Kv3

AB Volvo Pressinformation Volvokoncernen de tre första kvartalen 1998 De tre första kvartalen 1998 1997 Nettoomsättning, Mkr 150.320 130.948 Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande 6.318 5.775 1) poster , Mkr Rörelseresultat, Mkr 5.168 5.775 2) Resultat efter finansiella poster, Mkr 7.787 10.721 Nettoresultat, Mkr 5.558 9.253 Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster och vinst vid 12,60 13,80 försäljning av aktier senaste tolvmånadersperioden, kronor Avkastning på eget kapital, exklusive jämförelsestörande poster och vinst vid försäljning av aktier, % 9,4 11,8 Jämförelsestörande poster 1998 avser reservering för omstruktureringskostnader inom Bussar respektive Anläggningsmaskiner om 240 respektive 910 Mkr. Inkluderar vinst vid försäljning av aktier 1998 och 1997 om 2.125 respektive 4.070 Mkr. @@@ntroduktion av nytt, tungt lastbilsprogram och nya bussar för stadstrafik under tredje kvartalet. God orderingång för nya Volvo S80. Volvos nettomsättning under årets första nio månader uppgick till 150.320 Mkr, en ökning om 15% jämfört med de tre första kvartalen 1997. Exklusive förvärv var ökningen 12%. Fortsatt god försäljning på Volvos huvudmarknader i Europa och Nordamerika - väsentligt dämpad efterfrågan i Sydostasien, Japan och Sydamerika. Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 6.318 Mkr (5.775) och rörelsemarginalen till 4,2% (4,4). Personvagnars resultat belastades planenligt av produktions- och introduktionskostnader för nya Volvo S80. Förvärv av den mexikanska busstillverkaren MASA Koncernchefens kommentar Koncernens omsättningstillväxt följer plan. Den vikande ekonomin och finansiella turbulensen i Japan och Sydostasien har hittills kompenserats av ökad försäljning i andra regioner. Andelen av Volvos försäljning på de marknader som befinner sig i ekonomisk kris är förhållandevis liten. Att den ökade försäljningen under året inte har lett till förbättrad rörelsemarginal kan till övervägande del förklaras av pågående generationsväxlingar där de nya produkternas fulla intjäningsförmåga ännu inte uppnåtts. Genomförda kostnadssänkningsprogram i koncernen har inte heller fullt ut kompenserat tendenser till mixförsämringar som noterats under tredje kvartalet. Utöver arbetet med att genomföra den globala lanseringen av Volvo S80, fortsatte produktförnyelsen under tredje kvartalet genom introduktionen av andra, strategiskt viktiga produkter. Detta gäller framför allt det tunga lastbilsprogrammet, Volvo FM, baserad på FH-konceptet och avsedd för regionaldistribution och anläggningstransporter. Också Volvo Bussar genomförde produktlanseringar av betydelse, stadsbussarna Volvo 5000 och Volvo 7000. Kostnader inför och under dessa introduktioner belastar resultatet. Vår sammanlagda bedömning är att koncernens nya produkter har mottagits mycket väl. Inom området förvärv och nyetableringar är den pågående integrationen av Samsungs division för anläggningsmaskiner av stor strategisk vikt och fortlöper enligt plan. Också etableringen av en industriell bas i Mexiko och därmed NAFTA är ett viktigt inslag i Volvos tillväxtstrategi. Utöver förvärvet av busstillverkaren MASA, planerar Volvo att inleda montering av personbilar i Mexico för den lokala marknaden, upprätta en koncerngemensam inköps- och finansieringsfunktion samt undersöka möjligheterna att inleda tillverkning av hytter för anläggningsmaskiner. Det i oktober undertecknade samarbetsavtalet med tyska Deutz AG är ett led i Volvos strävan att uppnå en effektiv utvecklings- och tillverkningsstruktur. Deutz blir huvudleverantör av små och medelstora dieselmotorer till Volvo medan Volvo kan koncentrera sig på utveckling av tunga dieselmotorer med 8-16 liters slagvolym. Arbetet i Volvo har hittills följt den strategi för tillväxt som presenterades 1997. Den nu rådande turbulensen på finansmarknaden och den djupa krisen på vissa marknader ingick inte i det omvärldsscenario som låg till grund för planeringen. Om denna utveckling fortsätter och leder till en sjunkande totalmarknad måste åtgärder vidtas för att anpassa koncernens kostnadsnivå till lägre volymer. Leif Johansson Volvokoncernen de tre första kvartalen 1998 Förvärv som påverkat koncernens redovisning under de tre första kvartalen 1998 är köpet av den finska busskarossören Carrus Oy, kanadensiska Nova BUS och brittiska BRS Truck Rental and Contract Hire samt sydkoreanska Samsung Heavy Industries division för anläggningsmaskiner. Resultatöversikt Volvokoncernens nettoomsättning under årets tre första kvartal steg till 150.320 Mkr, vilket motsvarar en ökning om 12%, exklusive förvärvade enheter. Justerat även för valutakurseffekter var ökningen 11%. Nettoomsättningen per marknadsområde karakteriserades av stora geografiska skillnader, från stark efterfrågan i Nordamerika och Europa till mycket svag efterfrågan i Sydostasien och avmattning i Sydamerika. 1) Nettoomsättning Andel av De tre första Förändring % per Volvos totala kvartalen marknadsområde, försäljning,% 1998 Mkr 1997 Västra Europa 55 82.437 72.008 +14 Östra Europa 2 3.644 2.540 +43 Nordamerika 31 46.865 36.534 +28 Sydamerika 4 5.634 5.023 +12 Asien 6 8.456 11.659 -27 Övriga 2 3.284 3.184 +3 Volvokoncernen, 100 150.320 130.948 +15 totalt 1) Inklusive förvärv och valutakurseffekter Inom samtliga Volvos affärsområden ökade nettoomsättningen jämfört med de tre första kvartalen 1997, exklusive förvärvade enheter. Personvagnars nettoomsättning ökade med 6% genom en mycket stark försäljningsutveckling för Volvo S/V40, vilken kompenserade utfasningen av Volvo 940 och Volvo S/V90. Försäljningen på Lastvagnars huvudmarknader i Nordamerika och västra Europa var fortsatt god, varvid nettoomsättningen för affärsområdet som helhet steg med 26%. Inom Anläggningsmaskiner ökade omsättningen med 9%, dock noterades en avtagande efterfrågan under det tredje kvartalet. Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 5.168 Mkr (5.775) vilket inkluderar jämförelsestörande poster om 1.150 Mkr avseende reserveringar för omstrukturerings- kostnader inom Bussar och Anläggningsmaskiner. Exklusive jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet jämfört med motsvarande period föregående år med 9% till 6.318 Mkr (5.775). En positiv volymutveckling, gynnsamma valutakurseffekter och kostnadssänkande program kompenserade ökade kostnader för produktutveckling, produktionsstart och introduktion av nya produkter inom Personvagnar, Lastvagnar och Bussar. Därutöver belastades resultatet av efterfrågeförskjutning mot produkter med lägre marginal samt vikande efterfrågan i Sydostasien. Rörelsemarginalen exklusive jämförelsestörande poster minskade till 4,2% (4,4). Resultat från andelar i intresseföretag, främst NedCar, Bilia och Volvofinans uppgick till 340 Mkr (3.165). Avvikelsen mot föregående år avser huvudsakligen vinst om 3.027 Mkr vid försäljning av aktierna i Pripps Ringnes AB. Resultat från övriga aktier och andelar uppgick till 2.162 Mkr (1.179), varav försäljning av aktier i Pharmacia & Upjohn, Inc. utgjorde merparten. Räntenettot för de tre första kvartalen 1998 var 247 Mkr jämfört med 659 Mkr samma period föregående år. Förändringen beror dels på lägre räntebärande tillgångar, där lägre räntenivåer i Europa har lett till sjunkande avkastning. Volvos expansion på tillväxtmarknader och därigenom ökade finansieringsbehov på dessa marknader bidrog också till det försämrade räntenettot. Den tilltagande finansiella oron i världen har resulterat i väsentligt högre räntor i bland annat Asien och Sydamerika. Skattekostnaden, 2.224 Mkr (1.383), motsvarade