AAK:s delårsrapport för det andra kvartalet – rekordhögt rörelseresultat för ett andra kvartal

AAK:s delårsrapport för det andra kvartalet – rekordhögt rörelseresultat för ett andra kvartal

 • Rörelseresultatet uppgick till 409 mkr (368 mkr), en förbättring med 11% jämfört med motsvarande kvartal 2016. Valutaomräkningseffekten uppgick till 6 mkr, hänförlig till Chocolate & Confectionery Fats.

  - Uppstartskostnader för nyinvesteringarna i Brasilien och Kina har planenligt inkluderats i det redovisade rörelseresultatet.

 • Volymerna fortsatte att utvecklas positivt med en tillväxt på 11% (6%). Den organiska volymtillväxten var 5% (1%). Efterfrågan på special- och semispecialprodukter fortsatte att vara stark och genererade en organisk volymtillväxt på 5% (5%).

 • Food Ingredients förbättrade rörelse­resultatet med 14% till 271 mkr (238 mkr). Det var ett starkt kvartal med tvåsiffrig vinstökning tack vare en fortsatt förbättrad produktmix och en högre andel produktlösningar som utvecklats i samarbete med kunderna. Däremot varierade trenderna mellan segmenten:

  - Mejerisegmentet fortsatte 2016 års starka trend och redovisade återigen en hög tvåsiffrig organisk volymtillväxt. Samtliga regioner redovisade mycket stark tillväxt, utom Norden där utvecklingen varit mer blygsam.
  - Bagerisegmentet ställdes inför en del utmaningar under kvartalet. Den europeiska marknaden hade ännu ett utmanande kvartal och för Norra Latinamerika var utvecklingen något svagare under det andra kvartalet. Tillväxten var emellertid god i Asien och Södra Latinamerika.
  - Segmentet Special Nutrition redovisade en hög tvåsiffrig volymtillväxt med en betydligt bättre produktmix än motsvarande kvartal föregående år. Detta förklaras av en tvåsiffrig volym­tillväxt för vårt produktsortiment Akonino® inom Infant Nutrition. Vårt andra produktsortiment inom Infant Nutrition, InFat®, som säljs genom Advanced Lipids AB, ett joint venturebolag mellan AAK och Enzymotec, redovisade också tvåsiffrig volymtillväxt under kvartalet.
  - Foodservice redovisade minskade volymer under kvartalet, vilket främst berodde på fortsatt utmanande marknadsförhållanden i Norden.

 • Chocolate & Confectionery Fats redovisade ett rörelseresultat på 165 mkr (146 mkr), ytterligare ett imponerande kvartal med tvåsiffrig organisk tillväxt och en vinsttillväxt på 13%. Såväl den totala volymtillväxten som den organiska volymtillväxten uppgick till 14% under kvartalet. Volymerna för både special- och semispecialprodukter fortsatte att visa en stark, och i flera fall exceptionell, organisk tillväxt – såväl på utvecklade marknader som på tillväxtmarknader.

 • Rörelseresultatet för Technical Products & Feed uppgick till 9 mkr (23 mkr). Affärsområdet hade ett mer utmanande kvartal, dels till följd av ett längre, men planerat, underhållsstopp i vår crusher och dels fortsatte de högre råvarupriserna att påverka rörelseresultatet ofördelaktigt för tekniska fettsyror. Vi räknar emellertid med att denna påverkan successivt kommer att avta under de kommande kvartalen.

 • Vinsten per aktie ökade med 14% och uppgick till 6,25 kronor (5,47 kronor). Detta trots ökad intjäning i länder med höga skattesatser.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten, inklusive förändringar i rörelsekapitalet, uppgick till 171 mkr (520 mkr). Som vi tidigare kommunicerat blev kassaflödet från rörelsekapitalet negativt, och uppgick till 66 mkr (158 mkr). Högre råvaru­priser och stark organisk volymtillväxt kombinerat med det rörelsekapital som binds upp i de båda nyinvesteringarna har fortsatt att inverka negativt på rörelsekapitalet. Lagerhanteringen har varit god och lagervolymerna har minskat. Sedan mitten av första kvartalet har råvarupriserna gått ner, vilket kommer att få en positiv inverkan på kassaflödet med en fördröjning på 6–9 månader.

 • Avkastningen på sysselsatt kapital (Return on Capital Employed, ROCE), beräknad på rullande tolvmånadersperioder, uppgick till 15,3% (15,8% den 31 december 2016).

 • Nyinvesteringen i Brasilien utvecklas enligt plan och volymerna ökar kvartal för kvartal.

 • Nyinvesteringen i Kina utvecklas också enligt plan. Kapaciteten kommer successivt att öka under de kommande kvartalen för att möjliggöra leveranser ur i princip hela produktsortimentet.

 • Vårt nya företagsprogram, The AAK Way, kommer att vara vägledande för vår verksamhet fram till och med 2019. Vårt främsta fokus för programmet är att företaget ska kunna öka den organiska tillväxten ytterligare. Detta ska uppnås genom fem prioriterade områden: ”Go to Market”, ”Operational Excellence”, ”Special Focus Areas”, ”Innovation” och ”People”. Programmet fortlöper enligt plan.

  - Under det andra kvartalet levererade vi våra första volymer av Akovita®, AAK:s nya produktsortiment inom nutrition för äldre. Detta är en viktig milstolpe inom The AAK Way. AAK:s skräddarsydda specialblandning Akovita® kommer att användas i en pulverprodukt för den europeiska marknaden.

 • Som meddelades i ett pressmeddelande den 8 maj 2017 har AAK:s VD Arne Frank genomgått medicinsk behandling. Rehabiliteringen fortsätter men kommer att ta lite längre tid än tidigare beräknat. Fredrik Nilsson fortsätter som tillförordnad VD fram till dess att Arne Frank åter är i full tjänst.

Avslutande kommentar:
”AAK erbjuder hälsosamma produkter till lägre kostnader samt produktutveckling i nära samarbete med kunderna. Det gör att vi fortsätter att vara försiktigt optimistiska inför framtiden. De viktigaste drivkrafterna är den positiva utvecklingen för Food Ingredients och den fortsatta förbättringen inom Chocolate & Confectionery Fats.”

I anslutning till att AAK AB den 17 juli 2017 offentliggör delårsrapporten för andra kvartalet 2017, hålls en press- och analytikerkonferens via telefon kl. 13:00, lokal tid. För att delta i konferensen, vänligen se instruktioner under Investor-fliken på AAK:s hemsida, www.aak.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Nilsson
Finansdirektör och tf. VD                                           
Mobil: +46 708 95 22 21
E-post: fredrik.nilsson@aak.com

Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2017, kl. 10:20 lokal tid.

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.000 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Taggar:

Om oss

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.300 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.