Abbott rapporterar 17,4 procents försäljningstillväxt och 12,3 procents ökning av vinsten per aktie för första kvartalet

– Global ökning med 24,3 procent av försäljningen inom kategorin hållbar tillväxt –
– Global ökning med 11,7 procent av försäljningen av egenutvecklade läkemedel –
– Global ökning med 10,7 procent av försäljningen av innovationsdrivna produkter –
– Abbott bekräftar den starka EPS(Earnings per share)-prognosen för 2011 –

ABBOTT PARK, Ill., 20 april 2011 – Abbott tillkännagav i dag resultatet för det första kvartalet, per den 31 mars 2011.

 • Resultatet per aktie, efter utspädning och exklusive jämförelsestörande poster, var 0,91 US-dollar, vilket avspeglar en tillväxt på 12,3 %. Resultatet per aktie, efter utspädning och enligt god redovisningssed, var 0,55 US-dollar, inklusive kostnader i samband med integration efter förvärv, kostnadsbesparande åtgärder och förvärvsrelaterade FoU-kostnader.

 • Den globala försäljningen ökade med 17,4 procent till över 9 miljarder US-dollar, inräknat en gynnsam växelkurseffekt på 1,3 procent, tack vare en tvåsiffrig tillväxt inom alla Abbotts tre viktigaste affärskategorier.

 • Försäljningen inom kategorin hållbar tillväxt ökade med 24,3 procent tack vare en stark försäljning av etablerade läkemedel, inklusive bidraget från förvärven av Solvay Pharmaceuticals och Piramal Healthcare Solutions, och en försäljningstillväxt inom internationell nutrition på 15,8 procent.

 • Försäljningen av egenutvecklade läkemedel ökade med 11,7 procent tack vare starka resultat för flera globala märken.

 • Försäljningen inom innovationsdrivna produkter ökade med 10,7 procent tack vare en tvåsiffrig tillväxt inom kärlprodukter och molekylär diagnostik.

 • Försäljningen på tillväxtmarknaderna var 2,3 miljarder US-dollar – en ökning med 38,4 procent från föregående år – med stark tillväxt inom alla Abbotts divisioner och inklusive effekterna av förvärv.

 • Abbott bekräftar prognosen för vinsten per aktie för 2011, som avspeglar den tvåsiffriga tillväxten under 2010 i intervallets mitt.

”En starkare försäljning än vi hade räknat med gör att vi kan uppvärdera vinsten per aktie med 12 procent för första kvartalet", säger Miles White, styrelseordförande och koncernchef för Abbott. ”Tillväxten har varit balanserad inom våra tre viktigaste affärskategorier – hållbar tillväxt, egenutvecklade läkemedel och innovationsdrivna produkter - vilket avspeglar goda resultat för vår verksamhet globalt, med en fortsatt snabb utveckling på tillväxtmarknaderna."

I fokus

 • Data presenterade vid ACC-konferensen (American College of Cardiology)
  Helt nya tvåårsdata från den kliniska prövningen EVEREST II presenterades på ACC-konferensen. Resultaten visar att patienter med signifikant mitralregurgitation efter behandling med Abbotts MitraClip-system fortfarande visar klinisk förbättring efter två år jämfört med operation. Data från studien publicerades samtidigt i New England Journal of Medicine.

  Kliniska och bilddiagnostiska ettårsdata för ABSORBTM bioresorberbar vaskulär scaffold (BVS) presenterades som visade få större hjärthändelser (MACE), inga blodkoagler och liten sen lumenminskning. ABSORB är utformad för att långsamt metaboliseras och slutligen absorberas av kroppen efter att ha gett kärlet stöd under läkningsprocessen.

  XIENCE V® everolimuseluerande koronarstentsystem ingick i en poolad analys av tvåårsdata från prövningarna SPIRIT II, III och IV samt COMPARE-prövningen. Data från analys av 7 000 patienter visade att användning av XIENCE V gav en signifikant lägre frekvens av kliniska händelser efter stentförfarandet. Dessutom bekräftade en oberoende analys en låg frekvens av stenttrombos, bara 0,7 procent, med XIENCE V.

 • Data presenterade vid EASL-konferensen (European Association for the Study of the Liver)
  Fas 2-resultat för Abbotts proteashämmare ABT-450 presenterades vid EASL-konferensen. Resultaten visar att 92 procent av de patienter (22 av 24) som tog ABT-450/r en gång dagligen i kombination med standardvård visade ett fullständigt virologiskt svar vid 12 veckor.

 • Meddelande om positivt utfall av överklagandet om HUMIRA®
  Abbott vann sitt överklagande av ett jurybeslut om HUMIRA rörande 1,67 miljarder US-dollar som vunnits i lägre instans av Johnson och Johnson. Den federala appellationsdomstolen fann att J&J:s patent inte innehöll en fullständig beskrivning av anti-TNF-antikroppar med hög affinitet.

 • Abbotts koronarballongsystem TREK® är nu tillgängligt i USA och Japan
  TREK och MINI-TREK katetrar för kranskärlsdilatation har godkänts i USA och Japan för behandling av koronarartärsjukdom. TREK-systemet används vid koronarangioplastik och är designat så att hjärtkirurgen kan öppna patientens förträngda koronarartärer. TREK-systemet fick CE-märkning och lanserades i Europa i maj 2010.

 • Introduktion av PLEX-ID-systemet™ för analys av biologiska hot
  PLEX-ID-systemet för analys av biologiska hot introducerades. Systemet är utformat för att detektera och särskilja 17 olika sjukdomsframkallande organismer som utgör biologiska hot. Systemet är avsett för icke-klinisk analys och ger snabb detektion med hög noggrannhet av potentiellt farliga mikroorganismer som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors hälsa, livsmedel, vatten och andra resurser.

 • Lansering av tre CE-märkta molekylära diagnostiska tester i Europa
  Tre nya analyssystem för infektionssjukdomar lanserades i Europa. Systemen bygger på m2000-plattformen för molekylär diagnostik. Abbotts nya kvalitativa analyssystem för HIV-1 ökar vårdgivarnas möjligheter att samla in och testa patientprover. Företagets nya CMV-analyssystem ger läkarna möjlighet till effektivare övervakning av transplantationspatienter, som löper ökad risk att drabbas av infektion med CMV-virus. Dessutom kan Abbotts sekvenseringstest för HBV identifiera genomsekvenser hos hepatit B-virus för bättre övervakning och behandling av HBV.

 • Introduktion av det nya trådlösa i-STAT®-systemet
  i-STAT 1, en ny trådlös, handhållen version av i-STAT-systemet för patientnära testning har godkänts av FDA. Den nya handhållna analysenheten kan överföra diagnostiska testresultat i realtid direkt från patientsängen.

Abbott bekräftar prognosen för vinsten per aktie för 2011

Abbott bekräftar prognosen för vinsten per aktie för hela året 2011 på 4,54 till 4,64 US-dollar. Intervallets mitt avspeglar en tillväxt på 10 procent under 2010.

Abbotts prognos för hela 2011, exklusive engångsposter, är ca 0,84 US-dollar per aktie. Engångsposterna rör primärt integration av förvärv/kostnadsbesparande åtgärder och förvärvsrelaterade FoU-kostnader. Inklusive engångsposterna skulle prognosen för vinsten per aktie enligt god redovisningssed bli 3,70 till 3,80 US-dollar för hela 2011.

Abbott meddelar kvartalsutdelning

Den 18 februari 2011 meddelade Abbotts styrelse att företagets ordinarie kvartalsutdelning blir 48 cent per aktie, en ökning med 9 procent jämfört med föregående år. Kontantutdelningen ska utbetalas den 15 maj 2011 till de aktieägare som är registrerade vid handelns stängning den 14 april 2011. Detta är den 349:e utdelningen i följd från Abbott sedan 1924.

Om Abbott

Abbott är ett vittomspännande, globalt hälso- och sjukvårdsföretag som forskar, utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel och medicinska produkter inklusive diagnostik, nutrition och medicinska instrument. Abbott har cirka 90 000 anställda och marknadsför sina produkter i fler än 130 länder. Abbott har sitt svenska huvudkontor i Solna och har 300 anställda.
www.abbott.se
www.abbott.comOm oss

Abbott är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag som verkar för ökad livskvalitet genom utveckling av produkter och teknologier inom hela hälso- och sjukvårdsområdet. Abbot erbjuder ledande produkter inom diagnostik, medicinteknik, nutrition och etablerade läkemedel i över 130 länder och har ca 70 000 anställda i hela världen. I Sverige har Abbot ca 240 anställda inom tillverkning, forskning, utveckling, logistik och försäljning huvudsakligen i Stockholm, Uppsala och Malmö. Besök Abbott på www.abbott.com eller abbott.se och följ oss på Twitter på @AbbottNews.

Prenumerera