AB Malfors Promotor föreslår bl.a. att Cloetta Fazer AB ger en extra utdelning på 40 kr/aktie samt att en split på 4:1 genomförs

Bakgrund

AB Malfors Promotor äger 20,5 % av aktierna och 39,6 % av rösterna i Cloetta Fazer AB (CFA) och har därmed ett stort ansvar för CFA:s utveckling. Styrelsen för AB Malfors Promotor anser att CFA:s aktieägarorientering bör stärkas för att CFA-aktien skall kunna utgöra ett intressant investeringsalternativ. Styrelsen för AB Malfors Promotor föreslår därför följande åtgärder:

Extra utdelning

Mot bakgrund av att CFA är överkapitaliserat föreslår Malfors att en extra utdelning (alternativt genom inlösen av aktier) på 40 kr/aktie delas ut till aktieägarna. Genom denna förbättring av kapitalstrukturen ökar avkastningen på eget kapital betydligt.

När styrelsen för CFA rekommenderade aktieägarna att tacka nej till Oy Karl Fazer Ab:s bud på 240 kr/aktie våren 2005 var ett av skälen ”… Cloetta Fazer har en mycket stark finansiell ställning som skulle kunna möjliggöra kapitalstrukturåtgärder …”. Malfors har nu funnit tiden mogen att genomföra denna åtgärd.

Förslaget om extra utdelning återspeglar Malfors ambition att till aktieägarna dela ut de medel som inte bedöms vara erforderliga för CFA-koncernens utveckling. Även efter extrautdelningen kommer CFA att ha en mycket stark finansiell ställning och helt sakna kortfristiga räntebärande skulder, vilket också fortsättningsvis ger möjlighet till betydande företagsförvärv.

Aktiesplit 4:1

För att förbättra likviditeten i CFA-aktien föreslår Malfors att en split på 4:1 genomförs.

Förvärv och strukturaffärer

Malfors anser att tillväxt är nödvändigt för att CFA skall få en positiv utveckling. CFA har sedan samgåendet år 2000 inte genomfört ett enda större företagsförvärv. Såväl omsättning som vinst har i stort varit oförändrade sedan 2002 vilket bromsar dynamiken i företaget. CFA bör ta en ledande roll på den Nordiska marknaden och ett ökat fokus måste läggas på förvärv och strukturaffärer.

Nytt bonussystem

Ett nytt bonussystem eller ett vinstdelningssystem bör införas som omfattar samtliga fast anställda inom CFA-koncernen. Ett sådant system är avsett att öka arbetsmotiveringen och samhörigheten inom koncernen.

AB MALFORS PROMOTOR
StyrelsenKontaktpersoner:
Verkställande direktör Olof Svenfelt, tel 08-541 329 40, mob 0709-63 19 30.
Styrelsens ordförande, advokat Christer Wagenius, tel 042-19 96 65, mob 0704-82 82 10.

Dokument & länkar