Volvokoncernen tredje kvartalet 2007

· Nettoomsättningen det tredje kvartalet ökade med 13% till 68,4 Mdr kr
(60,5)
Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade
enheter minskade försäljningen med 1%

· Rörelseresultatet steg med 54% till 5 010 Mkr (3 260)* det tredje
kvartalet

· Periodens resultat sjönk med 20% till 3 149 Mkr (3 939)* det tredje
kvartalet

· Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,54 kronor
(1,94)* det tredje kvartalet

· Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till -0,4
Mdr kr (-0,4) det tredje kvartalet


Volvokoncernen Tredje kvartalet Första tre kvartalen
2007 2006* 2007 2006* Förändring
Nettoomsättning
Volvokoncernen, Mkr 68 367 60 479 200 849 191 208 5%
Rörelseresultat
Volvokoncernen, Mkr 5 010 3 260 16 457 15 229 8%
Rörelseresultat
Industriverksamheten,Mkr 4 555 2 834 15 186 13 915 9%
Rörelseresultat
Kundfinansiering, Mkr 454 426 1 270 1 314 -3%
Rörelsemarginal
Volvokoncernen, % 7,3 5,4 8,2 8,0 -
Resultat efter
finansiella poster,Mkr 4 571 3 144 15 948 15 073 6%
Periodens resultat,Mkr 3 149 3 939 10 935 12 617 -13%
Resultat per aktie
efter utspädning,kronor 1,54 1,94 5,37 6,21
Avkastning på eget kapital, % 17,3 19,3

* Det tredje kvartalet 2006 genomfördes en upplösning av en
värderingsreserv hänförlig till uppskjuten skattefordran samt en
justering av goodwill. Som en effekt av detta påverkades
rörelseresultatet det tredje kvartalet 2006 negativt med 1 712 Mkr medan
skattekostnaden minskade med 2 048 Mkr. Den sammanlagda effekten på
periodens resultat var positiv och uppgick till 336 Mkr.


Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790
Investor Relations, VHK
405 08 Göteborg
Tel 031-66 00 00 Fax 031-53 72 96
www.volvo.com

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson 031-66 13 34
Patrik Stenberg 031-66 13 36
John Hartwell +1 212 418 7432

Koncernchefens kommentar – stark utveckling i Europa och Asien
Under det tredje kvartalet såg vi en fortsatt tudelad utveckling på våra marknader. Efterfrågan var fortsatt stark på Volvokoncernens produkter och tjänster på de flesta av våra marknader i Europa, Asien och Sydamerika medan den var fortsatt svag i Nordamerika.

En global koncern med bra geografisk balans
Försäljningen i Asien steg genom tillskottet från de förvärvade bolagen Nissan Diesel, Lingong och Ingersoll Rands verksamhet för väganläggningsmaskiner i kombination med en ökad efterfrågan på de flesta av marknaderna. Asien har vuxit fram som vår näst största marknad. Vi har idag en betydligt bättre balans i vår geografiska närvaro än tidigare. Mer än 40 procent av försäljningen kommer från marknader utanför västra Europa och Nordamerika, som av tradition varit våra hemmamarknader. Vår verksamhet vilar nu på ett starkt globalt fundament där tillväxten i östra Europa och Asien väger upp en betydligt svagare utveckling i Nordamerika.

Det tredje kvartalets försäljning på drygt 68 miljarder kronor är en ökning med 13% jämfört med fjolåret samtidigt som rörelseresultatet på 5 010 Mkr är i nivå med det underliggande resultatet i fjol.

Investeringar i Europa
I Europa är efterfrågan för närvarande mycket stark. På många håll i koncernen har produktionen slagit i kapacitetstaket, vilket medför brist på komponenter, mycket övertid för våra anställda och ökade produktionskostnader. Under 2008 och 2009 kommer vi successivt att investera i ökad produktionskapacitet och vi förväntar oss att våra leverantörer i sin tur gör vad som krävs för att säkerställa sin förmåga att öka sina leveranser. Investeringarna görs framför allt i Europa eftersom detta industrisystem försörjer stora delar av världen med produkter. I takt med att investeringarna kommer på plats kan vi förbättra produktiviteten och möta den ökade efterfrågan. Det är av strategisk betydelse att vara med och bygga upp goda relationer med kunder i de snabbt växande marknaderna i östra Europa och Asien. Parallellt med investeringarna i våra industriella system bygger vi i rask takt ut vårt återförsäljar- och servicenätverk för att kunna ge effektiv service åt de allt fler kunder som investerar i våra produkter. Med återförsäljare och servicenätverk på plats kan vi också dra fördel av en växande eftermarknadsaffär.

I Nordamerika fortsätter lastbilsmarknaden att vara svag, samtidigt som efterfrågan även på koncernens övriga produkter dämpats. Inom den nordamerikanska lastbilsverksamheten har många arbetat hårt med att lösa de störningar som vi haft i tillverkningen sedan produktionsomställningarna tidigare i år. Vi ser nu att produktionen flyter allt bättre. I Nordamerika löpte det tidigare avtalet mellan Mack Trucks och UAW, den amerikanska fackföreningen för bilarbetare, ut den 1 oktober. Avtalet har förlängts till den 31 oktober och för närvarande pågår förhandlingar med UAW.

Fortsatt ökad lönsamhet inom kundfinansieringen men förlust i Bussar
Anläggningsmaskiner har ett starkt produktprogram och fortsätter att växa i snabb takt. Försäljningen steg med 32% under kvartalet. Lönsamheten hängde inte riktigt med utan påverkades negativt av bland annat en arbetsmarknadskonflikt i Sydkorea och kostnadsökningar som en konsekvens av att produktionstakten ligger över kapacitetstaket.

Bussar vände till förlust under det tredje kvartalet. Minskade leveranser till följd av produktionsstörningar i samband med introduktionen av EU4-motorer och ökade förluster i Mexiko drar ned resultatet. Bussar har haft det kämpigt en tid och det kommer att krävas kraftfulla åtgärder för att vända utvecklingen så att lönsamheten kan nå tillfredsställande nivåer.

Volvo Penta redovisar en rörelsemarginal på 9,6%, vilket är något lägre än föregående år. Volvo Pentas marinmotorer fortsätter att ta marknadsandelar på en marknad som försvagats något. På industrimotorsidan är marknaden stark, och Volvo Penta har flyttat fram sina positioner med ett förnyat produktprogram.

Volvo Aero har fått ett genombrott med sin lättviktsteknologi för flygmotorkomponenter och ökade rörelsemarginalen tack vare fortsatt god lönsamhet i komponentaffären och en förbättrad eftermarknadsaffär.

Tillsammans med vårt breddade utbud av tjänster, tillbehör och reservdelar är kundfinansieringsverksamheten i Volvo Financial Services en viktig komponent i vår strävan att fördjupa samarbetet med kunderna. Volvo Financial Services fortsätter att utvecklas väl med bra tillväxt och god lönsamhet.

Inför 2008 förbereder vi oss på en fortsatt god efterfrågan i Europa med en lastbilsmarknad som bedöms öka med 5-10%. I Nordamerika förväntar vi oss en successiv återhämtning av efterfrågan på lastbilar under 2008.

Leif Johansson
VD och koncernchef

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 24 oktober 2007 klockan 07.30.

Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som speglar ledningens nuvarande uppfattning avseende vissa framtida händelser och möjligt framtida resultat. Även om ledningen bedömer att dessa förväntningar är rimliga, kan ingen garanti lämnas på att dessa uppgifter kommer att visa sig vara korrekta. Faktiskt framtida utfall kan variera väsentligt jämfört med de i denna rapport lämnade uppgifterna, beroende på bland annat (i) förändrade förutsättningar avseende ekonomi, konjunktur, marknad och konkurrens, (ii) affärs- och verksamhetsplaner, (iii) förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, (iv) variationer i valutakurser och (v) affärsriskbedömningar.

Denna rapport innebär inte att företaget har åtagit sig att revidera lämnade uppgifter, utöver vad som föranleds av noteringsavtalet med Stockholmsbörsen, om och när förhållandena förändras jämfört med det datum som denna
Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar