Kommuniké från A3 Allmänna IT - och Telekomaktiebolaget (publ) årsstämma den 24 maj 2018

Stockholm den 24 maj 2018 Kl. 15.55

På dagens årsstämma beslutades i enlighet med förslagen från styrelsen och valberedningen.

Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör Paul Moonga beskrev bolagets verksamhet.

Utdelning

Stämman beslutade om vinstutdelning om 1,25 kronor per aktie, totalt 41 071 804 kronor, skulle utgå. Överskjutande del av till årsstämmas förfogande stående vinstmedel, 309 513 854 kronor, balanserades i ny räkning. Avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 28 maj 2018.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2017. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Ersättning till styrelsens ledamöter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om årligt arvode till av bolaget icke anställda ledamöter och styrelsens ordförande med vardera 125 000 kronor. Vidare beslutades att icke anställda ledamöter ingående i bolagets revisionsutskott erhåller ett ytterligare arvode om 40 000 kronor vardera.

Styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, genom omval utse Thomas Nygren, Mark Hauschildt, Björn Fernström, Paul Moonga, Johan Åsberg, Lars Roth och Anna Philipson till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Till styrelseordförande omvaldes Thomas Nygren.

Revisor

Ernst & Young AB omvaldes som revisionsbolag med Michael Forss som huvudansvarig revisor intill utgången av 2019 års årsstämma.

Riktlinjer för ersättning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Valberedningen

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till procedur för att utse ledamöter till valberedningen samt valberedningens uppdrag.

Bemyndiganden

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av högst 1 000 000 A-aktier för inhämtande av riskvilligt kapital samt för betalning i samband med förvärv av bolag eller rörelser genom kontant betalning eller betalning genom apport eller kvittning. Bemyndigandena ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt.

För ytterligare information:

A3

Paul Moonga, CEO

Mobil:                +46 (0)70 959 06 66

E-post:              paul@a3.se

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se

Prenumerera