Utmärkelsen Svensk Kvalitet 1998 till Volvo Lastvagnar AB

UTMÄRKELSEN SVENSK KVALITET 1998 TILL VOLVO LASTVAGNAR AB "I en stor global organisation har företaget lyckats få ett systematiskt förbättringsarbete att framgångsrikt genomsyra stora delar av verksamheten. Volvo Lastvagnar är ett gott föredöme för kvalitetsutvecklingen i Sverige". Så avslutar domarkommittén för Utmärkelsen Svensk Kvalitet sin motivering till varför Volvo Lastvagnar tilldelas 1998 års utmärkelse i klassen för stora organisationer. Priset är ett kvitto på det kvalitetsarbete som sedan många år bedrivs globalt inom företaget. Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ , har i uppdrag att "stimulera och bidra till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället". SIQ delar varje år ut utmärkelsen till en större och en mindre organisation som uppvisar det bästa utvecklingsarbetet vad gäller kvalitet. Utmärkelsen Svensk Kvalitet är ett verktyg med vars hjälp en organisation kan beskriva och analysera sin verksamhet i syfte att identifiera styrkor och förbättringsmöjligheter. Sedan flera år tillbaka används kriterierna för Utmärkelsen Svensk Kvalitet inom Volvo Lastvagnar för att ge återkoppling på verksamheten. - På Volvo Lastvagnars vägnar känner jag mig mycket hedrad över att vi fått den prestigefyllda utmärkelsen USK, säger Karl-Erling Trogen, VD på Volvo Lastvagnar. - Kvalitet är ett centralt begrepp i vår verksamhet - hög kvalitet är en förutsättning för framgång i en bransch som successivt blir allt mer konkurrensintensiv. Utmärkelsen är ett kvitto på att vi kommit en bra bit på väg, men den är inget bevis för att vi är färdiga. Däremot visar den att vi har en bra grund att stå på inför vårt fortsatta arbete. Karl-Erling Trogens övertygelse om att ge kunden ett problemfritt lastbilsägande är en grundsten för kvalitetsarbetet. Ett stort kvalitetsengagemang inom hela organisationen i alla led är en förutsättning för långsiktig konkurrenskraft. För att arbeta vidare mot detta mål har man inom Volvo Lastvagnar ett antal verktyg såsom: Kundtillfredsställelse Mätning av kundtillfredsställelse är en av de viktigaste faktorerna för att få återkoppling på hur kunderna uppfattar förbättringsarbetet. Verksamhetsutveckling och Målnedbrytning Ett viktigt område i kvalitetsarbetet är att tydliggöra kvalitetsmålen i den årliga affärsplanen. Affärsplanen omsätts till mål för arbetsgrupper och individer i en dialog med alla anställda. Dessa mål utgör basen för det löpande förbättringsarbetet. Modularisering Volvo Lastvagnar arbetar idag med ett modulkoncept som innebär att ett antal komponenter används i ett flertal modellfamiljer. Modellerna FH, NH (Australien), VN (USA) och FM bygger samtliga på samma globala plattform. Detta arbetssätt skapar goda förutsättningar för en positiv kvalitetsutveckling. Enhetliga kvalitetskrav Volvo Lastvagnar arbetar med enhetliga kvalitetskrav för alla verksamheter oberoende av lokalisering i världen. Detta möjliggör tydlig uppföljning och interna jämförelser. Kommunikation Upparbetandet av nätverk mellan olika kvalitetsfunktioner har skapat bättre kommunikation och samarbete inom företaget. Viktiga milstolpar för att nå kvalitetsmålet 1993De första enheterna certifieras enligt ISO 9002. 1993 Den första produkten på den globala plattformen, FH12, lanseras och utnämns till Truck of the Year i Europa. 1994Affärsplaneprocessen införs. 1995Verksamhetsutvecklingsprogrammet (VU) startar (metod för att kommunicera affärsplanen till alla anställda). 1996Den andra och tredje produkten på den globala plattformen lanseras. NH för Australien och VN för Nordamerika. 1996Globala kvalitetsrådet skapas och placeras först på alla möten i företagsledningen. 1996Globala kvalitetsrådet beslutar att alla anställda i världen ska arbeta under ett certifierat kvalitetssystem vid utgången av 1998. 1996Intern USK-utvärdering av hela företaget startar. 1996Enhetlig metod för att mäta produktkvalitet införs över hela företaget med veckovis uppföljning. 1997Kvalitetssystemet omformas till ett verksamhetssystem. 1997Omorganisation mot uttalat processansvar. 1997ISO-certifiering omfattar 85 procent av alla anställda. 1998Den fjärde produkten på den globala plattformen lanseras; FM för distribution och anläggning. 1998Ny gemensam kvalitetspolicy med kvalitetsstrategier antas. Strategierna baseras på SIQ:s grundläggande värderingar. 1998Verksamhetsutvecklingsprogrammet omfattar men än 30 procent av alla anställda. Beslut tas om att VU ska omfatta alla företagets anställda globalt senast år 2001. 1998Lastvagnars företagsledning certifieras mot ISO 9002. 1998Volvo Lastvagnar tilldelas Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Domarkommitténs motivering Utmärkelsen Svensk Kvalitet 1998 i klassen för stora organisationer tilldelas Volvo Lastvagnar AB: "Volvo Lastvagnar utvecklar, tillverkar och marknadsför medeltunga och tunga lastbilar för alla typer av transporter. Verksamheten genomsyras av en tydlig och stark vision att skapa värde för kunden. Grunden utgörs av ett engagerat ledarskap, ett välstrukturerat strategiskt planeringsarbete och god kommunikation med kunder, leverantörer och medarbetare. Successiv nedbrytning av vision och mål skapar delaktighet, engagemang och stolthet över företagets framgångar. I en stor global organisation har företaget lyckats få ett systematiskt förbättringsarbete att framgångsrikt genomsyra stora delar av verksamheten. Volvo Lastvagnar är ett gott föredöme för kvalitetsutvecklingen i Sverige." 1998-12-02 För mer information, v g kontakta: Tommy Kohle Tel: +46 31-66 65 17, e-post: vtc1.kohle(a)memo.volvo.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/02/19981202BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/02/19981202BIT00030/bit0002.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar