Delårsrapport för första kvartalet 2013

Ökad efterfrågan på exportkrediter

SEK fortsätter att ha en viktig roll för svensk exportindustri. Årets första kvartal har inneburit mycket höga utlåningsvolymer till exportföretagen och deras kunder.

Under årets första tre månader uppgick SEK:s totala nyutlåningsvolym till 24,8 miljarder kronor, vilket är en ökning med 13,6 miljarder jämfört med motsvarande period föregående år. Den sammanlagda volymen av utestående offerter är fortsatt på hög nivå och uppgick vid periodens slut till 50,9 miljarder kronor, en minskning med 8,6 miljarder sedan årsskiftet.

– Volymerna för slutkundsfinansiering från SEK var höga under första kvartalet, till följd av att flera större exportaffärer slutfördes under årets första månader. Trots att kapitalmarknaden erbjudit bra möjligheter till finansiering för SEK:s kunder har det varit hög efterfrågan på SEK:s direktfinansiering , säger SEK:s VD Peter Yngwe.

SEK:s sammanlagda upplåning under perioden uppgick till över 25,9 miljarder och har skett i en rad olika valutor, på olika geografiska marknader och med genomsnittlig löptid väl i överensstämmelse med SEK:s behov.

– Under inledningen av 2013 finns det tecken på att flera banker åter är beredda att öka sin utlåning och att tillgången till riskvilligt kapital är något större än tidigare. Fortfarande finns det dock påtagliga begränsningar när det gäller utlåning med långa löptider. Därför bedömer vi att SEK:s roll som kreditgivare kommer att vara fortsatt stor under hela innevarande året. Det visar inte minst inflödet av nya kreditförfrågningar till SEK under första kvartalet, säger VD Peter Yngwe.

Räntenettot för årets första tre månader uppgick till 427,5 miljoner kronor vilket är en minskning med 15,4 procent jämfört med föregående år.

  • Rörelseresultatet för årets första tre månader minskade till 212,3 miljoner kronor (738,9).
  • Avkastningen på eget kapital, efter skatt, uppgick till 4,5 procent, jämfört med 15,4 procent motsvarande period förra året.
  • Rörelseresultatet exklusive orealiserade värdeförändringar uppgick till 350,8 miljoner kronor jämfört med 601,1 miljoner för samma period 2012.
  • Kärnprimärkapitaltäckningsgraden var 20,7 procent vid periodens slut (19,8 vid utgången av 2012).

Kontaktperson: Peter Yngwe, VD, +46 703 97 88 47

Om oss

SEK:s uppdrag är att säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. Vi är den naturliga partnern vid exportfinansiering och bidrar till att fler företag vinner fler exportaffärer. Vår erfarenhet och kompetens av internationell finansiering skapar trygghet för våra kunder. Genom att låna ut pengar till stora och medelstora svenska företag, eller till internationella köpare av svenska produkter och tjänster, bidrar vi till ökad tillväxt och sysselsättning i Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar