Delårsrapport  januari – september 2015

Halvårsrapport 3, januari-september 2015Bovallstrand 2015-11-03

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed följande delårsrapport för perioden januari-september 2015.

Första nio månaderna 2015 i sammandrag för koncernen

  • Nettoomsättningen uppgick till 9,8 mkr (q3: 2,4 mkr) (frg år 12,6 mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till -3,5 mkr (q3: -1,2 mkr) (frg år: -3,8 mkr)
  • Resultatet före skatt uppgick till -3,1 mkr (q3: -1,0 mkr) (frg år: -4,1 mkr)
  • Resultat per aktie före skatt uppgick till -0,52 kr (q3: -0,18 kr) (frg år: -0,62 kr)
  • Soliditet 9,5% (frg år 36,2%)
  • Antalet utestående aktier 6 688 888 st

Väsentliga händelser under perioden

Undertecknad VD Mikael Andersson har åter tagit över ledningen över Abelco AB efter en längre tid utanför den operativa ledningen. Jag kan notera att företagets fundamentala affärside och vår fundamentala grund inte ser likadan ut idag som den gjorde när jag lämnade över eller för all del då bolaget etablerades.

   Valutor gör det idag ytterst svårt att få ihop affärer med Kina, samtidigt som japanerna har blivit mer vässade och dopade av lägre Yen-kurs. Detta gör att vi i grunden ser över hela verksamheten och ifrågasätter varje del.

   Det finns bra och friska delar som har en enorm potential, men vår maskinförsäljning ger oss idag i stort sett bara kostnader och det till en kraftigt minskande marknadsandel. Bolagets solidititet- och likviditetsläge är extremt ansträngt, varför varje sten lyfts och vi tittar över allt som går att sälja av eller avveckla med intäkter för att omforma verksamheten i grunden.

   Skall vi fixa detta måste vi alla kavla upp ärmarna ordentligt – och den lilla stab som idag finns kvar är dedikerad och vi gör alla vårt bästa. Dock har vi en tuff tid där vi arbetar ”ur hand i mun”, något som ger oss mycket begränsad rörelsefrihet. Detta måste såklart åtgärdas genom någon form av emission eller avyttring.

Minilastaren ZL125D redo för att rulla ut till kund.

Väsentliga händelser efter perioden

Perioden fram till och med september har i allt väsentligt präglats av kostnadsbesparingar och stenar vänts för att nå försäljningsresultat och i försök att vända den nedåtgående trenden. Samtidigt har en insats på marknadssidan genomförts dels med mässdeltagande, dels genom framtagning och distribution av marknadsmaterial till hela branschen för att ”boosta” försäljningen inför årets bokslutsperiod.

   Ingen marknadsföring är lika med avveckling, och Abelco har synts mycket lite de sista åren i jakt på kostnadsbesparingar. Undertecknad VD anser inte att vi kan bromsa oss ur en utförsbacke.

   Det finns områden där jag kan se en utvecklingspotential och Abelco kanske får se det som nödvändigt att växla spår och våga fokusera på andra segment i verksamheten som inte prioriterats tidigare.

   Risken är hög men å andra sidan är risken kanske ännu högre om vi inte agerar.

Antal utestående aktier

6 688 888 aktier. Bolaget listades på Aktietorget 2011-01-17 och handlas under aktiesymbolen ABE.

Revisors utlåtande angående rapporten

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporter

2016-02-26                                    Bokslutskommuniké för året 2015

Kort om Abelco

Abelco erbjuder gräv-, last- och entreprenadmaskiner samt skopor, tillbehör och grävsystem. Bolagets maskiner tillverkas enligt svenska specifikationer och håller en hög standard till ett av marknadens bästa priser. Abelco har även utvecklat Rollertilt - ett produkttillbehör som gör det möjligt att rotera skopan på en grävmaskin i 360 grader.

2015-11-03

Styrelsen

Abelco AB (publ)

Ytterligare information om Abelco lämnas av VD Mikael Andersson, 0523-666 006 eller styrelseordförande Nils-Gunnar Aronsson, 0523-666 000.

Om oss

Abelco säljer under eget varumärke "Abelco" last- och grävmaskiner direkt till slutkund utan mellanhänder vilket leder till korta ledtider samt kostnadsbesparingar för slutkund, dessutom säljer bolaget tillbehör till andra grävmaskinsförsäljare i Europa.

Dokument & länkar