en genomsnittlig skattesats på 29% (13) och är främst hänförlig till löpande skatt. Skattekostnaden för 1997 påverkades av en skattemässig förlust vid försäljningen av aktieinnehavet i Renault. Nettoresultatet uppgick till 5.558 Mkr (9.253) och avkastning på eget kapital, exklusive jämförelsestörande poster och vinst vid försäljning av aktier, var 9,4% vid utgången av tredje kvartalet (11,8). Avser Fordonsrörelsen före första kvartalet 1998 Koncernens resultaträkning, Mkr De tre första kvartalen 1998 1997 Nettoomsättning 150.320 130.948 Kostnad för sålda produkter -115.038 -99.303 Bruttoresultat 35.282 31.645 Forsknings- och utvecklingskostnader -7.312 -6.489 Försäljningskostnader -13.446 -11.796 Administrationskostnader -5.738 -5.247 Övriga rörelseintäkter och kostnader -2.468 -2.338 1) Jämförelsestörande poster -1.150 - Rörelseresultat 5.168 5.775 Resultat från andelar i intresseföretag 340 3.165 Resultat från övriga aktier och andelar 2.162 1.179 Ränteintäkter och liknande resultatposter 1.149 2.957 Räntekostnader och liknande resultatposter -902 -2.298 Övriga finansiella intäkter och kostnader -130 -57 Resultat efter finansiella poster 7.787 10.721 Skatter -2.224 -1.383 Minoritetsandelar i resultat -5 -85 Nettoresultat 5.558 9.253 1) Jämförelsestörande poster 1998 avser reservering för omstruktureringskostnader inom Bussar respektive Anläggningsmaskiner om 240 respektive 910 Mkr. De tre första kvartalen Brutto- och rörelsemarginal, % 1998 1997 Bruttomarginal 23,5 24,2 Forsknings- och utvecklingskostnader i % av 4,9 5,0 nettoomsättning Försäljningskostnader i % av nettoomsättning 8,9 9,0 Administrationskostnader i % av 3,8 4,0 nettoomsättning Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande 4,2 4,4 poster Rörelsemarginal 3,4 4,4 Koncernens Volvokoncernen Sälj- Totalt balansräkning, Mkr exklusive finansiering sälj- 1) finansiering 30 sept 31 dec 30 sept 31 dec 30 sept 31 dec 1998 1997 1998 1997 1998 1997 Tillgångar Immateriella 4.956 3.262 113 22 5.069 3.284 anläggningstillgångar Fastigheter, maskiner 35.278 30.677 158 116 35.436 30.793 och inventarier Tillgångar i 1.822 1.366 17.772 12.135 19.594 13.501 operationell leasing Aktier och andelar 1) 8.903 8.069 686 728 3.582 4.583 Långfr fordr i säljfin 216 190 21.266 13.777 21.482 13.967 verksamhet Långfristiga 1.766 2.266 3 3 1.769 2.269 räntebärande fordringar Övriga långfristiga 4.904 3.708 13 0 4.917 3.708 fordringar Varulager 31.414 27.756 139 237 31.553 27.993 Kortfr fordringar i 52 37 20.950 18.300 21.002 18.337 säljfin verksamhet Kortfristiga 1.364 2.398 0 0 1.364 2.398 räntebärande fordringar Övriga kortfristiga 28.362 21.118 364 741 28.726 21.859 fordringar Kortfristiga 8.747 10.930 34 32 8.781 10.962 placeringar Kassa och bank 9.069 8.807 1.067 834 10.136 9.641 Tillgångar 136.853 120.584 62.565 46.925 193.411 163.295 Eget kapital och skulder Eget kapital 1) 64.223 60.431 6.007 4.214 64.223 60.431 Minoritetskapital 1.126 859 63 40 1.189 899 Avsättn för pension o liknande förpliktelser 3.156 3.268 34 28 3.190 3.296 Övriga avsättningar 21.474 18.266 1.717 1.391 23.191 19.657 Lån 4.785 2.097 51.194 39.120 55.979 41.217 Övriga skulder 42.089 35.663 3.550 2.132 45.639 37.795 Eget kapital och 136.853 120.584 62.565 46.925 193.411 163.295 skulder Säljfinansieringsverksamheten redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Interna fordringar och skulder hänförliga till säljfinansieringsverksamheten har exkluderats. Koncernens balansomslutning steg under årets tre första kvartal med 30,1 miljarder kronor, en ökning med 18%. Exkluderas säljfinansiering, förvärvade enheter och valutakurseffekter var ökningen 3,3 miljarder kronor. Investeringar i anläggningar uppgick till 7,3 miljarder kronor (6,9), varav en betydande del avsåg produktionsomställningar inom Personvagnar och Lastvagnar. Eget kapital steg med 3,8 miljarder kronor. Nettoresultatet tillförde 5,6 miljarder och utdelning till aktieägarna reducerade kapitalet med 2,2 miljarder kronor. Koncernens finansiella nettotillgångar, exklusive säljfinansiering, minskade från 19,1 miljarder kronor vid årsskiftet till 13,1 miljarder kronor, vilket främst är hänförligt till förvärv. Kassaflödesanalys, Mdr Volvo- Sälj- Totalt koncernen finansiering Exkl säljfinansiering Nettoresultat 5,4 0,2 5,6 Avskrivningar och övriga ej kassapåverkande poster 2,6 2,1 4,7 Förändring av rörelsekapital och latent skatteskuld 0,0 -0,2 -0,2 Kassaflöde från 8,0 2,1 10,1 verksamheten Investeringar i -7,2 -0,1 -7,3 anläggningar Investeringar i -0,6 -7,9 -8,5 leasingtillgångar Restvärde på sålda och utrangerade tillgångar 0,9 0,4 1,3 Aktier och andelar, 2,8 - 2,8 netto Långfristiga 0,1 -6,7 -6,6 fordringar, netto Förändringar genom företagsförvärv och försäljningar -5,2 -0,6 -5,8 Återstår efter -1,2 -12,8 -14,0 nettoinvesteringar Ökning av lån 14,3 Utdelning till AB -2,2 Volvos aktieägare Övrigt 0,0 Förändring av likvida medel exklusive -1,9 omräkningsdifferenser Omräkningsdifferenser på 0,2 likvida medel Förändringar av likvida -1,7 medel I kassaflödesanalysen har effekterna av större förvärv och avyttringar av dotterbolag exkluderats från övriga förändringar i balansräkningen. Effekterna av valutakursförändringar vid omräkning av utländska dotterbolag har även exkluderats, eftersom dessa effekter inte påverkat kassaflödet. Nyckeltal Okt 1997 - Jan - dec sept 1997 1998 Avkastning på eget 10,8 17,4 kapital, % Avkastning på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster och vinst vid 9,4 10,4 försäljning av aktier, % Resultat i kronor per 15,20 22,90 aktie Resultat i kronor per aktie exklusive jämförelsestörande poster och vinst vid 12,60 12,70 försäljning av aktier Andel eget kapital och 33,8 37,6 minoritetskapital, % Andel eget kapital och minoritetskapital, exklusive 47,8 50,8 säljfinansieringsverksamhet, % Finansiella 13,1 19,1 nettotillgångar, Mdr Finansiella nettotillgångar i % av eget kapital och minoritetskapital 20,0 31,2 Nettoomsättning, Mkr De tre första För- Okt 1997 - Jan-dec kvartalen änd- sept 1998 1997 1998 1997 ring i % 1) Personvagnar 73.936 70.005 +6 100.384 96.453 Lastvagnar 45.041 35.315 +26 60.566 50.840 Bussar 9.724 7.469 +1 12.837 10.582 Anläggningsmaskiner 13.733 12.028 +9 18.463 16.758 Marin- och 3.659 3.337 +10 4.788 4.466 industrimotorer Aero 6.270 5.062 +24 8.684 7.476 Övrigt och elimineringar -2.043 -2.268 +10 -2.725 -2.950 Volvokoncernen totalt 150.320 130.948 +12 202.997 183.625 1) Exklusive avyttrade och förvärvade enheter Rörelseresultat, Mkr De tre första Okt 1997 - Jan-dec kvartalen 1998 1997 sept 1998 1997 Personvagnar 2.555 3.273 3.792 4.510 Lastvagnar 1.939 990 2.761 1.812 Bussar 1) 345 344 551 550 Anläggningsmaskiner 2) 1.133 996 1.581 1.444 Marin- och 153 205 129 181 industrimotorer Aero 349 343 478 472 Övrigt och elimineringar -156 -376 -331 -551 Rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande 6.318 5.775 8.961 8.418 poster Jämförelsestörande -1.150 - -1.150 - poster Rörelseresultat totalt 5.168 5.775 7.811 8.418 Inklusive jämförelsestörande poster om 240 var rörelseresultatet 105 Mkr för de tre första kvartalen 1998. Inklusive jämförelsestörande poster om 910 var rörelseresultatet 223 Mkr för de tre första kvartalen 1998. Rörelsemarginal, % De tre första kvartalen 1998 1997 Personvagnar 3,5 4,7 Lastvagnar 4,3 2,8 1) Bussar 3,5 4,6 2) Anläggningsmaskiner 8,3 8,3 Marin- och 4,2 6,1 industrimotorer Aero 5,6 6,8 Rörelsemarginal, exklusive jämförelsestörande 4,2 4,4 poster Jämförelsestörande -0,8 - poster Rörelsemarginal totalt 3,4 4,4 Inklusive jämförelsestörande poster var rörelsemarginalen 1,1% för de tre första kvartalen 1998. Inklusive jämförelsestörande poster var rörelsemarginalen 1,6% för de tre första kvartalen 1998. Personvagnar Antalet nyregistrerade personbilar i världen ökade med ca 1% under de tre första kvartalen 1998 jämfört med 1997. Den västeuropeiska marknaden var fortsatt stark och ökade med 7% medan den nordamerikanska marknaden minskade med 2%. Den japanska marknaden gick ned 10%. Nettoomsättningen för Personvagnar de tre första kvartalen 1998 steg till 73.936 Mkr, en ökning med 6% jämfört med motsvarande period 1997. Antalet fakturerade Volvo bilar ökade 3%. Under första kvartalet 1998 upphörde produktionen av Volvo 940 och Volvo S/V90, vilket ledde till att produktutbudet begränsades till två bilmodeller under större delen av perioden. Ökade volymer i Europa (+8%) och Nordamerika (+4%) kompenserade väl minskad volym i Asien (-31%). Försäljningen av Volvo S/V40 utvecklas mycket positivt och kapacitetsutnyttjandet vid fabriken i Born är högt. Orderingången för nya Volvo S80 är god och produktionen ligger nu på en årstakt om 70.000 bilar, för att successivt taktas upp. Introduktionen av Volvo S80 har pågått hela sommaren med ett mycket positivt mottagande från såväl press som kunder. Möjligheten att teckna order har funnits redan från början av juni och under slutet av augusti började visningarna hos Volvos återförsäljare i Sverige. Övriga länder följer en fastlagd plan som kommer att avslutas under oktober månad. I Europa ökade marknadsandelen för Volvo S/V40 kraftigt medan de större Volvo- modellerna tappade andelar, som ett resultat av utfasningen av Volvo 940 och Volvo S/V90. I Nordamerika ökade Volvos marknadsandel bl a genom den goda efterfrågan på fyrhjulsdrivna Volvo V70 Cross Country och V70 All Wheel Drive. I Japan registrerades under perioden 12.900 Volvobilar, en nedgång med 14% mot 1997. Antalet importerade bilar minskade med 18% under perioden. Rörelseresultatet under perioden sjönk till 2.555 Mkr (3.273). Högre försäljningsvolym, positiva valutaeffekter och kostnadsreducerande åtgärder inom främst produktion och inköp kompenserade inte fullt ut planerade kostnadsökningar för introduktion och produktionsstart av Volvo S80 samt efterfrågeförskjutning mot modeller med lägre marginal och vikande efterfrågan i Sydostasien. Rörelsemarginalen för de tre första kvartalen var 3,5% (4,7). Som en del av koncernens översyn av den industriella strukturen har Volvo Personvagnar beslutat att lägga ned slutmonteringsfabriken i Halifax, Kanada. Resultatet för tredje kvartalet har härmed belastats med 70 Mkr . Tillverkningen koncentreras till fabrikerna i Born i Holland, Gent i Belgien samt Torslanda i Sverige. Lastvagnar Världsmarknaden för tunga lastbilar förväntas i år bli något lägre än 1997. Västra Europa och Nordamerika ligger hittills i år på rekordhöga antal, medan Sydostasien minskar kraftigt. Även den sydamerikanska lastbilsmarknaden, vilken svarar för cirka 5% av världsmarknaden, kommer 1998 att understiga föregående års nivå. Från Volvo levererades under årets nio första månader 59.570 medeltunga och tunga lastbilar vilket är 26 procent fler än under samma period 1997. Uppgången hänför sig till Europa och Nordamerika där leveranserna ökade med 22% respektive 47%. Volvos marknadsandel i tunga klassen uppgick till 15,4% (15,6) i Västra Europa (t.o.m. augusti), i USA 11,9% (9,4) samt i Brasilien till 23,3% (23,1). Utnyttjandegraden i Volvo Lastvagnars industriella system var mycket hög. Orderingången var under årets första nio månader 22% högre än under samma period 1997 och orderboken var, vid utgången av tredje kvartalet, 40 % större. Lastvagnars rörelseresultat uppgick till 1.939 Mkr (990). Bakgrunden till resultatökningen är den högre försäljningsvolymen samt förbättrade marginaler i den nordamerikanska rörelsen, vilka till viss del motverkades av ökade kostnader för bl a introduktion och produktionsuppstart av nya produkter. Rörelsemarginalen var 4,3% (2,8) för årets första tre kvartal. I augusti lanserade Volvo Lastvagnar ett nytt lastbilsprogram i den tunga klassen - FM, baserad på FH- konceptets modulteknologi. FM-serien är utvecklad med tonvikt på regionaldistribution och anläggningstransporter. Bussar Totalmarknaden för tunga bussar i västra Europa och Nordamerika är fortsatt stark men väsentligt dämpad i Sydamerika och i Sydostasien. För Volvo ökade antalet levererade kompletta bussar och busschassier med 13% till 6.720 enheter jämfört med 5.930 enheter samma period föregående år. Ökningen är till större delen hänförlig till förvärvet av kanadensiska Nova BUS. Nettoomsättningen ökade till 9.724 Mkr (7.469). Att omsättningen ökar mer, relativt ökningen av levererade enheter, är i huvudsak en följd av ökad försäljning av kompletta bussar. Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 345 Mkr (344). Resultatet belastas bl a av högre produktutvecklingskostnader i samband med färdigställandet av de nya produkterna Volvo 5000 och Volvo 7000 samt en ogynnsam valutautveckling. Rörelsemarginalen var 3,5% (4,6). Volvo har träffat avtal om förvärv av den mexikanska busstillverkaren Mexicana de Autobuses SA, MASA. Förvärvet är en del av Volvos tillväxtstrategi i NAFTA- länderna (USA, Kanada och Mexico) och innebär att positionen som en av världens största busstillverkare stärks. Vidare förväntas synergieffekter, främst med Volvos befintliga busstillverkning i Nordamerika, men även med övriga affärsområdens verksamhet i regionen. Genom detta förvärv och tidigare Prévost och Nova BUS blir Volvo Bussar den ledande busstillverkaren i Nordamerika med en total marknadsandel inom city-, intercity- och turistbussar om ca 30%. Efter dessa förvärv inleds nu en konsolideringsfas inom Bussars nordamerikanska verksamhet. Anläggningsmaskiner På merparten av Volvos viktigaste marknader för anläggningsmaskiner är utvecklingen fortsatt god. I USA och Västeuropa ökade totalmarknaden, även om ökningstakten nu är lägre än tidigare. I Asien är utvecklingen fortsatt negativ och den ekonomiska krisen, som även drabbat Ryssland, för med sig en osäkerhet kring utvecklingen på flera andra marknader, bl a den sydamerikanska. Nettoomsättningen för Anläggningsmaskiner uppgick till 13.733 Mkr (12.028), en ökning med 9% när förvärvade enheter exkluderas. Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster var 1.133 Mkr (996) och rörelsemarginalen uppgick till 8,3% (8,3). I rörelseresultatet ingår Volvo Construction Equipment Korea (f d Samsung Heavy Industries division för anläggningsmaskiner) fr o m det tredje kvartalet. Integreringen av den förvärvade verksamheten går planenligt, men resultatet påverkas av den ekonomiska krisen i Asien och försäljningsbortfallet har ännu inte kunnat kompenseras med ökad export. I Tyskland förvärvades den största återförsäljaren, Kopsch AG som under 1997 omsatte ca 840 Mkr och svarade för ca 20% av försäljningen av Volvos anläggningsmaskiner i Tyskland. Vidare tog Volvo över turkiska Trakmas importörskap och fyra återförsäljningsställen. I början av oktober träffade Volvo en överenskommelse med Hitachi Construction Machinery Ltd. om att minska sin ägarandel i det gemensamt ägda bolaget Euclid Hitachi Heavy Euipment från nuvarande 60 till 20%. I samband med detta har Volvo även avyttrat sin verksamhet för stela tipptruckar i Australien. Avyttringarna är ett resultat av Volvos översyn av den befintliga verksamhetsstrukturen i syfte att öka den operativa effektiviteten. [REMOVED GRAPHICS] Marin- och industrimotorer Nettoomsättningen för Marin- och industrimotorer ökade med 10 % jämfört med föregående år. Försäljningen av marinmotorer var fortsatt stark i Europa, särskilt i Norden och i Sydeuropa. I Nordamerika, där marinmotormarknaden stagnerat, ökade Volvo Pentas försäljning och marknadsandelar. Även i Sydamerika och Australien var försäljningsutvecklingen god för marinmotorer. Industrimotorförsäljningen steg i Europa, medan försäljningen till Sydostasien var lägre än föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 153 Mkr (205). Resultatet belastades av ökade produktutvecklingskostnader samt kostnader hänförliga till marknadssatsningar. Rörelsemarginalen sjönk till 4,2% (6,1). Aero Den civila lufttrafiken har hittills i år stigit med 2,5%, vilket är en halverad ökningstakt jämfört med ett år tidigare. Anledningen är krisen i Asien, där flygtrafiken minskat med 4%. Orderingången till flygindustrin ligger fortfarande på samma nivå som förra året, dock har orderstockens tyngdpunkt förskjutits från Asien till Europa och USA. En annan följd av krisen i Asien är att Chile skjutit upp beslutet att förnya sitt flygvapen. Det svenska stridsflygplanet Gripen, till vilket Aero levererar motorn, är ett av de flygplan Chile överväger att förvärva. Aeros nettoomsättning steg till 6.270 Mkr (5.062), framför allt som en följd av ökad försäljning inom Aviation Support Services, Civilt Motorunderhåll och Civila Flygmotorer. Rörelseresultatet uppgick till 349 Mkr (343). Rörelsemarginalen försämrades till 5,6% (6,8) på grund av ökade utvecklingskostnader inom de civila flygmotorprogrammen samt inom gasturbinverksamheten. British Airways beställde under perioden 59 Airbusflygplan av typen 319/320. Flygplanen skall utrustas med V2500 - en motortyp där Aero ingår som riskdelande partner tillsammans med bl a Pratt & Whittney. Värdet av denna order är för Aeros del cirka 1 miljard kronor under en period om fem år med början 1999. Volvo Aero träffade i oktober en principöverenskommelse om att förvärva 67% av kapitalet i den norska tillverkaren av flygmotorkomponenter Norsk Jetmotor A/S. Säljare är norska staten och Kongsberg Gruppen. Säljfinansiering Tillgångarna inom koncernens säljfinansieringsverksamhet uppgick till 62,6 miljarder kronor, en ökning med 33% jämfört med årsskifte. Ökningen är främst hänförlig till en stark tillväxt på den nordamerikanska marknaden för Lastvagnar och Personvagnar samt personbilsrörelsen i Tyskland och Storbritannien. Nettoomsättningen steg till 6.982 Mkr (3.886) och rörelseresultatet uppgick till 318 Mkr (142). Antalet anställda inom Volvokoncernen ökade med 6.740 personer från årsskiftet varav förvärvade enheter tillförde drygt 4.000 nya medarbetare. Den 30 september 1998 uppgick antalet anställda till 79.640 personer. Ny medlem i Volvos koncernledning Stefan Johnsson har utsetts till ny medlem i Volvos koncernledning med ansvar för Strategi och Affärsutveckling fr o m den 15 oktober 1998. Stefan Johnsson, som tidigare var verkställande direktör i Volvo Group Finance, efterträder Claes Malmros. Optionsprogram till ledande befattningshavare Styrelsen i AB Volvo har beslutat att införa ett rullande optionsprogram varigenom de ledande befattningshavarna i Volvokoncernen kommer att tilldelas köpoptioner i Volvo med start 1999. Befattningshavarnas bonus utgör grund för tilldelning av optioner. Löptiden för optionerna är fem år. Optionerna kommer att utställas och prissättas av en fristående marknadsaktör, med start i april nästa år. Villkoren för optionerna kommer att grundas på en marknadsmässig bedömning. År 2000-problematiken i Volvo Övergången till år 2000 är ett globalt tekniskt problem och den stora användningen av informationsteknologi innebär att millenniumskiftet påverkar stora delar av verksamheten i de flesta företag, så även i Volvo. Arbetet med att identifiera och lösa de problem som kan uppstå med anledning av millenniumskiftet har hög prioritet i Volvo och har under 1998 intensifierats. Målsättningen är att undvika störningar med inverkan på Volvos verksamhet. Rapport över helåret 1998 kommer att lämnas den 11 februari 1999. Göteborg den 21 oktober 1998 Leif Johansson VD och koncernchef Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av AB Volvos revisorer. Volvokoncernen, kvartalsuppgifter Mkr där ej annat anges 3/1997 4/1997 1/1998 2/1998 3/1998 Nettoomsättning 41.924 52.677 48.839 52.867 48.614 Kostnad för sålda - -39.687-37.015 -40.717 -37.306 produkter 31.330 Bruttoresultat 10.594 12.990 11.824 12.150 11.308 Forsknings- och -2.000 -2.170 -2.372 -2.472 -2.468 utvecklingskostnader Försäljningskostnader -3.914 -5.364 -4.385 -4.528 -4.533 Administrationskostnader -1.788 -1.771 -1.754 -1.991 -1.993 Övriga rörelseintäkter -1.065 -1.042 -1.337 -438 -693 och kostnader Jämförelsestörande - - - -1.150 - poster Rörelseresultat 1.827 2.643 1.976 1.571 1.621 Resultat från andelar i 85 -236 99 136 105 intresseföretag Resultat från övriga 845 -11 79 2.098 -15 aktier och andelar Ränteintäkter och 929 529 427 552 170 liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter -785 -450 -248 -438 -216 Övriga finansiella -125 -20 -59 -84 13 intäkter och kostnader Resultat efter 2.776 2.455 2.274 3.835 1.678 finansiella kostnader Skatter 22 -1.322 -710 -920 -594 Minoritesandelar i -7 -27 17 -21 -1 resultat Nettoresultat 2.791 1.106 1.581 2.894 1.083 Avskrivningar ingående 1.557 2.030 1.933 2.264 2.286 ovan Resultat i kronor per 6,40 2,60 3,60 6,50 2,50 aktie Genomsnittligt antal 441,5 441,5 441,5 441,5 441,5 aktier, miljoner Antal De tre De tre För- Okt 1997 Jan-dec fakturerade första första änd- -sept 1998 1997 personbilar kvartalen kvartalen ring i % 1998 1997 185.530 172.320 +8 253.170 239.960 Europa 180.910 168.070 +8 246.890 234.050 Västra Europa 4.620 4.250 +9 6.280 5.910 Östra Europa 79.500 76.390 +4 105.090 101.980 Nordamerika 1.260 1.740 -28 1.800 2.280 Sydamerika 18.650 27.050 -31 27.770 36.170 Asien 5.330 4.210 +26 7.170 6.050 Övriga marknader 290.270 281.710 +3 395.000 386.440 Totalt Volvo personbilar 24.030 20.910 +15 32.750 29.630 Renaultbilar 314.300 302.620 +4 427.750 416.070 Totalt, personbilar Per serie 1) 8.700 21.570 -60 15.420 28.290 Volvo S/V90 1) 6.460 27.000 -76 18.810 39.450 Volvo 940 6.450 - - 6.450 - Volvo S80 148.560 154.170 -4 198.060 203.670 Volvo S/V70 113.580 78.900 +44 148.830 114.150 Volvo S/V40 6.520 70 - 7.330 880 Volvo C70 290.270 281.710 +3 395.000 386.440 Totalt 1) Slutade tillverkas under första halvåret 1998. Antal fakturerade lastbilar Europa 28.950 23.760 +22 39.650 34.460 Västra Europa 25.940 21.550 +20 35.420 31.030 Östra Europa 3.010 2.210 +36 4.230 3.430 Nordamerika 21.210 14.430 +47 27.680 20.900 Sydamerika 5.060 4.920 +3 7.110 6.970 Asien 2.930 2.900 +1 4.740 4.710 Övriga marknader 1.420 1.330 +7 2.030 1.940 Totalt, 59.570 47.340 +26 81.210 68.980 lastbilar Antal fakturerade bussar/busschass ier Europa 2.730 2.940 -7% 3.980 4.190 1) Nordamerika 1.450 600 +142% 1.960 1.110 Sydamerika 1.230 1.050 +17% 1.530 1.350 Asien 1.040 910 +14% 1.540 1.410 Övriga marknader 270 430 -37% 510 670 Totalt, bussar 6.720 5.930 +13% 9.520 8.730 1) Inkluderar förvärvet av Nova BUS fr o m andra kvartalet 1998. Fr o m det fjärde kvartalet 1997 sker Volvokoncernens redovisning per marknadsområde enligt nya geografiska definitioner, baserade på ISO-standard. Redovisningen för tidigare perioder har räknats om enligt den nya principen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/21/19981021BIT00020/Kv3-98.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/21/19981021BIT00020/Kv3-98.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar