AAK:s delårsrapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké för helåret 2012

Koncernchefens kommentarer

Rekordhögt rörelseresultat drivet av en exceptionellt stark resultatutveckling för Food Ingredients
Fjärde kvartalets rörelseresultat, justerat för orkanen Sandy (”Sandy”)*, uppgick till rekordhöga 292 (265) Mkr, en förbättring med 10 % jämfört med motsvarande kvartal 2011.

Rörelseresultatet per kilo justerat för Sandy* uppgick till 0,74 (0,69) kronor, en betydande förbättring som främst beror på en fortsatt trend bort mot produktion av bulkvaror med låga marginaler. Food Ingredients hade dessutom en mycket gynnsam produktmix samt ovanligt högt utbyte i produktionen.

Affärsområdenas rörelseresultat justerat för Sandy*:

  • Food Ingredients redovisade ett rekordhögt kvartalsresultat på 220 (151) Mkr, en ökning med 46 %
  • Chocolate & Confectionery Fats rapporterade ett rörelseresultat på 82 (115) Mkr
  • Technical Products & Feed rapporterade ett stabilt resultat på 21 (21) Mkr

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet efter kostnader för Sandy* uppgick till 271 (265) Mkr, vilket är en förbättring med 2 %.

Vinsten per aktie ökade med 4%, från 4,82 till 5,01 kronor.

Försäljningen minskade till 4.205 (4.483) Mkr, vilket kan förklaras av förlorade försäljnings-intäkter till följd av orkanen Sandy samt lägre råvarupriser.

Fortsatt mycket starkt kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflödet var fortsatt mycket starkt under fjärde kvartalet, och uppgick till 439 (499) Mkr. Detta inkluderade en minskning av rörelse-kapitalet med 112 (289) Mkr.

Med tanke på hur råvarupriserna utvecklades under andra halvåret 2012 förväntas rörelsekapitalet fortsätta att minska under första halvåret 2013.

Höjd utdelning
Den föreslagna utdelningen uppgår till 5,25 (4,75) kronor per aktie, en ökning med 0,50 kronor eller 11 %.

Affärsutveckling
Under fjärde kvartalet ökade koncernens volymer med 2 %.

Food Ingredients hade fortsatt en mycket stark utveckling under kvartalet, i synnerhet inom Bakery och Infant Nutrition, medan volymerna för bulkprodukter i Storbritannien fortsatte att minska. Även i Skandinavien minskade volymerna för lågmarginalprodukter. Inom Chocolate & Confectionery Fats fortsatte utmaningarna medan Technical Products & Feed stabiliserades.

Orkanen Sandy (”Sandy”)*
AAK:s anläggningar i New Jersey, USA som drabbades av orkanen Sandy, har återupptagit driften. Sandy* ledde till att rörelseresultatet för fjärde kvartalet minskade med uppskattningsvis 21 Mkr.

AAK Acceleration och nya förvärv
AAK:s accelerationsprogram (tillväxt, effektivitet, människor) ger också fortsatt positiva effekter. Den senaste tidens förvärv utvecklas som planerat.

Avslutande kommentar
Hur det förvärrade allmänna ekonomiska läget i Europa kommer att påverka vår bransch är, som vi alla vet, mycket svårt att förutsäga.

AAK:s värdefulla erbjudanden i form av hälsosamma produkter och lägre kostnader, värdeskapande lösningar och produktutveckling i nära samarbete med våra kunder samt AAK Acceleration gör dock att vi fortsätter att vara försiktigt optimistiska för framtiden. De viktigaste drivkrafterna bakom denna optimism är Food Ingredients starka resultatutveckling och den förväntade återhämtningen inom Chocolate & Confectionery Fats.

Resultatet inom Chocolate & Confectionary Fats förväntas stabilisera sig under första halvåret 2013. Under förutsättning att priset på kakaosmör ligger kvar på dagens mer normala nivå – se sidan 19 – tror vi på en betydande förbättring under andra halvåret 2013.

   
Arne Frank
Koncernchef och vd

   
Kontaktperson, investerarrelationer:

Arne Frank, koncernchef och verkställande direktör
Telefon: + 46 40 627 83 00

Peter Korsholm, finansdirektör
Telefon: + 46 40 627 83 00

Fredrik Nilsson, koncerncontroller och chef Investor Relations
Telefon: + 46 40 627 83 34
Mobil: + 46 708 95 22 21
E-post: fredrik.nilsson@aak.com

Informationen är sådan som AarhusKarlshamn AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 7 februari 2013 kl. 8.15.

Taggar:

Om oss

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.300 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Prenumerera

Dokument & länkar