Nettovinsten tredje kvartalet upp 86 procent till 738 miljoner dollar

• Orderingången upp 33 procent, stark efterfrågan på kraft- och automationsteknik i alla regioner
• Intäkterna ökar 26 procent, EBIT upp 55 procent till 1 miljard dollar
• EBIT-marginalen 14,4 procent från fortsatt starkt genomförande

2007-10-25 – ABB:s nettovinst steg 86 procent tredje kvartalet till 738 miljoner dollar på fortsatt tillväxt i marknadsefterfrågan, särskilt inom kraftinfrastruktur, samt ytterligare verksamhetsförbättringar.

Resultat före räntenetto och skatter (EBIT) steg till 1 miljard dollar på en ökning av intäkterna med 26 procent (19 procent i lokala valutor), vilket gav en EBIT-marginal på 14,4 procent jämfört med 11,8 procent för samma kvartal 2006. Kassaflödet från rörelsen ökade till 886 miljoner dollar jämfört med 523 miljoner dollar tredje kvartalet förra året.

Orderingången ökade 33 procent (25 procent i lokala valutor) till 8,3 miljarder dollar som ett resultat av investeringar i utbyggnad av kraftinfrastruktur på utvecklingsmarknader samt ersättning av föråldrad utrustning och förstärkning av elnät på mogna marknader. Industrin fortsatte också att investera i produktivitetsökningar och kostnadsminskningar genom sänkt energiförbrukning.

”En kombination av stark marknadstillväxt och disciplin i verksamheten har återigen betalat sig”, säger Fred Kindle, vd och koncernchef för ABB. ”Vårt marknads- och teknikledarskap, tillsammans med verksamhetsförbättringar, hjälper oss att dra full nytta av fortsatt global tillväxt och ökat intresse för klimatförändringar och energieffektivitet.”


Nyckeltal
tredje Q3 07 Q3 06(1) Förändring
kvartalet (Q3)
2007
Miljoner
dollar om Dollar Lokalt
annat ej anges

Orderingång 8 321 6 280 33% 25%
Orderstock
(vid slutet av 22 170 15 164 46% 33%
september)
Intäkter 7 190 5 684 26% 19%
EBIT 1 035 669 55%
i procent av 14,4 11,8
intäkter
Nettovinst 738 397 86%
Resultat per
aktie, 0,32 0,18
grundläggande2
(dollar)
Kassaflöde 886 523 69%
från rörelsen

(1)Justerat för att avspegla omklassificering av verksamheter till
avvecklade verksamheter; 2 Nettovinst dividerad med vägt genomsnittligt
antal utestående aktier under perioden.


Resultat – sammanfattning
Orderingången fortsatte att öka kraftigt under tredje kvartalet. Bidragande var främst en mycket hög efterfrågan på produkter och system för att renovera och bygga ut kraftinfrastruktur. Efterfrågan på energieffektivare teknik fortsatte också att växa i de flesta industrisektorer. Kvartalet var det elfte i följd som uppvisade tvåsiffrig ordertillväxt för koncernen.

Sammankoppling av kraftnät i Europa för att förbättra tillförlitlighet och effektivitet i befintliga nät samt infrastrukturutbyggnad i Mellanöstern var de främsta tillväxtfaktorerna för kraftdivisionerna under tredje kvartalet. Marknaderna i Asien var också starka, då energiföretag där fortsatte att investera i ny kraftutrustning.

I automationsdivisionerna bidrog behovet att förbättra processeffektivitet till fortsatta kundinvesteringar på mogna marknader, medan kapacitetsutbyggnad stod för den största tillväxten på utvecklingsmarknader under tredje kvartalet. Efterfrågan var starkast inom metaller och mineraler, särskilt i stål- och aluminiumindustrin. Orderingången var också högre på produkter för att förbättra energieffektiviteten i många industriella processer. Orderingången var lägre i olje- och gasverksamheten till följd av färre stora projektorder under kvartalet jämfört med för ett år sedan.

Volymen stora order (mer än 15 miljoner dollar) för koncernen ökade med 96 procent (84 procent i lokala valutor) till 1,4 miljarder dollar och stod för 17 procent av totala orderingången jämfört med 12 procent samma kvartal 2006. Basorder (mindre än 15 miljoner dollar) ökade med 24 procent (17 procent i lokala valutor).

Högre intäkter tredje kvartalet avspeglar ökningen av basorder under kvartalet, såväl som genomförande av den växande orderstocken. Prisökningar för att kompensera för högre råmaterialkostnader, jämfört med samma kvartal förra året, bidrog också till intäktstillväxten. Orderstocken uppgick till mer än 22 miljarder dollar vid slutet av september 2007, jämfört med 20 miljarder dollar vid slutet av föregående kvartal och 15 miljarder dollar vid slutet av tredje kvartalet förra året.

EBIT ökade över alla divisioner, främst som ett resultat av högre intäkter. Högt kapacitetsutnyttjande, starkt projektgenomförande samt ökad tillverkning och konstruktion i lågkostnadsländer lyfte EBIT-marginalen i alla divisioner utom i Process Automation där den var oförändrat stabil.

Ökningen i nettovinst var primärt resultatet av högre EBIT och en lägre skattesats, främst avspeglande den geografiska fördelningen av resultat och ökade förlustavdrag. Nettovinsten gynnades också av ett förbättrat finansnetto till följd av lägre skuldnivåer.

Kassaflödet från rörelsen förbättrades jämfört med tredje kvartalet 2006. Högre vinster mer än uppvägde ökningar i rörelsekapital för att stödja tillväxt.

ABB:s finansiella ställning förbättrades ytterligare under tredje kvartalet. Netto likvida medel ökade med cirka 1 miljard dollar från slutet av föregående kvartal till 3,3 miljarder dollar. Den finansiella utväxlingen var 22 procent vid slutet av september jämfört med 25 procent vid slutet av andra kvartalet (se Appendix II för mer information). Återstoden av företagets konvertibla obligation på 1 miljard CHF, med förfall 2010, löstes in under tredje kvartalet vilket ökade ABB:s eget kapital med runt 170 miljoner dollar.För mer information:

Media Relations:
Thomas Schmidt, Wolfram Eberhardt
(Zurich, Switzerland)
Tel: +41 43 317 6568
Fax: +41 43 317 7958
media.relations@ch.abb.com

Investor Relations:
Switzerland: Tel. +41 43 317 7111
Sweden: Tel. +46 21 325 719
USA: Tel. +1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich, Switzerland

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom kraftnät, elektrifieringsprodukter, industriell automatisering samt robotar och drivsystem. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till ABB Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com

Prenumerera

Dokument & länkar