Fortsatt marginaltillväxt på tuffa marknader

 • Operativ EBITA-marginalökade till 12,6 procent
 • Kostnaderna på tjänstemannasidan följer planen mot besparingar på 1,3 miljarder USD; de förväntade totala kostnaderna har minskat med 100 miljoner USD
 • Nettovinst 568 miljoner USD; grundläggande resultat per aktie upp 2 procent
 • Basorderingången -6 procent; den totala orderingången -13 procent speglar osäkerheterna under tredje kvartalet
 • Stabila intäkter
 • Kassaflödet från rörelsen på 1 081 miljoner USD, ett jämnare kassaflöde under kvartalet
 • Timo Ihamuotila tar över efter Eric Elzvik som Chief Financial Officer (CFO) från den 1 april 2017
 • ABB lanserade steg 3 i strategin Next Level – inriktning på att frigöra värde

”Vi har levererat det åttonde kvartalet i följd med marginaltillväxt tack vare vårt fortsatta fokus på genomförande”, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer. ”Under det tredje kvartalet upplevde vi betydande makroekonomiska osäkerheter kring Brexit och det amerikanska presidentvalet, vilket speglas i det låga ordermönstret. Orderingången i Power Grids dämpades ytterligare till följd av kundernas tveksamhet före kapitalmarknadsdagen. Omvandlingen av Power Grids följer dock helt tidsplanen, vilket tydligt framgår av marginaltillväxten på 170 punkter”, fortsätter han. ”Med vår förbättrade kassaflödeskultur har vi levererat ett kassaflöde på över 32 procent hittills i år med en mycket stabilare kassagenereringsprofil.”

”Vi fortsätter att driva företaget disciplinerat genom att realisera tillväxtmöjligheter där detta är möjligt samtidigt som vi främjar resultat- och likviditetstillväxt. Vi är inriktade på att frigöra värde för alla aktieägare som ett mer fokuserat och flexibelt företag där vi bygger vidare på vårt branschledande digitala erbjudande.”

Utsikter på kort sikt

Den makroekonomiska och geopolitiska utvecklingen signalerar en blandad bild med fortsatt osäkerhet. Vissa makroekonomiska tecken i USA är fortsatt positiva och tillväxten i Kina väntas fortsätta, men i långsammare takt än under 2015. Marknaden påverkas fortfarande av den blygsamma tillväxten och ökade osäkerheten, till exempel Brexit i Europa samt geopolitiska spänningar i olika delar av världen. Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets resultat. 

Koncernresultat tredje kvartalet 2016

Orderingång

Orderingången totalt minskade 13 procent (14 procent i dollar), jämfört med tredje kvartalet 2015, till följd av tidpunkter för stora order samt lägre kortcykliska volymer. Basorderingången (under 15 miljoner USD) minskade med 6 procent (7 procent i dollar), medan stora order (mer än 15 miljoner dollar) var lägre inom alla divisioner och stod för 11 procent av den totala orderingången, jämfört med 17 procent för ett år sedan. Orderingången på tjänster och programvara var 3 procent lägre (5 procent i dollar) och stod för 17 procent av den totala orderingången, jämfört med 16 procent för ett år sedan.

Marknadsöversikt

Efterfrågemönster i ABB:s tre regioner:

 • Efterfrågan i Europa var dämpad, främst på grund av måttlig generell tillväxt, osäkerheter i Storbritannien efter Brexit samt politiska händelser i Turkiet.  Orderingången totalt minskade 18 procent (20 procent i dollar) medan basorder var stabila (2 procent lägre i dollar). Efterfrågan på basorder var positiv i Tyskland, Italien, Sverige och Schweiz, medan den var svag i Storbritannien och Norge.
 • Nord- och Sydamerika försvagades beroende på betydande investeringsförseningar med anledning av det amerikanska presidentvalet samt en eftersläpning i efterfrågan från industrin. Orderingången totalt minskade 16 procent (17 procent i dollar) på grund av minskade stora order medan basorderingången var 8 procent lägre (9 procent i dollar) på grund av svag efterfrågan i USA, Kanada och Brasilien.
 • Efterfrågan i Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA) var blandad. Indien fortsatte att växa och Kina gick vidare med sina investeringsaktiviteter inom kraftöverföring och robotteknik. Orderingången totalt i regionen minskade 5 procent (7 procent i dollar) då den starka orderutvecklingen i Indien inte kunde uppväga nedgångarna i Kina och Förenade Arabemiraten. Basorderingången minskade med 9 procent (10 procent i dollar).

Efterfrågemönstret i ABB:s tre viktigaste kundsegment:

 • Energisektorn fortsatte med sina investeringsaktiviteter för att integrera förnybar energi och förbättra elnätets tillförlitlighet och effektivitet.
 • I industrin: investeringar inom fristående och blandade industrier som bil-, livsmedels- och maskinindustrin var fortsatt positiva medan efterfrågan från processindustrierna, i synnerhet gruvverksamhet samt olja och gas, var fortsatt dämpade.
 • Efterfrågan inom transport och infrastruktur har varit blandad. Efterfrågan på lösningar till specialfartyg förblir stark liksom energieffektiva lösningar till järnvägstransporter. Bygg- och anläggning har varit blandad.

Kvoten bokade order/fakturering1för tredje kvartalet minskade till 0,91 jämfört med 1,03 för samma kvartal ett år tidigare. För de första nio månaderna ligger kvoten bokade order/fakturering1på 1,01. Orderstocken vid slutet av september 2016 uppgick till 24 554 miljoner dollar, en minskning med 2 procent (3 procent i dollar) jämfört med slutet av tredje kvartalet 2015.

Intäkter

Intäkterna var oförändrade (3 procent lägre i dollar) under det tredje kvartalet. Intäkterna var stabila inom divisionerna Electrification Products och Discrete Automation and Motion och ökade något inom Power Grids, vilket uppvägde nedgången inom Process Automation. Totala intäkter för tjänster och programvara ökade med 5 procent (4 procent i dollar) och stod för 18 procent av de totala intäkterna, jämfört med 17 procent för ett år sedan.

Operativt EBITA  

Operativt EBITA minskade med 2 procent i lokala valutor (3 procent i dollar) till 1 046 miljoner dollar, vilket inkluderade effekterna från en negativ mix. Operativ EBITA-marginal förbättrades 10 punkter till 12,6 procent jämfört med samma kvartal för ett år sedan, vilket speglar marginaltillväxten inom Electrification Products, Process Automation och Power Grids, liksom pågående åtgärder för produktivitet och kostnadsbesparingar, som programmet för att höja produktiviteten på tjänstemannasidan.

Operativt resultat per aktie och nettovinst

Operativt resultat per aktie låg fast på 0,32 dollar i konstant valuta jämfört med samma period ett år tidigare. Minskningen i vägt medelantal utestående aktier kompenserade för ett något lägre operativt EBITA, högre räntekostnader och högre skattesats. Nettovinsten minskade med 2 procent till 568 miljoner USD medan det grundläggande resultatet per aktie uppgick till 0,27 dollar jämfört med 0,26 dollar för samma kvartal 2015, en ökning med 2 procent.

Kassaflöde från rörelsen

Kassaflöde från rörelsen uppgick till 1 081 miljoner USD, 92 miljoner USD lägre jämfört med tredje kvartalet 2015, huvudsakligen till följd av lägre nettovinst. Under de första nio månaderna 2016 ökade kassaflödet från rörelsen med 32 procent jämfört med samma period för ett år sedan, primärt på grund av bättre rörelsekapitalstyrning och tidsreglering av skatteutbetalningar.

Aktieägaravkastning

Den 30 september 2016 tillkännagav ABB att man slutfört det aktieåterköpsprogram som lanserats i september 2014. Under programperioden köpte ABB tillbaka totalt 171,3 miljoner registrerade aktier (motsvarande 7,4 procent av det emitterade aktiekapitalet vid starten av aktieåterköpsprogrammet) för totalt cirka 3,5 miljarder USD. 

På kapitalmarknadsdagen den 4 oktober 2016 meddelade ABB att man har planer på ett nytt aktieåterköpsprogram på upp till 3 miljarder USD från 2017 till 2019. Detta speglar ABB:s stora förtroende och fortsatta styrka vad gäller kassaflöde och finansiella ställning.

Avyttringar

I linje med företagets strategi att kontinuerligt optimera portföljen tillkännagav ABB i september den planerade försäljningen av den globala verksamheten för högspänningskablar till NKT Cables. Transaktionen förväntas slutföras under första kvartalet 2017 och är villkorad av myndighetsgodkännanden. ABB och NKT undertecknade också ett avtal för ett långsiktigt strategiskt samarbete som kommer att gynna framtida projekt globalt.

Förändringar i ledningen

ABB offentliggör idag att Timo Ihamuotila har utnämnts till Chief Financial Officer och medlem av koncernledningen med start 1 april 2017. Ihamuotila efterträder nuvarande CFO Eric Elzvik under en ordnad övergångsprocess. Elzvik kommer att ta upp karriärmöjligheter utanför ABB efter en överlämningsperiod i andra kvartalet 2017.

Ihamuotila kommer till ABB från Nokia, där han innehaft rollen som CFO sedan 2009. I denna roll var han en nyckelspelare i att stötta omvändningen samt ompositionera Nokia som en ”global ledare inom teknologier som för samman människor och saker” genom förändringar i affärsmodellen, aktiv portföljhantering och operativ förbättring.

Ihamuotila tar med sig 26 års erfarenhet inom kommunikations- och banksektorn och har djup erfarenhet inom områdena finans, controlling, förvärv samt kommersiell och allmän ledning.

”Timo är en CFO med imponerande globala meriter”, säger VD Ulrich Spiesshofer. ”Han har omfattande och djup erfarenhet inom alla aspekter av finansområdet, liksom i att omvandla verksamheter i tider av industriell digitalisering. Med sin breda expertis, från finansiell till kommersiell och företagsledning, är han en ideal person att leda vår finansorganisation och delta i att driva ABB:s pågående omvandling som ledare i den digitala industrin. Det gläder mig att välkomna Timo till vår koncernledning i dessa spännande tider, då vi fokuserar på att frigöra maximalt värde för alla aktieägare”, säger Spiesshofer.

”Samtidigt vill jag varmt tacka Eric Elzvik redan nu för hans långa och enastående engagemang och många värdefulla bidrag till ABB under mer än 3 decennier. Under Erics tid som CFO har en ny kultur kring hur vi hanterat kassaflödet tillsammans med en betydande förbättring av vårt rörelsekapital, en fundamental produktivitetsförbättring av finansfunktionen och många portföljaktiviteter framgångsrikt etablerats och levererats. Vi önskar Eric allt det bästa i nästa steg av hans professionella karriär, som han kommer ta sig an efter att den ordnade överlämningsprocessen fullgjorts i andra kvartalet.”

Divisionsresultat tredje kvartalet

Electrification Products

Den totala orderingången sjönk då den positiva orderutvecklingen i Europa inte kunde uppväga nedgångarna i Nord- och Sydamerika samt Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA). I synnerhet var marknaderna Kina, Saudiarabien, Brasilien och Turkiet utmanande, medan Italien, Schweiz och Indien var starkare. Intäkterna var stabila och den operativa EBITA-marginalen förbättrades med 40 punkter till 17,8 procent till följd av ytterligare kostnadsbesparingar, kapacitetsjusteringar och hantering av leverantörskedjan. 

Discrete Automation and Motion

Fortsatt starka efterfrågemönster inom robotteknik och livsmedelsindustrin kunde inte uppväga nedgångarna i kapitalkostnader inom processindustrier som olja och gas, vilket påverkade orderutvecklingen negativt. Intäkterna var stabila, vilket återspeglade det starka genomförandet av orderstocken. Operativ EBITA-marginal minskade med 70 punkter jämfört med samma kvartal för ett år sedan, primärt till följd av en ogynnsam mix och ett lägre kapacitetsutnyttjande. Fortsatta kapacitetsjusteringar och produktivitetsförbättringar pågår.

Process Automation

Den totala orderingången minskade med 21 procent (22 procent i dollar) till följd av minskade investeringar och försiktiga diskretionära utgifter i processindustrin fortsatte att påverka både stora order och basorder (13 procent lägre, 13 procent i dollar). Intäkterna minskade med 7 procent (8 procent i dollar) då den stabila efterfrågan på specialfartyg inte kunde kompensera för nedgångar i segment som gruvverksamhet samt olja och gas. Operativ EBITA-marginal ökade med 150 punkter till 12,2 procent till följd av framgångsrika projektgenomföranden och implementerade kostnadsbesparingar och produktivitetsåtgärder.

Power Grids

Orderingången totalt var lägre jämfört med samma kvartal för ett år sedan, primärt till följd av tidpunkter för stora order. Lägre basorderingång speglade trögheten på vissa marknader som USA, Saudiarabien och Brasilien medan Europa fortsatte att stötta. Intäkterna var något högre till följd av ett stabilt verkställande av en god orderstock. Den operativa EBITA-marginalen ökade med 170 punkter till 9,5 procent. Detta stabila resultat drevs av en hållbar utförandefas för projekten, förbättrad produktivitet och fortsatta kostnadsbesparingar.

Strategin Next Level – steg 3

Den 4 oktober 2016 lanserade ABB steg 3 i strategin Next Level för att frigöra värde för kunder och aktieägare. De centrala elementen i detta steg handlar om att utforma ABB:s divisioner till fyra marknadsledande, entreprenörsinriktade enheter som förverkligar ABB:s fulla digitala potential, ökar takten vad gäller verksamhetsutveckling och stärker ABB:s varumärke.

Skapa tillväxt i fyra marknadsledande divisioner med entreprenörsanda

ABB utformar och fokuserar sin divisionsstruktur på fyra marknadsledande divisioner: Electrification Products, Robotics and Motion, Industrial Automation samt Power Grids med start 1 januari 2017. Divisionerna kommer att få befogenheter som entreprenörsenheter inom ABB, vilket speglas i en förbättring av ABB:s resultat- och ersättningsmodell med fokus på individuellt ansvar. De kommer att dra nytta av säljsamarbeten som styrs av regionerna och länderna, liksom det koncernövergripande digitala erbjudandet, ABB:s ledande administrationsstruktur och -kostnader, en gemensam hantering av leverantörskedjan samt koncerngemensamma forskningscenter.

ABB tillkännagav två viktiga samarbeten i linje med omvandlingen av erbjudandet från Power Grids. Avtalen med Fluor och Aibel är exempel där ABB bidrar med sin ledande teknik inom kraftöverföring och distribution. Fluor och Aibel tillhandahåller nyckelfärdiga EPC-projekt (Engineering, Procurement and Construction) för kraftanläggningar respektive havsbaserad vindkraft.

Ett kvantumsprång inom digitalisering med ABB AbilityTM

ABB är idag en dold digital ledare. Företaget är idealiskt positionerat för att vinna i den digitala världen med nya och befintliga digitala helhetslösningar. Det nyligen lanserade erbjudandet ABB Ability kombinerar ABB:s portfölj med digitala lösningar och tjänster inom alla kundsegment, vilket därmed stärker koncernens ledande position i den fjärde industriella revolutionen och ger ABB:s fyra entreprenörsinriktade divisioner ökad konkurrenskraft.

Företaget har presenterat ett långtgående strategiskt samarbete med Microsoft, världens största programvaruföretag, för att utveckla nästa generations digitala lösningar på en integrerad öppen molnplattform. Kunder kommer att kunna dra nytta av ABB:s djupa branschkunnande och omfattande portfölj av industrilösningar i unik kombination med Microsofts intelligenta moln Azure och kompetens inom B2B-teknik. Tillsammans kommer parterna att driva på den digitala omvandlingen i kundsegment inom ABB:s verksamhetsområden energi, industri samt transport och infrastruktur.

Ökar takten vad gäller verksamhetsutveckling

ABB fortsätter att utnyttja den fart man redan har och accelererar ytterligare sin utveckling av verksamheten.

Företagets program för att höja produktiviteten på tjänstemannasidan har överträffat förväntningarna sedan lanseringen förra året. Därför har ABB ökat programmets kostnadsminskningsmål med 30 procent till 1,3 miljarder USD. ABB kommer att uppnå dessa ytterligare besparingar inom den ursprungligen satta tidsramen med 100 miljoner USD lägre totalkostnad för både omstrukturering och implementering. ABB går vidare med sina vanliga sparprogram, där man utnyttjar verksamhetsutvecklingen och den förstklassiga hanteringen av leverantörskedjan för att uppnå besparingar som motsvarar kostnaderna för sålda produkter på 3–5 procent per år.

ABB bekräftar det satta programmålet för nettorörelsekapital om att frigöra cirka 2 miljarder USD till slutet av 2017. Programmet håller tidsplanen väl och fokuserar på att förbättra lagerstyrningen genom att optimera hela värdekedjan – från produktdesign till tillverkning – och genom att optimera andra rörelsekapitalsåtgärder.

Stärka ABB:s globala varumärke

ABB kommer att införa ett enda varumärke för företaget och konsolidera alla varumärken runt om i världen under ett och samma paraply. ABB:s företagsportfölj kommer att konsolideras och visa upp hela bredden och djupet i företagets globala erbjudande under ett gemensamt huvudvarumärke. Denna omvandling förväntas ta upp till två år att genomföra.

ABB bekräftade koncernens finansiella mål för 2015–2020.

Utsikter

Den makroekonomiska och geopolitiska utvecklingen signalerar en blandad bild med fortsatt osäkerhet. Vissa makroekonomiska tecken i USA är fortsatt positiva och tillväxten i Kina väntas fortsätta, men i långsammare takt än under 2015. Marknaden påverkas fortfarande av den blygsamma tillväxten och ökade osäkerheten avseende Brexit i Europa samt geopolitiska spänningar i olika delar av världen. Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets resultat.

De attraktiva efterfrågeutsikterna på lång sikt i ABB:s tre viktigaste kundsegment – energi, industri samt transport och infrastruktur – drivs av energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen.

ABB är väl positionerat att dra nytta av dessa möjligheter till långsiktig lönsam tillväxt med sin starka marknadsnärvaro, breda täckning geografiskt och verksamhetsmässigt, ledande teknik och finansiella styrka.

För mer information, kontakta:

Media Relations:
Tel: +41 43 317 65 68
media.relations@ch.abb.com

Investor Relations
Tel. +41 43 317 71 11
investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zürich
SchweizTaggar:

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom kraftnät, elektrifieringsprodukter, industriell automatisering samt robotar och drivsystem. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till ABB Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com