Näst högsta utlåningsvolymen någonsin till svensk exportnäring

SEK hade hög aktivitet under året och bistod svenska exportföretag med finansiering uppgående till 56,2 miljarder, vilket var den näst högsta volymen någonsin.

Efterfrågan på finansiering har varit hög från exportföretagens kunder under året. Den sammanlagda utlåningen till exportföretagens kunder blev 38,7 miljarder kronor. Många köpare av svenska exportvaror efterfrågar finansiering, vilket medför att volymen av slutkundsfinansiering blir hög. De höga volymerna har också påverkats av vissa bankers minskade vilja att lämna långfristiga krediter. Under 2012 har det varit många stora och tekniskt svåra affärer som krävt samverkan med flera banker för att kunna genomföras, där bankerna bland annat strukturerat affärerna och bidragit med sina kontaktnät och SEK med finansiering. Volymen av finansiering direkt till exportföretagen uppgick till 17,6 miljarder kronor.

- SEK har under året spelat en viktig kompletterande roll till bankerna genom att bistå svenska företag med exportfinansiering. Samarbetet med bankerna har varit en nyckelfaktor för att lyckas nå de höga volymerna. Under 2012 fyllde SEK 50 år. SEK har under alla dessa 50 år kunnat bistå svensk exportnäring med finansiering, såväl i goda som i dåliga tider och därmed bidragit till svensk exportnärings starka utveckling. Vår ambition inför 2013 är att kunna hjälpa våra kunder ännu mer, säger SEK:s VD Peter Yngwe.

  • Nyutlåningen till och för svenska exportföretag uppgick till 56,2 miljarder kronor (51,2)
  • Rörelseresultatet uppgick till 824,4 miljoner kronor (1 889,1) och avkastningen på eget kapital efter skatt uppgick till 5,0 procent (10,5)
  • Rörelseresultatet exklusive orealiserade värdeförändringar uppgick till 1 652,6 miljoner kronor (1 847,6)
  • Offertvolymen uppgick vid årets slut till 59,5 miljarder kronor (64,3) • Kärnprimärkapitaltäckningsgraden var 19,8 procent (18,9) vid årets slut
  • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att ordinarie utdelning ska lämnas med 212,6 miljoner kronor, vilket motsvarar 30 procent av resultatet efter skatt.

        

Rapporten innehåller sådan information som SEK ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 februari 2013, kl 13.00.

Ytterligare information om SEK finns att tillgå på www.sek.se, såsom investerarpresentation och årsredovisning för 2011.

Om oss

SEK:s uppdrag är att säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. Vi är den naturliga partnern vid exportfinansiering och bidrar till att fler företag vinner fler exportaffärer. Vår erfarenhet och kompetens av internationell finansiering skapar trygghet för våra kunder. Genom att låna ut pengar till stora och medelstora svenska företag, eller till internationella köpare av svenska produkter och tjänster, bidrar vi till ökad tillväxt och sysselsättning i Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar