FOLKSAM OCH ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS LANSERAR NY €300M FASTIGHETSFOND

Folksam och Aberdeen Standard Investments lanserar AIPP Folksam Europe II, en fond-i-fond som investerar i fastigheter och som bara är öppen för bolag inom Folksamkoncernen. 

Avsikten är att investera €300m på den Europiska fastighetsmarknaden under de kommande tre-fyra åren med ett initialt belopp om €100m. Investeringarna kommer huvudsakligen att göras i onoterade fonder men potentiellt även i joint ventures och som co-investments.

Folksam är en av Aberdeen Standard Investments’ Real Estate Multi-Managers äldsta kunder. Lanseringen av AIPP Folksam Europe II representerar en fortsättning av denna långa relation.

Lars Graneld, Senior Investment Specialist, Real Estate, kommenterar: “Vi kommer fortsätta att söka attraktiva investeringsmöjligheter med låg risk. När programmet är fullinvesterat kommer portföljen att vara väldiversifierad mellan länder, sektorer, förvaltare och strategier.”

Michael Kjeller, Chef Kapitalförvaltning, Folksam, kommenterar: “Vi har varit väldigt nöjda med vårt mer än tio år långa samarbete med Aberdeen Standard Investments och vi räknar med att deras försiktiga och beprövade investeringsprocess skall fortsätta att generera stabil riskjusterad avkastning.”

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Graneld, Senior Investment Specialist – Real Estate

Tel: +46 (0)8 412 7309, email: lars.graneld@aberdeenstandard.com

Karin Hjertén, Marketing Manager – Nordics

Tel: +46 (0)8 412 8078, email: karin.hjerten@aberdeenstandard.com

Information till redaktionen

  • Vi tror att grunden i en lyckad investeringsstrategi är fundamental analys och medarbetare som samarbetar för att generera stabil avkastning. Aberdeen Standard Investments är specialiserade inom aktiv kapitalförvaltning. 
  • Aberdeen Standard Investments är investeringsverksamheten inom Standard Life Aberdeen plc, ett av världens största investmentbolag. Våra över 1 000 medarbetare som arbetar med investeringar förvaltar ett kapital om cirka €648.5 miljader på global basis. Vi har kunder i 80 länder och 50 filialer runt om i världen. Denna geografiska räckvidden gör det möjligt för oss att ha en nära relation med såväl våra kunder som de marknader som de investerar i. (Avser 31 december 2017.)
  • Standard Life Aberdeen plcs huvudkontor är beläget i Skottland. Företaget har cirka 1,2 miljoner aktieägare och är noterat på London Stock Exchange. Koncernen Standard Life Aberdeen bildades genom samgåendet mellan Standard Life plc och Aberdeen Asset Management plc den 14 augusti 2017.

Viktig information

Värdet på investeringar och avkastningen från dem kan gå ned så väl som upp och det kan hända att en investerare får tillbaka mindre än det investerade beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Investeringar i fastigheter är förhållandevis icke-likvida och kan innebära fördröjningar när kapitalet ska realiseras. Värderingar av fastigheter är subjektiv. 

Skattenivå beror på investerares individuella förhållanden och kan komma att ändras i framtiden. Vi rekommenderar att du söker finansiell rådgivning före investeringsbeslut.

Aberdeen Standard Investments är varumärket för investeringsverksamheten inom Aberdeen Asset Management och Standard Life Investments.  Informationen i dokumentet är av allmän karaktär och behandlar de verksamheter som bedrivs av nedanstående bolagsenheter. Informationen är därmed enbart som referens och utgör inte någon form av kontraktsavtal, den skall heller inte betraktas som en offert eller ett erbjudande för finansiella instrument eller uppmuntran till någon form av investeringstjänst eller investeringsaktivitet.

Alla analyser som använts i samband med informationen i dokumentet has utförts av oss för vår egen användning utan att ta hänsyn till investeringsmål, finansiell situation eller specifika behov hos en enskild investerare och kan ha varit framtagna i eget syfte.

Inga garantier ges angående korrektheten och fullständigheten i detta dokument och vi tar inget ansvar för fel eller försummelser i informationen som lämnas i dokumentet. Läsaren måste göra sin egen bedömning angående relevansen, korrektheten och tillförlitligheten av informationen i detta dokument och utföra de eventuella oberoende undersökningar de anser nödvändiga eller lämpliga för att göra sådana bedömningar.

Alla åsikter eller uppskattningar i detta dokument är generella. Ingen information som här ingår utgör investerings-, skatte-, juridisk eller annan rådgivning, eller en inbjudan att söka värdepapper i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller inbjudan är olaglig, eller där personen som gör ett sådant erbjudande inte är behörigt att göra det.

Detta dokument finns tillgängligt för distribuering av följande dotterbolag till Aberdeen Asset Management:

Aberdeen Asset Managers Limited. Godkänt och reglerat av Financial Conduct Authority i Storbritannien. Huvudkontor: 10 Queen’s Terrace, Aberdeen AB10 1YG. Registrerat i Skottland med nr. 108419.

Standard Life Investments bolag:

Standard Life Standard Life Investments Limited är registrerat i Skottland (SC123321) på 1 George Street, