Volvo avvisar krav på mer långtgående eftergifter

VOLVO AVVISAR KRAV PÅ MER LÅNGTGÅENDE EFTERGIFTER - INVÄNTAR EU-KOMMISSIONENS BESLUT Enligt Volvos bedömning saknas för närvarande förutsättningar för Volvo att nå en överenskommelse med EU:s konkurrensmyndighet om ett godkännande av det föreslagna förvärvet av Scania. Volvo inväntar därför EU-kommissionens beslut i frågan. Volvo har gentemot EU:s konkurrensmyndighet anfört starka skäl till varför marknaden för tunga lastbilar och bussar ska betraktas som pan-europeisk. Branschen är starkt internationaliserad och konkurrensutsatt med professionella kunder som verkar över nationsgränserna. Nationella lagkrav har successivt harmoniserats och nationella restriktioner för vägtransporter har avskaffats. Denna omvandling av transportnäringens förutsättningar har skett på kort tid och påskyndats genom bildandet av EU:s inre marknad. EU-kommissionen har i tidigare beslut med anknytning till branschen tagit hänsyn till denna utveckling. Bland annat godkändes för några år sedan sammanslagningen av franska RVI:s och italienska Ivecos bussverksamhet samt tyska Daimlers förvärv av den tyska busstillverkaren Kässbohrer av kommissionen. Konkurrensmyndigheten har dock ej tillämpat samma synsätt i granskningen av Volvos förvärv av Scania. Volvos uppfattning om EU som en marknad har därför ej vunnit gehör hos EU:s konkurrensmyndighet. Myndigheten hävdar i Volvos fall att varje land inom EU ska ses som en separat marknad. Volvo anser att tidigare fattade beslut av EU-kommissionen måste vara prejudicerande, i synnerhet som de senaste årens utveckling gått mot ytterligare liberalisering och internationalisering. Enligt Volvos uppfattning är det oacceptabelt att vissa tillverkare från större länder omfattas av en tolkning av EU:s konkurrensregler, medan vissa tillverkare från mindre länder omfattas av en annan. Både Volvo och EU:s konkurrensmyndighet har under den pågående granskningen genomfört undersökningar av kundernas inställning till det föreslagna förvärvet. En majoritet av kunderna har ställt sig positiva till Volvos förvärv av Scania. Kunderna anser att konkurrenssituationen i Europa ej medger att Volvo kan utnyttja sin ställning på enskilda marknader till att påverka priserna och ser istället fördelar i form av bättre produkter till lägre priser. I syfte att ändå nå en uppgörelse med utgångspunkt från konkurrensmyndighetens synsätt om nationella marknader, gick Volvo den 21 februari med på långtgående eftergifter som skall bidra till att ytterligare stimulera konkurrensen på de nordiska marknaderna. Dessa eftergifter är: * Att Volvo öppnar sitt servicenät för konkurrenterna i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Irland * Att Volvo öppnar sitt återförsäljarnät för konkurrenterna i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Irland och därmed ger återförsäljarna utökade affärsmöjligheter * Att Scania gör likaledes på samma marknader utom Irland * Att Volvo avyttrar sin 37-procentiga ägarandel i Bilia AB * Att Scanias busskarosseringsverksamheter i Silkeborg i Danmark och i Katrineholm i Sverige avyttras * Att Volvos karosseringsverksamhet för bussar i Aabenraa i Danmark avyttras * Att Volvo fortsatt ger konkurrenterna tillgång till karosseringsverksamheten i Carrus Oy, Finland * Att Volvo ska verka för att den svenska regeringen ska avskaffa krocktester för lastbilshytter * Att varumärket Scania vad gäller tunga lastbilar och bussar i Sverige, Finland och Norge inte används under två år och att Scanias produkter istället säljs under ett annat varumärke i dessa länder Volvo har varit stark motståndare till eftergiften om att inte tillåta varumärket Scania i Sverige, Norge och Finland. Volvos principiella uppfattning är att den åtgärden är industriellt och affärsmässigt destruktiv. I syfte att underlätta en uppgörelse med konkurrensmyndigheten beslutade dock Volvo efter stor tvekan att gå med på denna eftergift. Efter dialog med konkurrensmyndigheten kompletterade Volvo den 3 mars ovanstående åtgärder med en formell garanti om minskade marknadsandelar i Norden. Volvo åtog sig att minska Volvos och Scanias sammanlagda marknadsandelar i Sverige och Norge med 15 procentenheter och i Finland med 10 procentenheter. Motsvarande garanti lämnades även för bussverksamheten. Samtidigt drog Volvo tillbaka den tidigare eftergiften om att varumärket Scania ej ska tillåtas att användas i Sverige, Norge och Finland samt eftergiften om en försäljning av Volvos innehav i Bilia. Som alternativ till erbjudandet om garanterade nivåer på marknadsandelarna har Volvo erbjudit konkurrenter att ta över ett stort antal återförsäljare i Sverige, Norge och Finland, motsvarande en andel av Volvos och Scanias försäljning om maximalt 35 procent i Sverige och 25 procent i resp Norge och Finland. - Förhandlingarna mellan Volvo och konkurrensmyndigheterna visar att vi står mycket långt ifrån varandra. Om inte förutsättningarna för ett godkännande väsentligt förbättras förefaller det meningslöst att lämna in en ny ansökan med risk för att få vänta på en mycket oviss utgång i ytterligare fem månader, säger Volvos koncernchef Leif Johansson. EU:s konkurrensmyndigheter har i förhandlingarna med Volvo fört fram följande punkter till diskussion: * Volvo tvingas att avyttra Scanias totala bussverksamhet * Volvo förbjuds att distribuera Scania-produkter i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Irland. * Distributionen av samtliga Scanias produkter i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Irland överlåts till konkurrent under sju år * Försäljning av Volvos och Scanias egenägda återförsäljare i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Irland - Detta är åtgärder som inte står i rimlig proportion till problemets omfattning. Åtgärderna riskerar att förstöra Volvos och Scanias verksamhet, även utanför de berörda länderna, och att vi skulle medverka till något sådant är naturligtvis helt uteslutet. I själva verket förefaller det i dagsläget inte finnas några eftergifter överhuvudtaget som skulle kunna tillfredsställa myndighetens krav, säger Leif Johansson. -Vårt syfte har varit att skapa ett globalt konkurrenskraftig företag med möjlighet att stärka Volvos och Scanias positioner på världens största marknader och som kan mäta sig med de starkaste aktörerna i Nordamerika och Japan. Konkurrensmyndigheten har uppfattat våra gemensamma marknadsandelar i Norden som en komplikation ur konkurrenshänseende, och vi har visat vår goda vilja genom att acceptera långtgående eftergifter. Vi har dock hittills mött mycket liten förståelse för våra argument, vilket vi tycker är beklagligt, säger Leif Johansson. - Volvos förvärv av Scania har hittills behandlats av EU:s konkurrensmyndighet. Vi välkomnar att frågan lyfts upp till kommissionen, där kommissionärernas samlade kompetens kan ge den en bredare och mer mångdimensionell belysning. Vi har förhoppningen att kommissionen tar ett beslut som följer intentionerna med den avreglerade inre marknaden. 2000-03-08 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00530/bit0002.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar