Bokslutskommuniké 2017: Ökat behov av exportfinansiering

Den positiva trenden inom svensk export har fortsatt under året och den avspeglas också i SEK:s nyutlåning. Nyutlåningen under fjärde kvartalet uppgick till cirka Skr 11,5 miljarder (9,6). Totalt under året har SEK lånat ut Skr 89,3 miljarder (54,8) till svensk exportnäring och dess kunder.

- Min bild är att exportföretagen vill ha olika finansieringskällor, där SEK är en av dem. Att företagen även framåt ser ett behov av finansiering tyder på att de tror på fortsatt god tillväxt för svensk export, säger SEK:s VD Catrin Fransson.

Räntenettot minskade med 4 procent under 2017 och uppgick till Skr 1 683 miljoner (1 747). Räntenettot har belastats med en höjd resolutionsavgift, som uppgick till Skr 193 miljoner (102).

- SEK har en hög likviditet och en stark kapitalisering och är fortsatt väl förberett att finansiera den svenska exportnäringen och därigenom stärka den svenska exportens konkurrenskraft, säger SEK:s VD Catrin Fransson.

Rörelseresultatet för 2017 var stabilt och uppgick till Skr 1 007 miljoner (1 002). SEK:s styrelse har beslutat att utdelningen till ägaren ska uppgå till Skr 232 miljoner, motsvarande 30 procent av resultatet, vilket är i enlighet med utdelningspolicyn.
    

Resultat januari-december 2017 (jämfört med januari-december 2016)

  • Nyutlåningen uppgick till Skr 89,3 miljarder (54,8)
  • Räntenettot uppgick till Skr 1 683 miljoner (1 747)
  • Rörelseresultatet uppgick till Skr 1 007 miljoner (1 002)
  • Nettoresultatet uppgick till Skr 772 miljoner (780)
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 4,5 procent (4,6)
  • Totala kapitalrelationen uppgick till 23,0 procent vid periodens slut (25,1)
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till Skr 193 (195)

För mer information, kontakta:
Petra Könberg, Chef Marknad & Affärsutveckling
0761 49 83 09

Taggar:

Om oss

SEK:s uppdrag är att säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. Vi är den naturliga partnern vid exportfinansiering och bidrar till att fler företag vinner fler exportaffärer. Vår erfarenhet och kompetens av internationell finansiering skapar trygghet för våra kunder. Genom att låna ut pengar till stora och medelstora svenska företag, eller till internationella köpare av svenska produkter och tjänster, bidrar vi till ökad tillväxt och sysselsättning i Sverige.