Positionerat för lönsam tillväxt

Omvandlingen ger en slimmad och stärkt portfölj och verksamhet 

HELÅRET 2017 I KORTHET

       Basorder upp 5%[1], högre i alla divisioner och regioner; den totala orderingången var stabil

       Intäkter +1%

       ABB AbilityTM driver tillväxt i alla divisioner

       Slimmad och stärkt portfölj:

  • Förvärven av B&R och Keymile har slutförts; förvärvet av GE Industrial Solutions är undertecknat

  • Högspänningskabelverksamheten har avyttrats, två samriskföretag har bildats för EPC-aktiviteter

  • Förändring av affärsmodellen inom Power Grids, Robotics and Motion och Industrial Automation pågår

       Operativ EBITA-marginal[2] 12,1%, påverkades 30 punkter på grund av avgifter relaterade till EPC-verksamheten

       Nettovinsten upp 17% till 2 213 miljoner dollar

       Kassaflödet från rörelseverksamheten var stabilt; nettorörelsekapitalet i procent av intäkterna minskade till 11,3%

       Utdelningen föreslås öka till 0,78 CHF per aktie för nionde gången i följd

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET

       Basorder upp 9%, högre i alla divisioner och regioner; orderingången för tjänster upp 7%

       Intäkter -1%

       Operativ EBITA-marginal 10,9% påverkades 150 punkter på grund av avgifter relaterade till EPC-verksamheten

       Lönsamheten för Power Grids ligger inom sitt målspann för marginaler för 2018 före plan på proformabasis

       Kassaflöde från rörelseverksamhet upp 31 procent


[1] Utveckling av orderingång, basorderingång, intäkter och orderstock på jämförbar basis (lokal valuta justerat för förvärv och avyttringar). Utveckling i USD redovisas i tabellen Nyckeltal. 

[2] För non-GAAP measures, se bilagan ”Supplemental Financial Information” till det engelska pressmeddelandet.

”Under övergångsåret 2017 formade vi ett slimmat och stärkt ABB. Vår ’digital first’-portfölj för kunder inom energibolag, industrier samt transport och infrastruktur baseras på två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter”, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer. ”Årsresultaten innefattar den dämpande effekten av vår omfattande omvandling. Med våra riktade åtgärder för att förskjuta tyngdpunkten har vi förbättrat vår konkurrenskraft, inriktat oss på segment med högre tillväxt och minskat riskerna för ABB. Vi har levererat fyra kvartal i följd med en ökande tillväxt på basorder. Den tillväxttakt vi har byggt under 2017 positionerar oss väl för en lönsam tillväxt samtidigt som de globala marknaderna förbättras. Dagens förslag att öka utdelningen för nionde året i följd visar på vårt självförtroende inför framtiden.”

Utsikter på kort sikt

Makroekonomin visar positiva tecken i Europa och USA och tillväxten förväntas fortsätta i Kina. Den övergripande globala marknaden är tillbaka till tillväxt samtidigt som den fortfarande påverkas av osäkerheter i olika delar av världen. Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets resultat.

Koncernresultat helåret 2017  

ABB levererade ett stabilt ekonomiskt resultat under 2017 trots motvind på marknaden och den pågående omvandlingen. Den totala orderingången var stabil (stabil i dollar). Basordertillväxten (basorder klassificeras som order under 15 miljoner dollar) visade på en ökande tillväxttakt varje kvartal och för helåret ökade den 5 procent (6 procent i dollar), vilket mildrade effekten av en lägre volym av stora order. Andelen stora order av den totala orderingången 2017 var 8,5 procent jämfört med 13,5 procent 2016, delvis på grund av ABB:s förändrade affärsmodell. Den totala orderingången för tjänster ökade med 8 procent (8 procent i dollar) till 20 procent av den totala orderingången för koncernen.

Orderstocken uppgick i slutet av december 2017 till 22 414 miljoner dollar, 4 procent lägre (2 procent i dollar) än slutet av föregående år. Kvoten bokade order/fakturering2var 0,97 för 2017 jämfört med 0,99 för 2016.

Intäkterna ökade med 1 procent (1 procent i dollar) till 34 312 miljoner dollar där positiva bidrag från Electrification Products och Robotics and Motion mer än väl kompenserade för nedgången för Industrial Automation och Power Grids. De totala intäkterna för tjänster ökade med 3 procent (3 procent i dollar) och står nu för 18 procent av de totala intäkterna för koncernen.

ABB har genomfört strategin Next Level under hela 2017. Bolaget lanserade digitala erbjudanden, ABB AbilityTMoch fortsatte att investera i digitalt, försäljning, varumärke samt forskning och utveckling. Bolaget levererade stora kostnadsbesparingar på tjänstemannasidan samt inom leveranskedja/operativ kompetens och har slutfört eller tillkännagivit ett antal viktiga transaktioner. ABB fortsatte att minimera riskerna i portföljen genom att avyttra icke-kärnverksamhet och vidtar åtgärder för att implementera förändringen av affärsmodellen för teknik, inköp och konstruktion (EPC, engineering, procurement and construction). Dessa aktiviteter har påverkat helårsresultatet. Företagets operativa EBITA-marginal minskade 2 procent (1 procent i dollar) till 4 130 miljoner dollar, inklusive cirka 140 miljoner dollar i avgifter som avser EPC-verksamheten. Den redovisade operativa EBITA-marginalen var 12,1 procent, 30 punkter lägre på grund av avgifter som avser EPC-verksamheten, och skulle utan dessa avgifter ha varit oförändrad.

Nettovinsten 2017 steg med 17 procent jämfört med tidigare år till 2 213 miljoner dollar, något som primärt speglar lägre omvandlingsrelaterade kostnader för omstruktureringar samt det nettoresultat som redovisats för företagets avyttringar under året. Resultatet per aktie före utspädning ökade 17 procent till 1,04 dollar. Operativ vinst per aktie2 på 1,25 dollar var 1 procent lägre i konstant valuta4.

Kassaflödet från rörelseverksamheten var stabilt jämfört med 2016 och låg på 3 799 miljoner dollar för helåret. ABB fortsatte att dra nytta av förbättringar i nettorörelsekapitalet, vilket genererade cirka 600 miljoner dollar i likvida medel under 2017. Nettorörelsekapitalet i procent av intäkterna2 minskade till 11,3 procent, en förbättring med 10 punkter på årsbasis. Investeringarna för koncernen uppgick till 949 miljoner dollar 2017. Det fria kassaflödet2 på 2 926 miljoner dollar var 5 procent lägre än 2016 och företagets kassaflöde på investerat kapital (CROI) var 12,4 procent2, vilket huvudsakligen beror på förvärvet av B&R.

Utdelning

ABB:s styrelse har för nionde året i rad föreslagit en ökning i den ordinarie utdelningen på 0,78 CHF per aktie för 2017, en ökning med 0,02 CHF jämfört med utdelningen för 2016, förutsatt att aktieägarna godkänner detta vid företagets årsstämma den 29 mars 2018. Förslaget är i linje med ABB:s utdelningspolitik att betala en stadigt ökande, hållbar utdelning över tid. Första handelsdag utan rätt till utdelning och utbetalningsdag i Schweiz förväntas bli i april 2018. Ytterligare information finns på ABB:s webbplats.

Koncernresultat fjärde kvartalet 2017

Orderingång

Den totala orderingången var 3 procent lägre (2 procent högre i dollar) under det fjärde kvartalet då den starka orderutvecklingen inte kunde uppväga påverkan från den lägre nivån stora order inom Power Grids och Industrial Automation jämfört med den exceptionellt starka perioden föregående år. Basorder förbättrades med 9 procent (15 procent i dollar), med en basordertillväxt från tredje part inom samtliga divisioner. Stora order utgjorde 7 procent av totala orderingången, jämfört med 17 procent samma period föregående år. En svagare dollar jämfört med samma period förra året resulterade i en positiv valutaeffekt på redovisade order med 3 procent. Förändringar i verksamhetsportföljen avseende förvärvet av B&R och de avyttringar som gjordes under 2017 har gett en positiv nettoeffekt på 2 procent på den totala redovisade orderingången. Kvoten bokade order/fakturering var 0,91 för fjärde kvartalet jämfört med 0,92 för fjärde kvartalet 2016.

Den totala orderingången för tjänster ökade med 7 procent (11 procent i dollar), vilket ökade andelen order för tjänster till 21 procent av den totala orderingången jämfört med 20 procent samma period föregående år.

Marknadsöversikt

Efterfrågemönstret i regionerna var positivt under det fjärde kvartalet:

      Europa kunde dra nytta av den positiva marknadsutvecklingen inom industri och infrastruktur. Den totala orderingången förbättrades 5 procent (19 procent i dollar) där positiva bidrag från Tyskland och Norge mer än väl kompenserade för nedgången i Storbritannien, Italien och Sverige. Basorder steg med 8 procent (23 procent i dollar) med en positiv ordertrend i Tyskland, Norge och Italien.

      Nord- och Sydamerika ökade 3 procent (5 procent i dollar) drivet av en ökad efterfrågan inom byggsektorn och industrin generellt med viss förbättring inom processindustrin. Order från USA och Kanada bidrog till denna utveckling och kompenserade för en svag utveckling inom stora order i Brasilien. Basorder ökade med 12 procent (14 procent i dollar) för regionen med starkt bidrag från USA, Kanada och Brasilien.

      Orderingången i Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA) var 14 procent lägre (12 procent i dollar) då den exceptionellt stora ordern på strömriktartransformatorer för ultrahögspänd likström (UHVDC) som togs hem under det fjärde kvartalet 2016 i Indien inte har upprepats. Den totala orderingången i Kina var något lägre, ned 3 procent (2 procent högre i dollar) med en basordertillväxt på 1 procent (6 procent i dollar). Basorder ökade med 6 procent (8 procent i dollar) för regionen med positiv basorderutveckling i Indien, Sydkorea och Australien.

Inom ABB:s kundsegment kunde följande trender observeras:

      Energibolag fortsatte att integrera förnybara energikällor globalt, lägga till ytterligare kapacitet på tillväxtmarknader samt investera i energieffektivitet. Detta har resulterat i en stark basordertillväxt för ABB:s produkter inklusive transformatorer liksom ABB:s automatiseringslösningar och digitala lösningar.

      Inom industrin såg ABB en stark efterfrågan från bilindustrin och industrin generellt på robotlösningar. Processindustrin, inklusive olja, gas och gruvindustrin, visade de första tecknen på återhämtning, men kundernas investeringsbeslut förblev mycket selektiva.

      Efterfrågan inom transport och infrastruktur har varit blandad. Orderingången i transportsektorn var dämpad vad gäller den marina sektorn, med undantag av kryssningsfartyg, medan efterfrågan på automatiseringslösningar inom byggindustrin förblev stark. Orderingången för datacenter och laddinfrastruktur för elfordon förblev ljuspunkter under kvartalet.

Intäkter

Intäkterna var 1 procent lägre (3 procent högre i dollar) då den stabila tillväxten inom Robotics and Motion uppvägdes av nedgången inom Power Grids. Divisionerna Industrial Automation och Electrification Products hade stabila intäkter. Intäkterna för tjänster var 7 procent högre (11 procent i dollar) och stod för 20 procent av de totala intäkterna jämfört med 19 procent för ett år sedan. En svagare dollar jämfört med samma period förra året resulterade i en positiv valutaeffekt på redovisade intäkter med 3 procent. Förändringar i verksamhetsportföljen avseende förvärvet av B&R och de avyttringar som gjordes under 2017 har gett en negativ nettoeffekt på 1 procent på de totala redovisade intäkterna.

Operativt EBITA

Operativt EBITA var 1 021 miljoner dollar, 7 procent lägre i konstant valuta (3 procent i dollar). Positiva nettobesparingsåtgärder som lyfte operativt EBITA kompenserade mer än väl för de cirka 140 miljoner dollar i avgifter som avser EPC-verksamheten. Påverkan från volym, nettoråvarupriser liksom investeringarna i tillväxt sänkte resultatet. Den redovisade operativa EBITA-marginalen för kvartalet var 10,9 procent, 150 punkter lägre på grund av avgifter som avser EPC-verksamheten, och skulle utan dessa avgifter ha varit högre.

Nettovinst, grundläggande resultat och rörelseresultat per aktie

Nettovinsten var 393 miljoner dollar, 8 procent lägre i dollar. Utöver de faktorer som nämns ovan påverkades den också av högre kostnader för omstruktureringar och omstruktureringsrelaterade kostnader, förlusten i samband med avyttringen av EPC-verksamheten inom olja och gas liksom förändringar i valuta samt råvarupriser. Resultat per aktie före utspädning på 0,18 dollar var 7 procent lägre jämfört med det fjärde kvartalet 2016. Det operativa resultatet per aktie på 0,33 dollar var 2 procent högre i konstant valuta4.

Kassaflöde från rörelsen

Kassaflödet från rörelsen uppgick till 1 869 miljoner dollar, en ökning på 31 procent jämfört med de 1 428 miljoner dollar som levererades under samma kvartal 2016. Resultatet underbyggdes av förbättringar med starkare rörelsekapital under det fjärde kvartalet 2017 jämfört med 2016, något som speglar förbättrade kundbetalningar.

Divisionsresultat fjärde kvartalet

Electrification Products

Den totala orderingången var 10 procent högre (12 procent i dollar) eftersom samtliga regioner och slutmarknader uppvisade en stark efterfrågan, i synnerhet för datacenter, livsmedelsindustrin samt snabbladdningslösningar för elfordon. Basorderingången från tredje part ökade med 8 procent (10 procent i dollar). Intäkterna minskade 1 procent (2 procent högre i dollar) då ökningarna av kortcykliska intäkter inte räckte för att uppväga de lägre systemintäkterna. Den operativa EBITA-marginalen på 14,7 procent hjälptes upp av kostnadsbesparingar och förbättrad prissättning trots pågående motvind vad gäller råvarupriser.

Strategin Next Level – steg 3

ABB genomför strategin Next Level för att frigöra värde och leverera attraktiv aktieägaravkastning. 2017 var ett övergångsår då företaget slimmade och stärkte sin portfölj och verksamhet. ABB försköt tyngdpunkten mot en förenklad, stärkt digital och marknadsledande portfölj. Företaget slutförde och meddelade ett antal centrala förvärv, avyttrade vissa verksamheter och implementerade förändringar av affärsmodellen. ABB stärkte sin verksamhet genom slutförandet av 1 000-dagarsprogrammen. Företaget fortsatte att fokusera på operativ kompetens och levererade kostnadsbesparingar inom leveranskedja och driftkostnader. Ett antal viktiga utnämningar i koncernledningen gjordes 2017 samtidigt som man fortsatte att fokusera på ledarskapsutveckling och att föra samman hela ABB under ett enhetligt varumärke. När nu dessa omvandlingsåtgärder har slutförts är ABB positionerat för en lönsam tillväxt.

Lönsam tillväxt                  

Som en del av strävan mot en lönsam tillväxt har ABB gjort betydande framsteg under 2017 för att slimma och stärka portföljen. Tillväxttakten för basorder fortsatte att öka varje kvartal och var högre i samtliga divisioner och regioner.

I och med av lanseringen av ABB AbilityTMi mars 2017 gör ABB ett kvantumsprång inom digitalisering. ABB har över 210 ABB AbilityTM-lösningar tillgängliga idag och man drar nytta av den stora installerade basen av uppkopplade system och enheter. ABB AbilityTMär en lösningsdriven strategi som baseras på ABB:s ledande portfölj och domänexpertis. Den har en säker och öppen arkitektur som sträcker sig från kant till moln. ABB AbilityTMär centralt för ABB:s strategi att driva tillväxt genom expansion av värdeadderande lösningar och tjänster.

Genom aktiv portföljförvaltning står ABB slimmat och stärkt. Dessa åtgärder fortsätter att förskjuta ABB:s tyngdpunkt mot stärkt konkurrenskraft, segment med högre tillväxt och lägre risk.

ABB stärkte sin position som nummer 2 inom industriell automatisering globalt genom att i juli slutföra förvärvet av B&R. Med detta förvärv har ABB täppt till sin historiska klyfta inom maskin- och fabriksautomatisering och skapat en unikt omfattande automatiseringsportfölj för kunder globalt. Integreringen av B&R fortskrider väl och enligt tidplanen.

ABB förvärvade den affärskritiska kommunikationsverksamheten från Keymile-koncernen för att stärka portföljen och ytterligare utöka ABB AbilityTM. Detta adderar tillförlitliga kommunikationstekniker som är väsentliga för att upprätthålla dagens dynamiska och komplexa digitala elnät. Förvärvet innefattar produkter, programvara och tjänstelösningar liksom expertis inom forskning och utveckling.

Den 25 september meddelade ABB att man överenskommit att förvärva GE Industrial Solutions (GE IS), General Electrics globala verksamhet inom elektrifieringslösningar. GE IS har djupa kundrelationer i mer än 100 länder och har en etablerad installerad bas med starka rötter i Nordamerika, ABB:s största marknad. Genom detta köp kommer ABB att stärka sin position som nummer 2 inom elektrifiering globalt och utvidga sin tillgång till den attraktiva nordamerikanska marknaden. Transaktionen förväntas slutföras under första halvåret 2018.

ABB fortsatte att utforma sin portfölj i och med avyttringen av företagets verksamhet inom högspänningskablar och kabeltillbehör till NKT Cables, vilken slutfördes den 1 mars 2017.

Under det fjärde kvartalet vidtogs åtgärder i tre divisioner för att slutföra den förändrade affärsmodell för EPC. I divisionen Power Grids undertecknade ABB, i linje med ABB:s fokusskifte från icke-kärnverksamhet med EPC-aktiviteter, ett avtal att bilda ett samriskföretag med SNC-Lavalin om EPC-projekt för elektriska transformatorstationer; SNC-Lavalin förväntas få majoritetsandelen. I divisionen Industrial Automation slutförde ABB bildandet av ett EPC-samriskföretag inom olja och gas med Arkad Engineering and Construction Ltd., en helt integrerad EPC-leverantör inom energisektorn som är baserad i Saudiarabien. I Robotics and Motion tillkännagav ABB att man beslutat att avveckla sin nyckelfärdiga verksamhet för efteranpassning av tåg efter att man slutfört alla pågående kontraktsåtaganden. ABB kommer att redovisa återstående EPC-aktiviteter för dessa verksamheter som icke-kärnverksamheter i Koncerngemensamt & övrigt från och med 1 januari 2018.

Kraftfullt genomförande

ABB fortsatte under 2017 att sträva mot ytterligare slimning och stärkning av sin verksamhet. I slutet av 2017 slutförde företaget de strategiska 1 000-dagarsprogrammen. Företagets program för kostnadsbesparingar på tjänstemannasidan gav en årstakt på mer än 1,3 miljarder dollar i bruttobesparingar vid slutet av 2017, mer än 300 miljoner dollar före de ursprungliga ambitionerna. Besparingsprogrammet genomfördes inom angiven tidsram och med cirka 300 miljoner dollar lägre sammanlagda kostnader för omstrukturering och implementering än vad man ursprungligen förväntat sig. Exklusive påverkan på förändringar i verksamhetsportföljen blev det arbetande kapitalet 1,9 miljarder dollar lägre. En förbättrad disciplin vad gäller arbetande nettokapital frigjorde 1,5 miljarder dollar i likvida medel och minskade nettorörelsekapitalet i procent av intäkterna med 280 punkter sedan slutet av 2014. Hantering av rörelsekapital har förbättrats inom samtliga divisioner och regioner sedan programmet infördes. Ytterligare förbättringar i nettorörelsekapital förväntas från pågående lageroptimering.

Affärsdrivet samarbete

ABB har slutfört övergången till en enklare, resurseffektivare och mer kundfokuserad verksamhet samtidigt som man kopplar samman ersättningen till koncernledningen med resultat och förverkligande av strategier.

Ett antal viktiga utnämningar i koncernledningen gjordes under året. Från den 1 april 2017 tillträdde Timo Ihamuotila som Chief Financial Officer på ABB och blev ledamot i koncernledningen. Han kom närmast från Nokia. Från den 1 juli 2017 tillträdde Chunyuan Gu, vd för ABB i Kina, som ny chef över region Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA) och blev ledamot i koncernledningen. Chunyuan tog över AMEA från Frank Duggan, som utsågs till ny chef för region Europa.

Fokus på ledarskapsutveckling förblir centralt för att säkerställa att företagets ledning kan klara sin tillväxtagenda tillsammans med anpassning av alla aktiviteter under det enhetliga och stärkta varumärket ABB.

Utsikter på lång och kort sikt

Makroekonomin visar positiva tecken i Europa och USA och tillväxten förväntas fortsätta i Kina. Den övergripande globala marknaden är tillbaka till tillväxt samtidigt som den fortfarande påverkas av osäkerheter i olika delar av världen. Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets resultat.

De attraktiva efterfrågeutsikterna på lång sikt i ABB:s tre viktigaste kundsegment – energi, industri samt transport och infrastruktur – drivs av energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB är väl positionerat att dra nytta av dessa möjligheter till långsiktig lönsam tillväxt med sin starka marknadsnärvaro, breda täckning geografiskt och verksamhetsmässigt, ledande teknik och finansiella styrka.

Ytterligare information 

Pressmeddelandet samt en bildpresentation med ABB-koncernens resultat för fjärde kvartalet 2017 finns att tillgå på ABB News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations

ABB håller en presskonferens för journalister idag kl. 10:00. Eventet kommer att vara tillgängligt via webbsändning på http://new.abb.com/media/annual-press-conference-2018.

ABB håller en telefonkonferens och webbsändning för analytiker och investerare idag kl. 14:00.   För att delta, ring 08 505 100 31.   Deltagare ombedes ringa 10 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen finns tillgänglig som podcast en timme efter konferensens slut och kan laddas ned från vår webbplats. www.abb.com/investorrelations 

Robotics and Motion

Den totala orderingången förbättrades 6 procent (10 procent i dollarn) och växte i samtliga regioner. Divisionen såg en ökad efterfrågan på processlösningar medan stora order minskade på grund av tidpunkter för stora order. Basorderingången från tredje part ökade med 5 procent (10 procent i dollar). Intäkterna var 6 procent högre (10 procent i dollar) tack vare ett starkt genomförande av orderstocken. Den operativa EBITA-marginalen på 10,8 procent påverkades primärt av de avgifter som avsåg EPC-verksamheten och fortsatta högre materialkostnader. Dessa EPC-avgifter påverkade den operativa EBITA-marginalen negativt med 300 punkter.

Industrial Automation

Basorder från tredje part fortsatte att vara positiva på 5 procent genom fortsatta operativa investeringar från processkunder; den totala orderingången minskade med 1 procent. Selektiva kapitalinvesteringar sågs inom gruvverksamhet och specialfartyg. Inklusive B&R och valutaeffekter uppgick den totala redovisade ordertillväxten till 16 procent medan intäktstillväxten blev 15 procent. Intäkterna var stabila, vilket speglar den starka kvoten för orderingång/fakturering under kvartalet. Den operativa EBITA-marginalen på 14,8 procent speglar de digitala investeringarna samt negativ affärsmix. Samriskföretaget med Arkad etablerades innan årets slut och resultatet av den avyttrade verksamheten har exkluderats från divisionens resultat och redovisas under Koncerngemensamt & övrigt för samtliga perioder.

Power Grids

Basorder från tredje part ökade 15 procent (18 procent i dollar), huvudsakligen drivet av industrisektorn, i synnerhet transport och infrastruktur. Den totala orderingången minskade 16 procent (13 procent i dollar) på grund av den exceptionellt stora UHVDC-ordern som lades i Indien under 2016. Divisionen fortsätter att driva förändringar av affärsmodellen när man ytterligare expanderar det digitala erbjudandet samt tjänster. Intäkterna var 7 procent lägre (5 procent i dollar) på grund av den lägre orderstocken, främst inom EPC. Den operativa EBITA-marginalen på 7,8 procent påverkades av de avgifter som avsåg EPC-verksamheten. Exklusive dessa avgifter skulle divisionens marginal ha varit 240 punkter högre. Divisionens program ”Power Up”, som driver omvandling och värdeskapande, pågår. 

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden såväl som andra uttalanden om framtidsutsikter för vår verksamhet, inklusive dem i avsnitten Utsikter på kort sikt, Utdelning och Strategin Next Level – steg 3 samt Utsikter på kort och lång sikt. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden och ekonomiska förhållanden i de regioner och industrier som utgör viktiga marknader för ABB Ltd. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förväntar, ”bedömer”, ”räknar med”, ”mål”, ”planer”, ”troligen”, ”avser” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något eller alla av våra fastställda mål. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och globala politiska förhållanden, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 8 februari 2018, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet. 

För mer information, kontakta:

Media Relations
Tel: +41 43 317 71 11
E-post: media.relations@ch.abb.com

Investor Relations
Tel: +41 43 317 71 11
E-post: investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zürich
Schweiz

Taggar:

abb

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom kraftnät, elektrifieringsprodukter, industriell automatisering samt robotar och drivsystem. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till ABB Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com