Stabil utveckling för ABB Sverige 2012

ABB Sveriges intäkter ökade med 8 procent och uppgick till 33,6 miljarder kronor 2012 och orderstocken är fortsatt på mycket hög nivå. Den svenska verksamheten redovisade en orderingång på 31 miljarder kronor för 2012, vilket är en minskning med 24 procent jämfört med 2011. Basorderingången ökade däremot stabilt under året medan antalet mycket stora order var färre. Exportförsäljningen svarade för cirka 80 procent av den totala orderingången för ABB Sverige.

Antalet anställda ökade från 8 800 medarbetare till 8 950. ABB Sverige fortsätter att rekrytera inom vissa tillväxtområden.

”Intäkterna och basorderingången för den svenska verksamheten ökade trots den tuffa konjunkturen och vi bidrar till ABB:s globala resultat. Vår serviceverksamhet har visat en kraftig tillväxt under 2012”, säger Johan Söderström, vd för ABB Sverige. ”Vi är fortsatt ödmjuka och arbetar hela tiden med att stärka vår konkurrenskraft och vara nära våra kunder. Vårt erbjudande ligger rätt i tiden och vi investerar i både forskning, teknikutveckling och produktion i Sverige”.

Viktiga händelser under 2012

Kraftdivisionerna

Divisionen Power Products har återigen haft ett starkt år. Under första kvartalet tog divisionen hem en stororder på transformatorer och högspännings­produkter till North East Agra-projektet motsvarande totalt 2 300 MSEK. Det är den historiskt största ordern någonsin för Power Transformers och därmed även Power Products i Sverige.

Inom ramen för ansträngningarna att öka försäljningen inom Europa så togs ett viktigt steg framåt när ramavtalet med Franska RTE tecknades.

I slutet av året fick ABB ett kontrakt med den kinesiska kunden State Grid Corporation of China för att leverera transformatorer och komponenter till 800 kV projektet Hami-Zhengzhou för utrahögspänd likström. Order motsvarar 100 MUSD och är ett samverkans­projekt mellan ABB i Sverige och Kina.

Under första kvartalet fick divisionen ta emot Svenska Monteringspriset, och pristagarna blev Power Products enhet Components i Ludvika. De får priset för sitt arbete med att flödesorientera monteringen av lindningskopplare.

ABB i Ludvikas största innovation bestod i att framgångsrikt ha utvecklat och testat en 1 100 kilovolts UHVDC-transformator som sätter nytt rekord för DC spänningsnivåer och möjliggör effektiv överföring av mer elkraft över längre avstånd. Högre spänningsnivåer tillåter överföring av större mängder el över mycket långa avstånd med små förluster med användning av HVDC-teknik.

På Cigrémässan i Paris lanserade ABB världens första kommersiella 72,5 kV-brytare med koldioxid för minskad miljöpåverkan. Varje ny 72,5 kV LTA-brytare har potential att minska GWP (Global warming potential) med 18 procent under hela livscykeln, i förhållande till sin föregångare. Produkten har utvecklats och tillverkats på ABB i Ludvika.

Verksamheterna inom Power Systems har under 2012 haft en stark basorderingång samt en kraftig tillväxt av servicevolymerna, exempelvis inom HVDC, HV Cables och Substations. Enheten Substation Automation Products har haft en stark lönsam tillväxt med reläprodukter under året. Ventyx och Power Generation har åstadkommit starka resultatförbättringar.

Vi har tagit ett antal större affärer under året:

  • En order värd runt 260 miljoner dollar från det amerikanska kraftbolaget Bonneville Power Administration (BPA), en del inom U.S. Department of Energy, avseende uppgradering av den befintliga HVDC-stationen (högspänd likström) Celilo i Oregon.
  • Ett kontrakt värt 170 miljoner dollar på världens längsta sjökabel för högspänd växelström. Sjökabeln, beställd av Subsea 7, kommer från ABB i Karlskrona och ska ge elförsörjning från det norska elnätet i land till olje- och gasfältet Martin Linge i Nordsjön under utveckling av Total E&P Norge AS, och det norska elnätet.
  • En order värd 130 miljoner dollar på undervattenslänk i Finland. HVDC Light-länken från finska fastlandet ska säkra elförsörjningen och nättillförlitligheten på Åland. Kraftnät Åland AB är kunden som har beställt den nya kraftöverföringslänken.
  • En order värd runt 115 miljoner dollar från det statliga energiföretaget Saudi Electricity Company (SEC) i Saudiarabien. ABB ska leverera en FACTS-lösning (flexible alternating current transmission system) som ska öka tillförlitligheten i kraftnätet som säkrar elförsörjningen till storskaliga järnvägsförbindelser med höghastighetståg i landet. Detta är ABB:s största FACTS-order hittills.

Svenska Power Systems arbetar som en del av den globala divisionen för att positionera om affärsverksamheterna mot affärer med högre marginaler och minskad risk.

Under 2011 beslutade ABB att investera över 400 miljoner dollar för att fördubbla produktions-kapaciteten av högspänningskablar i fabriken i Karlskrona. Detta för att möta det ökade behovet av sjökablar. Genomförandet pågår och investeringen är planerad att vara färdigställd under 2015.

Under 2012 påbörjades inflyttningen i den nya verkstads- och kontorsbyggnaden i Ludvika, Uno Lamm HVDC Center. Detta innebär att Power Systems medarbetare i Ludvika nu samlas i gemensamma lokaler från att ha varit utspridda i olika byggnader.

Ny teknik från ABB möjliggör framtidens likströmsnät och löser 100-årigt elektrotekniskt pussel. ABB i Västerås och Ludvika har utvecklat likströmsbrytare för högspänd kraftöverföring som kommer att bidra till att forma framtidens elnät och löser därmed ett 100 år gammalt ingenjörstekniskt pussel. Den nya tekniken banar väg för ett effektivare och mer tillförlitligt elförsörjningssystem.

Automationsdivisionerna

För divisionen Discrete Automation and Motion har stora generatorer haft ett bra år. Försäljningen av robotar blev något lägre än tidigare år, men försäljningen till volymkunder inom generell industri har ökat kraftigt.

Nya produkter till exempel i form av växlar och kopplingar från tidigare förvärvade Baldor har fått ett genombrott under året och omvärldens fokus på ökad energieffektivitet bidrar till en positiv framtidssyn för divisionen.

Robotics har tagit en stor ramavtalsorder till Volvo Cars för leverans 2013-2016. Applikationscenter för punktsvets i Mölndal har spelat en avgörande roll.

I början av fjärde kvartalet fick divisionen globalt den största ordern någonsin till generell industri.
1 300 robotar till Catcher i Taiwan, varav 700 robotar från verksamheten i Sverige. Catcher är underleverantör till elektronikindustrin för till exempel Apple.

Enheten för lågspänningsmotorer har tagit ett nytt ramavtal för motorer till Atlas Copco Industrial Air.

För divisionen Low Voltage Products blev 2012 ett bra år med starkt resultat. Försäljningen av industriella ställverk och kontrollutrustningar har ökat under året. Verksamheten inom kabelskåp, effektbrytare och strömställare har bidragit väl till divisionens lönsamhet i Sverige under året.

Divisionen har små marknadsandelar på många europeiska marknader och ser fortsatt bra möjligheter att öka försäljningen trots en besvärlig makroekonomisk situation. Försäljningen i Skandinavien går bra. Försäljningen av nyutveck­lade mjukstartare har utvecklats väl på alla exportmarknader, likaså vår ljusbågsvakt.

Under året har företaget Thomas & Betts blivit en del av divisionen och gör att ABB kan erbjuda ett ännu bredare utbud av lågspänningsprodukter. Sammanslagningen öppnar upp för nya geografiska marknader, branscher och produkter även inom ABB.

Integrationen av Jokab Safety, maskinsäkerhetsföretaget som förvärvades under 2010, är slutförd. Produkterna finns nu i ABB-utförande och säljs via ABB:s globala säljkanaler.

Divisionen har under året utvecklat och stärkt sin serviceverksamhet. Till exempel har ett väl fungerande erbjudande utvecklats för att modernisera gamla ställverksgrupper på ett säkert sätt i svenska kärnkraftverk.

Världens största kontaktor har utvecklats hos Control Products och lanserades i slutet av 2012. Den är speciellt konstruerad för förnybar energi och för att klara mycket höga driftströmmar.

Betydande investeringar har gjorts i produktionsanläggningen för lågspänningsprodukter i Västerås.

Divisionen Process Automation visade ett starkt resultat.

Vår affärsenhet för kransystem visade en rekordhög orderingång. Även orderingången för gruvautomation och service har utvecklats positivt under året. Stora investerings­planer finns fortsatt inom bland annat gruvsidan, kransystem samt utbyggnad av kapaciteten i hamnterminalerna.

Bland beställningarna under året kan nämnas ett antal större kranautomationsprojekt till både nya och befintliga containerhamnar i England, USA, Holland, Korea och Förenade Arabemiraten. Bland dessa kranprojekt ingår världens första projekt för fjärrstyrda containerkranar. ABB är fortsatt marknadsledande inom kranautomation. Även valsverk har varit framgångsrika i England.

ABB:s styrsystem 800xA har haft ytterligare ett framgångsrikt år och förstärker sin världs­ledande ställning inom DCS-system.

Inom gruvspel och gruvautomation har ABB tagit hem projekt bland annat i Sverige, Kina och Kanada. ABB:s gruvverksamhet har i samarbete med Atlas Copco utvecklat ett mobilt integrationssystem mellan ABB:s styrsystem 800xA och Atlas Copcos olika maskiner under jord. Lösningen är ett stort steg mot processtyrning av underjordsgruvor.

ABB har under året investerat i företaget CGM AB i Borås för att ytterligare stärka sitt erbjudande inom operatörseffektivitet.

Lorentzen & Wettre, tillverkare av utrustning för kvalitetskontroll, processoptimering och testutrustning för massa- och pappersindustri, som förvärvades hösten 2011 har utvecklats väl under 2012.

Service-verksamheten

Serviceverksamheten för den svenska marknaden samt export har haft en kraftig lönsam tillväxt. Vi möter våra kunders behov med en mycket genomarbetad strategi som ger en fortsatt fin grund för långsiktig tillväxt.

Investeringar i Sverige
Vi fortsätter att investera och uppgradera samtliga våra produktionsanläggningar och provhallar. I maj 2013 invigs det nya HVDC-kontoret i Ludvika (Uno Lamm HVDC Center). I Ludvika har även en ny brytarfabrik invigts. I Västerås blir ABB:s forskningscenter på Tegnér-området ännu större. Och i Karlskrona investerar ABB 400 miljoner dollar för att fördubbla produktionskapaciteten av högspänningskablar. Detta för att möta det ökade behovet av sjökablar.

Forskning och utveckling
Teknik samt forskning och utveckling är fortsatt centrala i ABB:s långsiktiga strategi. Investeringarna i forskning och utveckling för ABB-koncernen beräknas öka i snabbare takt än intäkterna under perioden 2011-2015. ABB:s svenska forskningsverksamhet utvecklades positivt under 2012 och nya medarbetare rekryteras från hela världen till forskningscentret Corporate Research i Västerås.

Samhällsansvar
ABB Sverige stöttar många satsningar för att öka intresset bland unga för teknik. Några exempel är Mattecentrum, där ABB är huvudsponsor, Tekniklådor och matteappen ”King of Maths”.

University Relations är en satsning för att knyta närmare band med universitet och högskolor i Sverige, med fokus på rekrytering och forskning. Satsningen innebär att ABB skriver samarbetsavtal om strategiskt partnerskap för långsiktiga utbildnings- och forskningsfrågor. I december 2012 skrevs avtal med KTH och i januari 2013 med Mälardalens högskola.

Förändringar i ledningen
Under 2012 utsågs Per Eckemark till chef för divisionen ABB Power Systems, Anders Nylander till chef för divisionen ABB Discrete Automation and Motion och Maria Beijbom till kvalitetsdirektör för ABB Sverige.

Fram till den 31 mars 2013 är Pär Gustafsson t f chef för divisionen Process Automation efter att Erik Oja lämnat företaget för en ny befattning på ABB i Kina. Håkan Nytorp tillträder den 1 april, 2013.

Fakta om ABB Sverige
I Sverige har ABB cirka 8 950 medarbetare och finns på mer än 30 orter. Svenska ABB är ledande leverantör av produkter och system för kraftöverföring samt process- och industriautomation. Stora verksamhetsorter är Västerås med cirka 4 200 medarbetare och Ludvika med cirka 2 700 medarbetare.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.

                  

För mer information, kontakta:

ABB Sverige:
Christine Gunnarsson, Presschef
Tel: 021-32 32 32
press@se.abb.com

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 135 000 anställda. www.abb.com

Prenumerera

Media

Media