Kallelse till extra bolagsstämma i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)

Aktieägarna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), 556626-2407 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 30 augusti 2011 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Telefonvägen 30, Hägersten

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 24 augusti 2011, dels anmäla sitt deltagande på stämman till via post till AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget, ”Årsstämma”, Box 42017, 126 12 Stockholm, per telefon 08-503 115 02 eller via e-post till daniel.ekberger@alltele.se. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 24 augusti 2011 kl. 16.00. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisations­nummer, antal aktier, samt eventuella biträden eller ombud.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd i aktieboken under eget namn per den 24 augusti 2011 för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägare måste underrätta förvaltaren i god tid före denna dag.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas genom ombud. Bolaget tillhandahåller ett fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida www.alltele.se eller som kan erhållas på begäran. Fullmakten bör i god tid före stämman skickas till bolaget under ovanstående adress samt uppvisas i original på stämman. Fullmakten ska vara daterad, undertecknad av aktieägaren samt inte vara utfärdad tidigare än ett år före stämman. Den som företräder juridisk person skall dessutom bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman.
 2. Val av ordförande vid årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Fråga om närvarorätt på stämman för den som inte är aktieägare.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Godkännande av dagordningen.
 8. Framläggande av handlingar enligt 13 kap 6 och 7 §§ samt revisorns yttrande enligt 13 kap 8 § aktiebolagslagen samt framläggande av handlingar enligt 15 kap 8 och 9 §§ samt revisorns yttrande enligt 15 kap 10 § aktiebolagslagen.
 9. Beslut om nyemission av aktier att betalas med apportegendom i enlighet med styrelsens förslag.
 10. Beslut om emission av konvertibler att betalas genom kvittning i enlighet med styrelsen förslag.
 11. Val av ny styrelseledamot.
 12. Stämmans avslutande.

Förslag till Beslut

Punkt 9: Styrelsen föreslår att bolagsstämman med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fattar beslut om emission av högst 1.500.000 aktier i bolaget att betalas med apportegendom i form av aktier i Ventelo Sverige AB varvid bolagets aktiekapital kan öka med högst 300.000 kronor. Teckningskursen har bestämt till 23:48 kronor per aktie. Rätt att teckna de emitterade aktierna tillkommer säljarna av aktier i Ventelo Sverige AB. Teckning av aktierna ska ske på teckningslista senast den 31 augusti 2011 varvid apportegendomen samtidigt ska erläggas. De nya aktierna skall ge rätt till utdelning från och med den första avstämningsdag som infaller efter registrering av aktierna hos Euroclear Sweden AB. Apportegendomen antas vara till nytta för bolaget och värdet av apportegendom har inte åsatts ett högre värde än det verkliga värdet för bolaget. Emissionen innebär vid full teckning en utspädning av befintliga aktieägare med c:a 12,1 procent.

Punkt 10: Styrelsen föreslår att bolagsstämman med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fattar beslut om emission av högst 1.000.000 konvertibler genom ett upptagande av ett lån om högst 40.000.000 kronor att fördelas på 1.000.000 konvertibler med en fast årlig ränta om fyra procent vilken förfaller till betalning i efterskott vid konvertering. Rätt att teckna konvertiblerna ska tillfalla innehavarna av den köpeskillingsfordran om 40.000.000 kronor mot bolaget avseende förvärv av aktier i Ventelo Sverige AB med rätt och skyldighet för dessa tecknare att erlägga betalning för konvertiblerna genom kvittning av köpeskillingsfordringen. Konvertiblerna ska emitteras till en kurs om 40 kronor per konvertibel, vilket motsvarar konvertiblernas nominella belopp. Teckning av aktierna ska ske på teckningslista senast den 31 augusti 2011 varvid betalning ska ske genom kvittning av bolagets skuld. Innehavare av konvertibel äger rätt att efter registrering av lånet och senast den 1 september 2013 påkalla konvertering till nya aktier i bolaget. Konverteringskursen för de nya aktierna ska uppgå till 40 kronor per aktie varvid antalet nya aktier vid full konvertering kan uppgå till 1.000.000 aktier i bolaget. De nya aktierna skall ge rätt till utdelning från och med den första avstämningsdag som infaller efter registrering av aktierna hos Euroclear Sweden AB. Emissionen innebär vid full teckning och konvertering och efter emission av aktier enligt punkt 9 i denna kallelse en utspädning av befintliga aktieägare med c:a 7,48 procent. Vid fullt utnyttjande av konvertiblerna kan bolagets aktiekapital öka med högst 200.000 kronor.

Punkt 11: I samband med bolagsstämman avser bolagets verkställande direktör, Ola Norberg, att utträda ur styrelsen varvid ett antal av bolagets större aktieägare, däribland bl a Ola Norberg, Thomas Nygren och Peter Bellgran föreslår att stämman väljer Paul Monga som ny styrelseledamot efter Ola Norberg samt att Paul Monga erhåller samma arvode som övriga ledamöter vilket uppgår till 125.000 kronor.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag till beslut samt handlingar enligt punkt 8 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med den 9 augusti 2011 och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande totalt 10.866.746 aktier av ett och samma slag med en röst vardera. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

Majoritetskrav

Beslut under punkt 10 erfordrar en majoritet om minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

____________________

Stockholm i augusti 2011
Styrelsen


Taggar:

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Prenumerera

Dokument & länkar