Förändringar i Volvokoncernens finansiella rapportering

Sedan den 1 januari 2012 har Volvokoncernen infört en ny organisation, som bättre tar tillvara på den globala potentialen i koncernens varumärken och produkter, och ett nytt finansiellt ramverk som återspeglar förändringarna i organisationen. Det nya ramverket påverkar i viss omfattning hur intäkter och kostnader redovisas mellan de olika rapporteringssegmenten. Volvo-koncernens nettoomsättning och rörelseresultat är dock oförändrade. Den finansiella informationen för 2011 har räknats om för att underlätta jämförelser.

Rapporteringssegmenten är de samma som tidigare, men vissa intäkter och kostnader har flyttats mellan de olika segmenten som en effekt av den nya organisationen. Vissa kostnader i resultaträkningen har även omklassificerats.

Omräknade resultaträkningar och specifikationer om påverkan på Volvokoncernens rapporteringssegment bifogas.

Excelfiler finns tillgängliga för nedladdning på www.volvokoncernen.se.

2012-04-05

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Christer Johansson, 031-66 13 34 alternativt 0739-02 25 22.

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/globalnews.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 115 000 anställda, produktionsanläggningar i 20 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvo omsatte år 2011 omkring 310 miljarder SEK och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande 2012-04-05 kl. 12:30.

 

 

Taggar:

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.