Kallelse till årsstämma i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)

Aktieägarna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), 556626-2407

kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 maj 2015 kl. 14.00 på Telefonvägen 30, Hägersten i Stockholms kommun.

Aktieägarna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), 556626-2407

kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 maj 2015 kl. 14.00 på Telefonvägen 30, Hägersten i Stockholms kommun.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 21 maj 2015, dels anmäla sitt deltagande på stämman via post till AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget, ”Årsstämma”, Box 42017, 126 12 Stockholm, per telefon 08-503 115 18 eller via e-post till ir@alltele.se. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 21 maj 2015 kl. 16.00. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd i aktieboken under eget namn per den 21 maj 2015 för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägare måste underrätta förvaltaren i god tid före denna dag.

OMBUD OCH FULLMAKT

Aktieägares rätt vid årsstämman får utövas genom ombud. Bolaget tillhandahåller ett fullmaktsformulär som kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.alltele.se, eller som kan erhållas på begäran. Fullmakten bör i god tid före stämman skickas till bolaget under ovanstående adress samt uppvisas i original på stämman. Fullmakten ska vara daterad och undertecknad av aktieägaren. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska dessutom bifoga kopia av behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Fråga om närvarorätt på stämman för den som inte är aktieägare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Godkännande av dagordningen

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts.

9. Presentationer:

a. VD:s anförande med efterföljande frågestund

b. revisorns redogörelse

c. presentation av valberedningens förslag

10. Beslut om:

a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

11. Fastställande av antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

12. Fastställelse av arvoden till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och revisorer

13. Val av styrelse samt val av styrelsens ordförande

14. Val av revisor

15. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

16. Fastställande av principer för utseende av valberedning

17. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

18. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2

Valberedningen föreslår att Thomas Nygren utses till ordförande för årsstämman.

Punkt 10b

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår en utdelning om 1,25 kronor per aktie och att årsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdagen till en tidpunkt som infaller senast under tredje kvartalet 2015. Det föreslås vidare att överskjutande del av till årstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 11

Valberedningen föreslår att bolagets styrelse ska bestå av sex av bolagsstämman valda styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 12

Valberedningen föreslår att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och till styrelsens ordförande ska utgå med oförändrat belopp om 125 000 kronor till vardera. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete. Det föreslagna arvodet innebär ingen höjning per ledamot från föregående år. Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar via eget bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdeskatt enligt lag. 

Arvode till revisor föreslås utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Punkt 13

Valberedningen föreslår omval av Thomas Nygren, Mark Hauschildt, Ola Norberg, Björn Fernström, Paul Moonga och Robert Charpentier. Till styrelseordförande föreslås Thomas Nygren.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns på bolagets hemsida, www.alltele.se.

Punkt 14

Valberedningen föreslår att stämman, för tiden intill slutet av årsstämman 2016, på nytt utser revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor med Per Hedström som huvudansvarig revisor.

Punkt 15

Styrelsen har enligt 8 kap 51 § aktiebolagslagen utarbetat följande förslag till årsstämman avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Med ledande befattningshavare avses i enlighet med 5 kap 20 § årsredovisningslagen de personer som vid var tid ingår i bolagets ledning. Dessa kan utgöras förutom av Verkställande direktören av vice VD, Ekonomi-, Marknads-, Teknik-, Försäljnings-, HR-, IT-, Operativa- samt Privatmarknadschefen.

Bolaget ska sträva efter att erbjuda ledande befattningshavare i bolaget marknadsmässiga och konkurrenskraftiga villkor för att säkerställa att bolaget kan attrahera och behålla ledande befattningshavare med den kompetens och erfarenhet som bolaget behöver. Ersättning till ledande befattningshavare ska kunna bestå av följande delar: fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner, diskretionär bonus, avgångsvederlag och övriga ersättningar. Långsiktiga incitamentsprogram kan erbjudas som komplement till ovan och föreläggs då bolagsstämman för beslut eller godkännande.

Rörlig lön ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Sådana mätbara kriterier kan vara den försäljnings- omsättnings- och/eller resultatutveckling som befattningshavaren kan påverka inom sitt ansvarsområde och ska baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål. Den rörliga lönen ska vara maximerad i förhållande till den fasta lönen och ska ha en fastställd övre gräns som maximalt får uppgå till 50 procent av den fasta årslönen. Vid bestämmande av rörlig lön ska styrelsen beakta dels möjligheten att föra in förbehåll som villkorar utbetalningen av viss del av den rörliga lönen av att de prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara över tid, dels möjligheten för bolaget att återkräva sådan ersättning som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart felaktiga.

