. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan utspädningseffekten för nu befintliga aktieägare bli högst c:a 7,77 procent baserat på befintliga (10 866 746) aktier. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt.

Bemyndigandet får utnyttjas för inhämtande av riskvilligt kapital samt för betalning i samband med förvärv av bolag eller rörelser.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag till beslut samt årsredovisning kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med den 13 maj 2011 och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande totalt 10 866 746 aktier av ett och samma slag med en röst vardera. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

Majoritetskrav

Beslut under punkt 17 erfordrar en majoritet om minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

____________________

Stockholm i april 2011
Styrelsen

Taggar:

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Prenumerera