Styrelsen i AllTele har beslutat om apportemissioner och meddelar att kvittningsemissioner avslutats

Styrelsen i AllTele har, med stöd av bemyndigande lämnat av extra bolagsstämman den 20 mars 2013, beslutat om emission av 6 183 373 A-aktier, 6 183 373 B-aktier och 1 287 831 teckningsoptioner, vardera teckningsoption berättigande till teckning av en B-aktie.

Teckningskursen uppgår för aktierna till 18,25 SEK per aktie och för teckningsoptionerna till ca 18,30 SEK per option. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske till en teckningskurs om 20 öre från och med den dag som infaller (i) efter den avstämningsdag för utdelning som beslutas av årsstämman i Bolaget år 2015 eller, (ii) om det på sådan stämma beslutas att någon utdelning inte ska ske, från och med den dag som infaller efter dagen för årsstämman i Bolaget år 2015, till och med den 30 juni 2015.

Samtliga aktier och teckningsoptioner har tecknats av och tilldelats Timepiece Servicos De Consultoria LDA. Betalning för aktierna och teckningsoptionerna har skett genom tillskjutande av apportegendom i form av samtliga aktier i AllTele LDA (Universal Telecom).

Genom ovan nämnda apportemissioner har AllTele erlagt full betalning för förvärvet av Universal Telecom. AllTele tillträdde aktierna i AllTele LDA den 1 april 2013.

Vidare har teckningen avslutats i den riktade kvittningsemission av A-aktier som beslutades av extra bolagsstämman den 20 mars 2013. Samtliga 682 274 A-aktier i emissionen har tecknats och tilldelats.

Efter ovanstående emissioner kommer aktiekapitalet i AllTele uppgå till 5 083 153,20 SEK fördelat på 25 415 766 aktier, varav 19 232 393 stycken utgörs av A-aktier och 6 183 373 utgörs av B-aktier.

Kontakt AllTele
Carlos Riera, VD
Mobil: 46 (0) 701-87 17 73
E-post: carlos.riera@alltele.se

Om AllTele (www.alltele.se)

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget är utmanaren på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Via AllTele LDA levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster samt CATV och IPTV till privatkunder. Via AllTele Företag levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster till företag. Allt paketerat och levererat med fokus på enkelhet, bästa service och funktion.

Denna information är sådan som AllTele ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Taggar:

Om oss

A3 är en helhetsleverantör inom telekom och IT med huvudkontor i Umeå. A3 bildades 2017 och är resultatet av ett samgående mellan bredbands- och telekomföretagen AllTele och T3. Tillsammans kan vi med A3 erbjuda ett komplett utbud av kommunikationstjänster till privatkunder och företag, och moderna IT-lösningar för det digitala kontoret. Aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq Stockholm, Small Cap, numer under kortnamnet ATRE.Mer information om A3 och vårt erbjudande finns på www.a3.se