Långsiktiga incitamentsprogram ska kunna utgöra ett komplement till fast och rörlig lön och ska utformas med syfte att uppnå ökad intressegemenskap mellan de deltagande befattningshavarna och bolagets aktieägare samt med målet att skapa ett långsiktigt engagemang i bolaget där deltagarna ges möjlighet att ta del av bolagets långsiktiga framgång och värdeskapande.

Pensionsförmåner ska i första hand vara premiebaserade enligt gällande kollektivavtal. För ledande befattningshavare gäller individuell pensionsålder, dock ej lägre än 60 år. Uppsägningstiden ska normalt vara en - sex månader från befattningshavarens sida och från bolagets sida vanligtvis tre - tolv månader. Mellan bolaget och verkställande direktören samt vice verkställande direktören gäller att dessa har en uppsägningstid vid egen uppsägning på 6 – 24 månader och vid uppsägning från bolagets sida en uppsägningstid på 6 – 24 månader. Fast lön under uppsägningstid samt eventuellt avgångsvederlag och ersättning för konkurrensbegränsning får inte överstiga ett belopp som motsvarar den fasta lönen under 24 månader och aldrig utgå efter att befattningshavaren har uppnått 65 års ålder.

Övriga ersättningar kan bestå av andra sedvanliga förmåner såsom t ex förmånsbil, sjukvårdsförsäkring etc., vilka inte ska utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen. Därutöver kan ytterligare ersättning utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana arrangemang har till syfte att rekrytera eller behålla ledande befattningshavare och att de avtalas enbart i enskilda fall. Sådana extraordinära arrangemang kan till exempel inkludera kontanta engångsutbetalningar eller ett förmånspaket i form av flyttstöd och liknande.

Ersättningar till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare bereds i styrelsens ersättningsutskott i den mån sådant utskott har tillsatts och beslutas av styrelsen baserat på ersättningsutskottets förslag. Har inget ersättningsutskott tillsatts, bereds och beslutas ersättningen av styrelsen utan närvaro av sådana personer som omfattas av beslutet.

Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för eventuella ändringar i befintliga avtal. Styrelsen har rätt att frångå dessa riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 16

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande: styrelsens ordförande ska utses till ledamot av valberedningen och ska få i uppdrag att, i samråd med bolagets per den 1 september 2015 röstmässigt största aktieägare, utse ytterligare två till tre ledamöter. Valberedningen ska inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilken inte ska vara styrelsens ordförande. För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största aktieägarna i bolaget, eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2016, ska valberedningens övriga ledamöter i samråd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman 2016 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Punkt 17
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att före nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 1 000 000 A-aktier mot kontant betalning eller betalning genom apport eller kvittning. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan utspädningseffekten för nu befintliga aktieägare bli högst ca 3,79 procent baserat på befintliga (25 415 766) aktier och ca 4,8 procent baserat på befintliga (19 850 730) röster. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt.

Bemyndigandet får utnyttjas för inhämtande av riskvilligt kapital samt för betalning i samband med förvärv av bolag eller rörelser.

TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut samt årsredovisning och revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer senast tre veckor före årsstämman att finnas tillgängliga på bolagets kontor med adress Storgatan 40, Skellefteå och bolagets webbplats, www.alltele.se. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress eller e-postadress.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

UPPGIFT OM ANTAL AKTIER OCH RÖSTER SAMT OM INNEHAV AV EGNA AKTIER

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande totalt 25 415 766 aktier varav 19 212 393 A-aktier med en röst vardera och 6 183 373 B-aktier med en tiondels röst vardera. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

MAJORITETSKRAV

Beslut under punkt 17 erfordrar en majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

___

Stockholm i april 2015

Styrelsen

För mer information kontakta:

Anders Lundström, CFO

0733-97 89 67

anders.lundstrom@alltele.se

Om AllTele (www.alltele.se)

AllTele är utmanaren på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Via AllTele LDA levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster samt CATV och IPTV till privatkunder. Via AllTele Företag levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster till företag. Allt paketerat och levererat med fokus på enkelhet, bästa service och funktion.

Denna information är sådan som AllTele ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3, samt IT-konsultföretagen Delegate och IT Total Västernorrland. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret.