AAK:s delårsrapport för det fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2017 – rekordhögt rörelseresultat jämfört med föregående år

 • Rörelseresultatet uppgick till 471 mkr (435 mkr exklusive engångsposter), en förbättring med 8% jämfört med motsvarande kvartal 2016. Valutaomräkningseffekten uppgick till -18 mkr, varav -12 mkr var hänförligt till Food Ingredients och -6 mkr till Chocolate & Confectionery Fats. Rörelseresultatet omräknat till fasta växelkurser exklusive engångsposter förbättrades med 12%.

 • Volymerna fortsatte att utvecklas positivt med en tillväxt på 5% (7%). Den organiska volymtillväxten uppgick till 5% (2%). Efterfrågan på special- och semispecialprodukter fortsatte att vara stark och genererade en organisk volymtillväxt på 7% (5%).
 • Food Ingredients förbättrade rörelse­resultatet med 8% till 299 mkr (278 mkr). Det var ännu ett starkt kvartal med hög ensiffrig vinstökning, vilket förklaras av en fortsatt förbättrad produktmix och en högre andel produktlösningar som utvecklats i samarbete med kunderna. Rörelseresultatet omräknat till fasta växelkurser förbättrades med 12%.
  • Mejerisegmentet fortsatte de tidigare kvartalens starka trend och redovisade återigen en hög tvåsiffrig organisk volymtillväxt. Samtliga regioner redovisade mycket stark tillväxt, utom Norden som ställdes inför en del utmaningar.
  • Bagerisegmentet ställdes även detta kvartal inför en del utmaningar, särskilt i Europa och Norra Latinamerika. Utvecklingen i USA var fortsatt svag. Tillväxten var emellertid god i Asien, Norden och Södra Latinamerika.
  • Special Nutrition redovisade en hög tvåsiffrig volymtillväxt med en betydligt bättre produktmix än motsvarande kvartal föregående år. Detta förklaras av en tvåsiffrig volym­tillväxt för vårt produktsortiment Akonino® inom Infant Nutrition. Vårt andra produktsortiment inom Infant Nutrition, InFat®, som säljs genom Advanced Lipids AB, ett joint venturebolag mellan AAK och Enzymotec, redovisade också tvåsiffrig volymtillväxt under kvartalet.
  • Foodservice redovisade minskade volymer under kvartalet, vilket främst berodde på fortsatt utmanande marknadsförhållanden i Norden.
 • Chocolate & Confectionery Fats redovisade ett rörelseresultat på 176 mkr (169 mkr), en förbättring med 4%. Den organiska volymtillväxten ökade med 1% (16%). Rörelseresultatet omräknat till fasta växelkurser förbättrades med 8%.
  • För affärsområdet har som tidigare meddelats efterfrågan ökat kraftigare än förväntat. Detta i kombination med vissa produktionsstörningar i Århus, Danmark, har lett till ökade produktions- och leveranskostnader. Vi har börjat se en förbättring i vår produktion, men den ökade volatiliteten för vissa av våra råvaror och eftersläpningen från 2017 kommer att medföra en påverkan även under första kvartalet 2018. Från slutet av första kvartalet förväntar vi oss lägre volatilitet för dessa råvaror. 
  • Trots dessa utmaningar ökade rörelseresultatet kraftigt, med en stabil volymutveckling. Produktmixen fortsatte att utvecklas positivt, med viss organisk volymtillväxt för specialprodukter. 
  • I slutet av kvartalet undertecknade vi vårt första kontrakt för TROPICAO™, vår chokladlösning för marknader med varmt klimat. 
 • Rörelseresultatet för Technical Products & Feed uppgick till 31 mkr (24 mkr), en ökning med 29%. Detta berodde främst på en förbättrad produktmix i vår fettsyreverksamhet.
 • Vinsten per aktie ökade med 24% och uppgick till 8,31 kronor (6,69 kronor). USA:s beslut om sänkt bolagsskatt påverkade vinsten per aktie med cirka 0,80 kronor. 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten, inklusive förändringar i rörelsekapitalet, uppgick till 844 mkr (843 mkr). Kassaflödet från rörelsekapitalet uppgick till 262 mkr (426 mkr). Fortsatt god styrning av rörelsekapitalet i kombination med lägre råvarupriser har haft en positiv inverkan på kassaflödet. Detta motverkades dock delvis av att volymerna fortsatte att uppvisa en stark organisk tillväxt kombinerat med att rörelsekapital binds upp i våra nya fabriker i Brasilien och Kina.
 • Avkastningen på sysselsatt kapital (Return on Capital Employed, ROCE), beräknad på rullande tolvmånadersperioder, uppgick till 15,6% (15,8% den 31 december 2016).
 • För verksamhetsåret 2017 föreslår styrelsen en utdelning om 9,75 kronor (8,75 kronor) per aktie. 
 • Styrelsen föreslår att årsstämman 2018 beslutar om en uppdelning av aktier (s.k. split) 6:1 så att varje nuvarande aktie delas upp i sex (6) aktier. 
 • Valberedningen föreslår att årsstämman 2018 utser Georg Brunstam till ny ordförande i AAK:s styrelse. Georg har med Melker Schörling AB som huvudägare byggt upp Hexpol till en mycket lönsam, världsledande koncern inom polymerindustrin. Han har nyligen lämnat den operativa banan för rollen som styrelseordförande i Hexpol och föreslås nu till motsvarande position i AAK.
 • Främsta fokus för vårt företagsprogram, The AAK Way, är att företaget ska kunna öka den organiska tillväxten ytterligare. Detta ska uppnås genom fem prioriterade områden: ”Go to Market”, ”Operational Excellence”, ”Special Focus Areas”, ”Innovation” och ”People”. Programmet fortlöper enligt plan. 

Avslutande kommentar:
”AAK erbjuder hälsosamma produkter till lägre kostnader samt produktutveckling i nära samarbete med kunderna. Det gör att vi fortsätter att vara försiktigt optimistiska inför framtiden. De viktigaste drivkrafterna är den positiva utvecklingen för Food Ingredients och den fortsatta förbättringen inom Chocolate & Confectionery Fats.”

I anslutning till att AAK AB den 5 februari 2018 offentliggör delårsrapporten för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2017, hålls en press- och analytikerkonferens kl. 13:00, lokal tid. För att delta i konferensen, vänligen se instruktioner under Investor-fliken på AAK:s hemsida, www.aak.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Nilsson                                        
Finansdirektör och tf. VD                                                                   
Mobil: +46 708 95 22 21  
E-post: fredrik.nilsson@aak.com


Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2018, kl. 08:50 lokal tid.

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.300 anställda.
Vi är AAK – The Co-Development Company.

Taggar:

Om oss

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.400 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.