Delårsrapport för första halvåret 2013

Fortsatt hög efterfrågan

Efterfrågan på krediter från Svensk Exportkredit, SEK, var hög under första halvåret 2013. Under andra kvartalet skedde en återgång till tidigare års nivåer från de höga nivåerna under årets tre första månader. SEK stärker svensk export genom tillgängligheten till finansiering och i ökande grad hanteringen av hållbarhetsfrågor.

Under första halvåret uppgick SEK:s nyutlåning till sammanlagt 38,1 miljarder kronor, en ökning med 9,6 miljarder kronor jämfört med första halvåret föregående år. Särskilt hög var efterfrågan på slutkundsfinansiering, där SEK lämnar krediter till de svenska exportföretagens kunder. Volymerna för ny slutkundsfinansiering uppgick till 27,4 miljarder kronor, jämfört med 20,3 miljarder kronor samma period 2012. Även efterfrågan på direktfinansiering till exportföretagen har varit hög under årets sex första månader.

– Det här visar att finansiering från SEK fortsätter att vara viktig för den svenska exportnäringen. Flera indikatorer, bland annat SEK:s egen Exporkreditbarometer som publicerades i juni, pekar nu på att den svenska exporten är på väg att ta fart, säger SEK:s VD Peter Yngwe.

– Vi konstaterar också att SEK allt oftare ombeds att vara medarrangör i stora exportkreditaffärer för att stärka affärernas trovärdighet när det gäller tillgång till finansiering och säkerställa hög kvalitet i processen, inte minst den del som gäller hanteringen av hållbarhetsfrågor. Det är ett tydligt tecken på att allt fler företag lägger stor vikt vid att affärerna uppfyller internationell standard gällande affärsetik, miljö och mänskliga rättigheter, säger VD Peter Yngwe.

Räntenettot för första halvåret uppgick till 813,1 miljoner kronor, vilket är en minskning med 19,5 procent jämfört med föregående år. Detta beror huvudsakligen på att marginalen för likviditetsplaceringarna, som säkerställer beredskap för framtida utlåning, minskat kraftigt på grund av de nya regelverken för finansiella institutioner.

  • Rörelseresultatet minskade till 105,0 miljoner kronor (493,7).
  • Avkastningen på eget kapital, efter skatt, uppgick till 1,1 procent, jämfört med 5,1 procent motsvarande period förra året.
  • Rörelseresultatet exklusive orealiserade värdeförändringar uppgick till 595,7 miljoner kronor, jämfört med 953,1 miljoner för samma period förra året.
  • Kärnprimärkapitaltäckningsgraden var 19,9 procent vid periodens slut (19,8 vid utgången av 2012).

Kontaktpersoner:
Peter Yngwe, VD, +46 703 97 88 47
Susanna Rystedt, Administrativ Chef, +46 706 44 11 05

Taggar:

Om oss

SEK:s uppdrag är att säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. Vi är den naturliga partnern vid exportfinansiering och bidrar till att fler företag vinner fler exportaffärer. Vår erfarenhet och kompetens av internationell finansiering skapar trygghet för våra kunder. Genom att låna ut pengar till stora och medelstora svenska företag, eller till internationella köpare av svenska produkter och tjänster, bidrar vi till ökad tillväxt och sysselsättning i Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar