Volvo - de tre första kvartalen 2001

Volvo - de tre första kvartalen 2001 De tre första kvartalen 2001 2000 Nettoomsättning, Mkr 131 982 87 155 Rörelseresultat exkl strukturkostnader, Mkr * 2 413 4 998 Rörelseresultat, Mkr* -312 4 998 Resultat efter finansiella poster, Mkr -1 319 4 859 Nettoresultat, Mkr -980 3 522 Försäljningstillväxt, % 51 4 Resultat per aktie, exklusive strukturkostnader senaste 12-månadersperioden, kronor 5,30 11,90 Avkastning på eget kapital, exklusive 2,4 5,4 strukturkostnader, % * Volvos rörelseresultat under de tre första kvartalen 2001 har påverkats positivt med 1,458 Mkr genom aktivering av utvecklingskostnader. Rörelseresultatet under det tredje kvartalet påverkades negativt med 472 Mkr avseende underskott i Volvos svenska pensionsstiftelse. Se "Redovisningsprinciper" på sidan 20. · Omfattande anpassning till förändrade marknadsförutsättningar inom samtliga affärsområden, dock med fortsatt fokus på produktförnyelse. · Fortsatt positivt kassaflöde för samtliga affärsområden under det tredje kvartalet men fortsatt otillfredsställande resultat. · Rörelseresultatet i det tredje kvartalet, exklusive strukturkostnader, uppgick till -212 Mkr (691) och inkluderade en kostnad på 472 Mkr avseende underskott i Volvos svenska pensionsstiftelse. · Integrationen av de förvärvade bolagen Mack och Renault V.I. utvecklas som planerat, och under det tredje kvartalet belastades Global Trucks rörelseresultat av strukturkostnader på 1.280 Mkr. · Global Trucks, Volvo CE och Volvo Penta redovisar ökade marknadsandelar på vikande marknader. · Koncernchefens kommentar Volvokoncernens verksamhet fortsätter att präglas av konjunkturanpassande åtgärder, samtidigt som det långsiktiga byggandet av en effektiv industriell struktur fortgår. Samtidigt som vi fokuserar på kostnadsrationaliseringar prioriteras den offensiva förnyelsen av produktprogrammen och därigenom, förbättringen av vår marknadsposition. Under det tredje kvartalet lanserade Renault V.I. en ny lastbil avsedd för fjärrtransporter: Renault Magnum, Volvo Bussar lanserade en lyxturistbuss: Volvo 9900, och Volvo Aero levererade den första gasturbinen för en biogas anläggning. Volvo Penta som redovisade ett starkt resultat lanserade den nya KAD300 under det tredje kvartalet. I Nordamerika fortsatte recessionen och situationen förvärrades till viss del som en följd av terroristattackerna i september. I Europa var utvecklingen blandad. I norra och centrala Europa fortsatte vi att märka av en nedgång, samtidigt som försäljningen utvecklas stabilt i södra Europa. Sammanlagt minskade dock marknaden i västra Europa. Den besvärliga marknadssituationen har medfört ett otillfredsställande resultat för koncernen. Trots den svaga resultatutvecklingen har vårt arbete med att förbättra kassaflödet gett resultat och koncernen uppvisar ett positivt kassaflöde i det tredje kvartalet. För att stärka Volvos resultat och intjäningsförmåga genomförs nu en rad aktiviteter i alla delar av koncernen. De syftar till att anpassa kostnaderna till den minskande efterfrågan, och förbättra företagets kommersiella och industriella struktur. Volvo Bussar reducerar antalet anställda i Mexico med 900 personer, och i USA med 100 personer. Volvo CE minskar personalstyrkan med 950 personer och effektiviserar den industriella strukturen i både USA och i Europa. Global Trucks avvecklar Macks monteringsfabrik i Winnsboro i USA. All montering av lastbilar i USA koncentreras därmed till de två kvarvarande anläggningarna i New River Valley och Macungie. Åtgärderna är en del i det omstruktureringsprogram som syftar till att skapa en slagkraftig industriell struktur för Volvo Global Trucks. Volvo Aero kommer att påverkas av den kraftiga nedgången i flygtrafik och har därför inlett neddragningar i Nordamerika. Ytterligare anpassningar kommer att bli nödvändiga. Dessa åtgärder kommer att medföra att ett stort antal personer får lämna företaget, och i september hade 5.200 personer redan slutat. Dessa tunga beslut är nödvändiga för att stärka koncernens konkurrenskraft och jag är övertygad om att detta, tillsammans med ett fortsatt fokus på produktförnyelse, ger Volvo en mer konkurrenskraftig position och att vi kommer att tillhöra de första som gynnas när konjunkturen vänder uppåt igen. Leif Johansson ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00140/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00140/bit0001.PDF Hela Rapporten

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar