Årsstämma i AAK AB

Vid årsstämman i AAK AB (publ.) den 30 maj 2018 fattades följande beslut.

Styrelse och revisor samt arvoden
Antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex stycken. Omval av styrelseledamöterna Märta Schörling Andreen, Lillie Li Valeur, Marianne Kirkegaard, Bengt Baron och Gun Nilsson samt nyval av Georg Brunstam. Mikael Ekdahl har avböjt omval. Georg Brunstam valdes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 3.375.000 kronor (inkl. ersättning för utskottsarbete).

Omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2019, varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Sofia Götmar-Blomstedt kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt avtal.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte beslöts att välja Georg Brunstam och Märta Schörling Andreen till ledamöter av ersättningsutskottet, med Georg Brunstam som ordförande för utskottet. Till ledamöter av revisionsutskottet valdes Gun Nilsson, Lillie Li Valeur och Märta Schörling Andreen, med Gun Nilsson som ordförande för utskottet.

Utdelning
Stämman godkände styrelsens förslag om utdelning med 9,75 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till fredagen den 1 juni 2018 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början torsdagen den 7 juni 2018.

Valberedning
Märta Schörling Andreen (Melker Schörling AB), Henrik Didner (Didner & Gerge fonder), Lars-Åke Bokenberger (AMF) och Yvonne Sörberg (Handelsbanken Fonder) omvaldes till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2019, varvid Märta Schörling Andreen utsågs till valberedningens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Aktiesplit och ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om uppdelning av aktier (s.k. split) 6:1 så att varje nuvarande aktie delas upp i sex aktier samt om ändring av bolagsordningen så att antalet aktier i bolaget ska vara lägst etthundraåttio miljoner och högst sjuhundratjugo miljoner. Avstämningsdag för uppdelningen av aktier bestämdes till torsdagen den 14 juni 2018. Efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier i bolaget uppgå till 253.730.934.

Finansdirektörens kommentar
Finansdirektör Fredrik Nilsson redogjorde för verksamheten och viktiga händelser under 2017 och det första kvartalet 2018.

”AAK erbjuder hälsosamma produkter till lägre kostnader samt produktutveckling i nära samarbete med kunderna. Det gör att vi fortsätter att vara försiktigt optimistiska inför framtiden. De viktigaste drivkrafterna är den positiva utvecklingen för Food Ingredients och den fortsatta förbättringen inom Chocolate & Confectionery Fats”, kommenterade Fredrik Nilsson, finansdirektör.

Marknadsdirektör Anne Mette Olesen presenterade viktiga framsteg som AAK gjort inom hållbarhetsområdet. AAK:s nya verkställande direktör (sedan den 2 maj 2018), Johan Westman, presenterade sig för aktieägarna.

Presentationen finns i sin helhet på företagets hemsida, www.aak.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Nilsson
Finansdirektör
Mobil: +46 708 95 22 21

E-post: fredrik.nilsson@aak.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2018, kl. 16:45 lokal tid.
   

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.300 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Taggar:

AAK

Om oss

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.300 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Prenumerera

Dokument & länkar