AB Högkullen (publ): Komplettering av pressmeddelande publicerat den 28 februari 2018 kl 08:00

Pressmeddelandet kompletteras med information för det fjärde kvartalet 2017.

Bokslutskommuniké 2017

Sammanfattning oktober-december 2017 

 • Hyresintäkterna uppgick till 33,8 Mkr (24,7)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 13,4 Mkr (- 8,5)
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 83,9 Mkr (23,6)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 73,1 Mkr (7,9)

Sammanfattning januari-december 2017 

 • Hyresintäkter uppgick till 118,7 Mkr (90,9)
 • Förvaltningsresultat uppgick till 56,8 Mkr (28)
 • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 170,4 Mkr (348,5)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 176,8 Mkr (290,5)
 • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 2 172,0 Mkr (1 864,5)
 • Under året har 14 fastigheter (43) förvärvats till ett värde om 108 Mkr (395)

Viktiga händelser under fjärde kvartalet 

 • I december förvärvades 12 fastigheter. Fastigheterna ligger i Uppsalaområdet, Kungsbacka, Svalöv, Sandviken och Tingsryd. Den totala uthyrningsbara ytan är 8 302 kvm och fastighetsvärdet 92 Mkr. 100% av fastigheterna hyrs av privata omsorgsföretag.
NYCKELTAL 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015
Ackumulerat Perioden 31-dec 30-sep 30-jun 31-mar 31-dec 30-sep 30-jun 31-mar 31-dec
Hyresintäkter Tkr 118 702 84 939 56 425 28 137 90 902 66 233 43 071 21 103 37 294
Driftnetto Tkr 98 114 70 579 46 866 23 608 75 971 55 627 35 421 16 732 31 540
Överskottsgrad % 82,50% 83,10% 83,10% 83,90% 83,60% 84,00% 82,20% 79,30% 84,60%
Förvaltningsresultat Tkr 56 798 43 439 28 096 14 160 28 025 36 556 22 432 10 028 20 309
Resultat efter skatt Tkr 176 755 100 617 82 233 52 677 290 491 282 591 126 800 19 514 74 902
Räntabilitet på eget kapital % 22,50% 14,60% 37,40% 54,90% 50,40% 65,90% 40,80% 0 0
Soliditet % 36,90% 33,40% 39,10% 38,00% 37,40% 42,70% 38,80% 34,90% 37,20%
Räntetäckningsgrad ggr 2,9 2,5 2,6 2,8 2,8 4,2 4,2 0 0
Genomsnittlig ränta per bokslutsdatum % 3,43% 3,80% 2,72% 2,40% 2,40% 2,00% 2,00% 1 96%  1,96%
Belåningsgrad % 49,20% 51,60% 52,30% 51,60% 53,20% 47,80% 56,20% 60,80% 57,20%
Uthyrningsbar yta, tusen kvm 104 95 93 93 93 82 79 74 70
Uthyrningsgrad - yta % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Antal fastigheter 200 188 187 187 186 161 157 147 143
Redovisat värde Mkr 2 172 1 987 1 958 1 924 1 864 1 615 1 362 1 211 1 142
Värde per kvm 20 885 20 916 21 054 20 684 19 984 19 695 17 227 16 374 16 314

Rapporten finns att ladda ned i sin helhet på bolagets webbplats: hogkullen.se 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 11.45 CET.

Högkullen grundades 1992 och är idag Sveriges största privatägda portfölj med omsorgsfastigheter inom LSS/SoL. Sedan den 16 januari 2017 är Högkullen ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387) reglerar hjälp och service för personer med funktionsnedsättning. LSS-boenden är oftast mindre grupp- eller serviceboenden med tillgång till professionell assistens. SoL är Socialtjänstlagen (2001:453).

Högkullens preferensaktie (HOGK PREF A) är noterad på First North, Nasdaq Stockholm. Avanza Bank är bolagets Certified Advisor.

Om oss

Högkullen erbjuder kommuner, landsting och enskilda vårdföretag flexibla lösningar för olika typer av omsorgsboende. Vi är en aktiv partner som tar ansvar för att driva projekt framåt tillsammans med ansvariga inom kommunen, vårdföretag och föräldrakooperativ. Vår idé är att skapa moderna omsorgsfastigheter i nära samarbete med verksamheternas huvudmän och utifrån kundens önskemål och krav. Vårt koncept är att erbjuda fastigheter och boenden som lever upp till våra kunders krav på funktionalitet, flexibilitet och kvalité. Högkullen är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar, bygger samt förvärvar omsorgsfastigheter – bostäder med särskild service (BMSS). Våra huslösningar ger möjlighet till en boendekarriär och våra hyresavtal är flexibla och kan ta hänsyn till förändringar av villkor och/eller lagstiftning. Högkullen är den största privata fastighetsägaren av LSS-bostäder i Sverige. Residenset AB förvärvade Högkullen 1995 och äger sedan maj 2015 samtliga stamaktier.

Prenumerera

Dokument & länkar