ABB – Stabil tillväxt på blandad marknad

2015-04-29: Första kvartalet i sammanfattning

  • Ordertillväxt1 15%, intäkterna tillbaka till tillväxt, upp 3%
  • Operativ EBITA-marginal2 stabil
  • Nettovinsten upp 4%
  • Ökat kassaflöde från rörelsen
  • Finansiella resultatet påverkat av kraftig värdestegring av US-dollarn
  • Fortsatta framsteg för Step change-programmet i Power Systems
  • Strategin Next Level: Samarbete driver stora kombinerade kraft- och automationsorder

”Vi levererade ett solitt första kvartal, under vilket vi ökade nettovinsten och kassaflödet, i linje med vårt åtagande att driva lönsam tillväxt och accelerera hållbart värdeskapande”, säger Ulrich Spiesshofer, koncernchef för ABB.

”På en utmanande marknad dubblade vi ingången av stora order och höll basorderingången stabil. Vi ökade orderingången på våra tre största marknader – USA, Kina och Tyskland – på jämförbar basis och tog hem betydande projekt tack vare vårt kombinerade erbjudande inom kraft och automation, vilket avspeglar vår konkurrenskraft. Vi vände intäkterna tillbaka till tillväxt med hjälp av orderstocken och vårt starka fokus på tillväxtsegment på en överlag  tuff marknad.”

”Vi fortsatte att göra framsteg i vårt Step change-program i divisionen Power Systems”, säger Spiesshofer. ”Blandade effekter och marknadsutmaningar, bland annat inom olja och gas, tyngde marginalerna för resten av koncernen. Vi har infört beslutsamma åtgärder inom kostnader och produktivitet för att motverka dessa effekter som en del av vårt fokus på kraftfullt genomförande. Totalt sett levererade vi en stabil operativ EBITA-marginal.”

”Vi ser de första resultaten av vår strategi Next Level. Detta stärker vår tilltro till att vi kan dra nytta av möjligheterna till lönsam tillväxt. Vi driver kostnadsbesparingar och genomför ytterligare omstrukturering för att adressera osäkerheter på marknaden under kommande kvartal”, säger Spiesshofer.

Nyckeltal Förändring
(Miljoner dollar där annat ej anges) Q1 2015 Q1 2014 USD Jämförbart2
Orderingång 10 404 10 358 0% +15%
Intäkter 8 555 9 471 -10% +3%
Operativt EBITA3 949 1 039 -9% +5%
i % av operativa intäkter2 11,1% 11,0% +0,1*
Nettovinst 564 544 +4%
Grundläggande resultat per aktie (dollar) 0,25 0,24
Operativt resultat per aktie2 (dollar, konstant valuta) 0,31 0,29
Kassaflöde från rörelsen 53 (45) n.a.
2Jämförbart är förändring i lokal valuta justerat för förvärv och avyttringar.    *procentenhet

Utsikter i korthet4

På kort sikt signalerar den makroekonomiska och geopolitiska utvecklingen en blandad bild med ökad osäkerhet. Vissa makroekonomiska tecken i USA är fortsatt positiva och tillväxten i Kina väntas fortsätta men i långsammare takt. De långsiktiga utsikterna för ABB:s tre huvudsakliga kundsektorer – energi, industri samt transport och infrastruktur – är fortfarande positiva. De nuvarande oljepris- och valutaeffekterna väntas fortsätta att påverka ABB:s resultat.

Koncernresultat första kvartalet 2015

Marknadsöversikt

Efterfrågan i ABB:s tre huvudsakliga kundsektorer speglade nuvarande makroekonomisk osäkerhet och utmaningar på de flesta marknader. Energiföretagen var fortfarande försiktiga i sina investeringar men fortsatte att göra selektiva investeringar, till exempel inom kraftöverföring för att koppla ihop elnät och integrera förnybara energikällor. ABB tog hem en stor order på kraftteknik för att koppla ihop det norska och tyska elnätet samt order på utrustning för överföring av ultrahögspänd likström (UHVDC) i Kina och högspänningskablar i Danmark.

Efterfrågan från industrikunder varierade med olika segment och regioner. Industriell efterfrågan på kraft- och automationslösningar för att höja produktiviteten och effektiviteten i befintliga produktionsresurser var stabil. Låga oljepriser under kvartalet ledde till minskade investeringar i fält i drift bland olje- och gaskunder. Industrins behov av flexibla automationslösningar var en viktig drivkraft för efterfrågan i kvartalet, speciellt från fordonsindustrin och livsmedelsindustrin.

Efterfrågan på specialfartyg och järnvägslösningar steg under kvartalet med krav på högre effektivitet och mindre miljöpåverkan som huvudsakliga drivkrafter. Infrastruktur- och byggmarknader varierade mellan regioner och var svagare i Kina.

Orderingång

Totala orderingången under första kvartalet ökade med 15 procent på jämförbar basis (oförändrad i dollar). Den starkare US-dollarn, jämfört med samma kvartal förra året, gav en negativ valutaeffekt på redovisad orderingång med 13 procent; avyttringar påverkade med 2 procent.

Ingången av basorder (mindre än 15 miljoner dollar) ökade i fyra divisioner och var överlag stabil jämfört med första kvartalet 2014. Basorderingången sjönk i Process Automation, främst speglande lägre investeringar i fält i drift inom olje- och gasindustrin. Ingången av stora order (mer än 15 miljoner dollar) ökade mer än 100 procent, med störst ökning i divisionerna Power Systems och Process Automation. Stora order stod för 23 procent av den totala orderingången jämfört med 12 procent för samma kvartal i fjol.

Orderingången ökade i alla tre geografiska regioner – Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA) – främst till följd av högre stora order. Lägre basorderingång i Europa och AMEA kompenserades av basordertillväxt i Nord- och Sydamerika, främst i USA och Kanada. Basorderingången var stabil i Kina och Tyskland under kvartalet.

Serviceorder stod för 15 procent av totala orderingången jämfört med 18 procent för samma kvartal 2014. Den lägre andelen speglar den kraftigt ökade andelen stora order i kvartalet jämfört med samma kvartal förra året.

Orderstocken vid slutet av mars 2015 uppgick till 25,5 miljarder dollar, en ökning med 10 procent (ned 5 procent i US-dollar) jämfört med slutet av samma kvartal 2014.

Kvoten bokade order/fakturering2 (book-to-bill ratio) ökade till 1,22, jämfört med 1,09 för samma kvartal ett år tidigare, och översteg 1,0 i alla divisioner.

Intäkter

Intäkterna steg med 3 procent på jämförbar basis (ned 10 procent i US-dollar) under första kvartalet, främst avspeglande framgångsrikt genomförande av den starkare orderstocken i de flesta verksamheter. Den starkare dollarn i första kvartalet 2015, jämfört med första kvartalet 2014, gav en negativ valutaeffekt på redovisade intäkter med 10 procent; avyttringar påverkade med 3 procent.

Intäkterna var stabila eller högre i alla divisioner utom Process Automation, där den lägre ingående orderstocken i olje-, gas- och gruvverksamheterna ledde till en måttlig intäktsminskning.

Totala serviceintäkter ökade med 6 procent (ned 7 procent i US-dollar) och nådde 17 procent av totala intäkter, upp från 16 procent för samma kvartal 2014.

Operativt EBITA

Operativt EBITA ökade på jämförbar basis2, jämfört med första kvartalet 2014, främst till följd av bättre resultat i Power Systems med stöd av Step change-programmet. Operativt EBITA mätt i US-dollar var lägre, med påverkan från valutaeffekter med cirka 10 procent och avyttringar med cirka 4 procent.

Den operativa EBITA-marginalen på 11,1 procent var oförändrat stabil jämfört med första kvartalet 2014. Förbättringar i Power Systems togs ut av negativa effekter för vissa verksamheter och regioner i andra divisioner, bland annat lägre investeringar i fält i drift i olje- och gasindustrin samt den svagare konjunkturutvecklingen i länder som Ryssland.

Nettovinst

Nettovinsten för kvartalet ökade med 4 procent till 564 miljoner dollar. Grundläggande resultat per aktie uppgick till 0,25 dollar jämfört med 0,24 dollar för samma kvartal ett år tidigare. Operativt resultat per aktie2 i konstant valuta var 0,31 dollar, jämfört med 0,29 dollar för samma kvartal 2014, en ökning med 5 procent.

Kassaflöde

ABB redovisade ett positivt kassaflöde från rörelsen på 53 miljoner dollar för första kvartalet jämfört med ett kassautflöde från rörelsen på 45 miljoner dollar för samma kvartal i fjol, delvis som ett resultat av åtgärder för att jämna ut generering av kassaflöde under året och timingen av projektrelaterade kassaflöden i Power Systems.

Införande av strategin Next Level

Under första kvartalet fortsatte ABB att implementera sin strategi Next Level som presenterades i september 2014 i syfte att accelerera hållbart värdeskapande från företagets ledande kraft- och automationsportfölj. Strategin bygger på ABB:s tre fokusområden lönsam tillväxt, kraftfullt genomförande och affärsdrivet samarbete.

Lönsam tillväxt

Under första kvartalet 2015 fortsatte ABB att driva tillväxt genom ökad marknadsbearbetning i utvalda geografiska segment och industrisegment. Exempelvis steg ABB:s orderingång tvåsiffrigt i Japan för fjärde kvartalet i följd, med störst bidrag från ABB:s ledande teknik inom solkraft för att ansluta solpaneler till elnät. ABB fortsatte också att stärka sin position i livsmedelsindustrin genom att erbjuda lösningar som kombinerar robotteknik och motion control för att höja produktiviteten och produktsäkerheten. Lösningar som kombinerar kraft- och automationsteknik har varit nyckeln till fler nya stora order, bland annat från Statoil i Norge.

Innovation var fortsatt ett viktigt fokusområde för tillväxt och företaget presenterade en rad nya produkter, inklusive intelligenta sensorer för transformatorer, programvara för produktionsstyrning till cementindustrin och styrprodukter för kraftgenererings- och vattenindustrin. I april lanserade ABB också sin samarbetande, tvåarmade robot Yumi®, ämnad för snabbväxande segment som tillverkning av datorer, konsumentelektronik och kommunikationsutrustning (3C) samt annan montering av småkomponenter och paketering.

Expansion in i nya marknader med hög tillväxt är ytterligare en drivkraft för lönsam tillväxt. I mars aviserade ABB en expansiv satsning på den snabbväxande marknaden för mikronät genom ett nytt globalt samarbete med Samsung SDI, den ledande tillverkaren av litiumjonbatterier för elenergilagring. Samarbetet ska bidra till accelererad tillväxt på denna marknad genom att göra mikronät till en mer gångbar energilösning för både tillväxtmarknader och mogna marknader.

Kraftfullt genomförande

ABB:s fortsatta fokus på kraftfullt genomförande ger resultat, bland annat i förbättrad kundservice, ökat kassaflöde och sänkta kostnader i hela koncernen.

Under första kvartalet tog ABB ytterligare steg för att minska sina strukturella kostnader genom ett nytt långsiktigt avtal för företagets IT-infrastruktur, vilket väntas minska de IT-relaterade driftkostnaderna betydligt under fem år.

Under första kvartalet införde företaget sin nya ersättningsmodell för mer än 60 000 medarbetare, där ersättning på ett tydligare sätt kopplas till personlig prestation i syfte att uppnå målen i strategin Next Level.

Affärsdrivet samarbete

De huvudsakliga målen för affärsdrivet samarbete är att öka fokus på företagets marknader och kunder samt förenkla sättet på vilket organisationen samarbetar externt och internt. ABB tog hem ett antal nya projekt utifrån sin kombinerade kraft- och automationsteknik, en nyckel till ABB:s konkurrenskraft. Dessa projekt avser bland annat marin industri och järnvägsindustri, där ABB:s integrerade och optimerade kraft- och automationslösningar skapar högre systemeffektivitet och sänker kundernas driftkostnader såväl som miljöpåverkan.

Aktieägaravkastning

I september 2014 presenterade ABB ett aktieåterköpsprogram uppgående till 4 miljarder dollar i enlighet med syftet i strategin Next Level att accelerera hållbart värdeskapande. Under första kvartalet 2015 gjorde ABB återköp av runt 21,5 miljoner aktier under programmet till ett återköpsvärde av runt 450 miljoner dollar. Sedan programmet presenterades har företaget köpt tillbaka totalt runt 54 miljoner aktier till ett återköpsvärde av runt 1,2 miljarder dollar.  

Aktiv utveckling av portföljen

ABB stärkte sin portfölj ytterligare under första kvartalet genom förvärvet av det tyska företaget Gomtec GmbH, ett privatägt företag som utvecklar robot- och mekatroniksystem. Affären bidrar till att positionera ABB som ett ledande företag inom det snabbväxande området samverkan människa-robot.

Utsikter

De långsiktiga utsikterna för efterfrågan i ABB:s tre viktigaste kundsegment – energi, industri samt transport och infrastruktur – är fortsatt klart positiva. Viktiga drivkrafter är det stora skiftet i värdekedjan för elektricitet, behovet av produktivitetsförbättringar i industrin genom Sakernas, tjänsternas och människornas Internet, den fjärde industriella revolutionen (Industry 4.0) samt den snabba urbaniseringen och behovet av energieffektiva transporter och infrastruktur.

ABB är väl positionerat för att dra nytta av dessa möjligheter till långsiktig lönsam tillväxt med sin starka marknadsnärvaro, breda täckning geografiskt och verksamhetsmässigt, ledande teknik och finansiella styrka.

Kortsiktigt signalerar den makroekonomiska och geopolitiska utvecklingen en blandad bild med ökad osäkerhet. Vissa makroekonomiska tecken i USA är fortsatt positiva och tillväxten i Kina väntas bestå om än i långsammare takt än under 2014. Samtidigt är marknaden fortsatt påverkad av den långsamma tillväxten i Europa och geopolitiska spänningar i olika delar av världen.

De nuvarande oljepris- och valutaeffekterna väntas fortsätta att påverka företagets finansiella resultat.

Divisionsresultat första kvartalet 2015

Miljoner dollar där annat ej anges Order-ingång Förändring Intäkter Förändring Operativt EBITA För-ändring (procent-enheter) Kassaflöde från rörelsen För-ändring
USD Jämför-bart USD Jämför-bart
Discrete Automation
& Motion
2 569 -9% -1% 2 271 -5% +4% 14,2% -0,6 223 (71)
Low Voltage Products 1 703 -14% +2% 1 555 -17% -1% 15,6% -0,3 (10) +17
Process Automation 1 921 -4% +16% 1 579 -19% -4% 12,2% -0,4 64 -(31)
Power Products 2,656 -3% +7% 2 275 -5% +4% 11,2% -1,5 80 +21
Power Systems 2 394 +61% +90% 1 472 -8% +4% 2,2% +5,5 (147) +156
Koncern-gemensamt och övrigt (inkl. interdivisionella elimineringar) (839) (597)         (157) +6
ABB-koncernen 10 404 0% +15% 8 555 -10% +3% 11,1% +0,1 53 +98

Discrete Automation and Motion:

Basorderingången ökade i kvartalet, främst inom robotar. Ingången av stora order var lägre än under första kvartalet 2014, främst till följd av den då bokade svenska järnvägsordern på 200 miljoner dollar. Sammantaget var orderutvecklingen därför oförändrad. Orderingången ökade i AMEA – främst till följd av robotorder i Kina – samt i Nord- och Sydamerika. Intäkterna ökade som ett resultat av genomförda leveranser ur orderstocken, främst avseende järnvägsteknik och robotar. Den operativa EBITA-marginalen sjönk, avspeglande en lägre andel intäkter från standardprodukter med högre marginaler jämfört med samma kvartal för ett år sedan.

Low Voltage Products:

Orderingången var stabil eller högre i alla regioner i kvartalet. Bidragande till orderutvecklingen var framgångsrika satsningar för att öka korsförsäljningen mellan ABB:s och Thomas & Betts produkter. Orderingången från byggindustrin var i lägre under kvartalet. Intäkterna var oförändrade under kvartalet. Den operativa EBITA-marginalen speglar i huvudsak intäktsutvecklingen och utmaningar i Ryssland.

Process Automation:

Orderingången ökade påtagligt som ett resultat av stora order inom offshoreindustrin för olja och gas samt marin industri. Basorderingången var lägre, till stora delar på grund av olje- och gaskunders minskade investeringar i fält i drift till följd av nuvarande oljepriser. Fortsatt efterfrågan inom specialfartyg bidrog till orderingången i den marina verksamheten, medan efterfrågan från gruv- och metallindustrin fortsatt var låg. Intäkterna minskade som ett resultat av de lägre investeringarna bland olje- och gaskunder samt tidpunkten för genomförande av order ur orderstocken i den marina verksamheten. Operativt EBITA och operativ EBITA-marginal minskade jämfört med samma kvartal för ett år sedan, i huvudsak till följd av lägre intäkter.

Power Products:

Både ingången av stora order och basorder ökade, främst till följd av selektiva investeringar inom kraftöverföring och med stöd av industriell efterfrågan. Intäkterna steg i alla verksamheter som ett resultat av genomförande av order ur orderstocken. Den operativa EBITA-marginalen sjönk, i huvudsak avspeglande kostnader i samband med den strategiska geografiska anpassningen av produktionskapacitet till nyckelmarknader som Saudiarabien och Indien. Lägre volymer i Ryssland tyngde också divisionens resultat.

Power Systems:

Totala orderingången nästan fördubblades, främst genom en stark ökning av stora order på områden som länkar för överföring av högspänd likström (HVDC), kabelsystem och kraftverksautomation enligt den nya affärsmodellen. Intäktsökningen avspeglar främst genomförande av order ur orderstocken. Operativt EBITA och operativ EBITA-marginal ökade, vilket avspeglar pågående Step change-åtgärder och fortsatta kostnadsbesparingar för att vända divisionen tillbaka till en högre och jämnare lönsamhet.

Ytterligare information

Pressmeddelandet samt en bildpresentation med ABB-koncernens resultat för första kvartalet 2015 finns att tillgå på ABB News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations.

ABB håller telefonkonferens för journalister idag kl. 10:00. För att delta, ring 08 5051 0031. Telefonlinjerna hålls öppna 15 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen finns tillgänglig i 24 timmar med start en timme efter konferensens slut. Ring +41 91 612 4330. Inträdeskod: 12575#.

ABB håller telefonkonferens för analytiker och investerare idag kl. 15:00. För att delta, ring 08 5051 0031. Deltagare ombedes ringa 10 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen finns tillgänglig som podcast en timme efter konferensens slut och kan laddas ned från www.abb.com.

Datum att notera 2015
Resultat för första kvartalet 2015 29 april 2015
Årsstämma (Zürich, Schweiz) 30 april 2015
Informationsmöte för svenska aktieägare (Västerås) 4 maj 2015
Resultat för andra kvartalet 2015 23 juli 2015
Resultat för tredje kvartalet 2015 21 oktober 2015

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernen verkar i omkring 100 länder och har ungefär 140 000 medarbetare.

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden såväl som andra uttalanden om framtidsutsikter för vår verksamhet, inklusive dem i avsnitten Strategin Next Level, Utsikter i korthet och Utsikter. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden och ekonomiska förhållanden i de regioner och industrier som utgör viktiga marknader för ABB Ltd. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förväntar, ”bedömer”, ”räknar med”, ”mål”, ”planer”, ”troligen” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något eller alla av våra fastställda mål. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och globala politiska förhållanden, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, priser och tillgång på råmaterial, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.

Att notera: Detta är en svensk översättning av en del av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 29 april 2015, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

29 april 2015

Ulrich Spiesshofer, koncernchef 

För mer information kontakta:
ABB Sverige
Christine Gunnarsson, presschef
021-32 32 32
press@se.abb.com

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 135 000 anställda. www.abb.com