Abelco Investment Group AB (publ): avyttrar TBS Properties för 17 MSEK

TBS Group AB, till 51% ägt av Abelco Investment Group AB (publ), har ingått avtal med Real Holding i Sverige AB (publ) om avyttring av det helägda dotterbolaget TBS Industrial Properties AB, vars huvudsakliga tillgång i form av större industrifastighet värderas till 17 MSEK.

TBS Industrial Properties AB, helägt dotterbolag till TBS Group AB som i sin tur ägs till 51% av Abelco Investment Group AB (publ), avyttras till Real Holding i Sverige AB (publ), som är noterade på NGM Nordic MTF.  Den huvudsakliga tillgången i TBS Industrial Properties AB är en större industrifastighet (Torsås 1:141) som genom affären värderas till 17 MSEK. Aktierna i TBS Industrial Properties AB var per 30 juni 2017 upptagna till 50 000 kronor i TBS Group AB. Köpeskillingen kommer stärka TBS Groups balansräkning och kommer möjliggöra minskning av dess skuldsättning. Resultatet av transaktionen kommer ha en positiv påverkan i TBS Group AB och konsolideras i Abelco Investment Group AB (publ) under tredje kvartalet 2017.

De lån som Abelco Investment Group AB (publ) tillställt TBS Industrial Properties AB kommer återbetalas i samband med transaktionen. TBS Yard AB, delägt dotterbolag till TBS Group AB, kommer fortsatt att vara hyresgäst i fastigheten.

Slutlig köpeskilling erläggs enligt följande struktur: A) 6,25 MSEK genom revers som ger reversinnehavaren rätt att kvitta reversen mot aktier i Real Holding i Sverige AB (publ) genom riktad emission till reversinnehavaren till kursen 2,50 kr per aktie, samt B) resterande köpeskilling genom reversfordran på Real Holding i Sverige AB (publ) som löper med årlig ränta om 8% och förfaller senast 31 december 2017. Reversfordringarna på Real Holding i Sverige AB (publ) bär full pant i samtliga aktier i TBS Properties AB som säkerhet.

”Ett av Abelcos fokusområden, i form av att realisera dolda eller undervärderade tillgångar genom verksamhetsutveckling av sina operativa investeringar, får anses framgångsrikt genomfört då Abelco varit en central del i att skapa förutsättning för denna affär. Det är vidare glädjande att notera Real Holdings ambition att vidareutveckla fastigheten i Torsås, i vilken vår egen verksamhet, TBS Yard AB, kommer finnas kvar även framöver.” säger Henrik Sundewall, styrelseordförande i Abelco Investment Group AB (publ).

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juli 2017.

För mer information kontakta:
Reinhold Konnander, verkställande direktör
Abelco Investment Group AB (publ)
073 – 068 56 20
reinhold.konnander@abelco.se

Henrik Sundewall, styrelseordförande
Abelco Investment Group AB (publ)
076 – 877 00 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar inom tydliga segment med förutbestämd kravprofil. Genom samarbete med bl.a. FrontOffice Nordic AB (publ) m.fl. skapas investeringsförutsättningar till hög avkastning till rimlig risknivå.

Prenumerera

Dokument & länkar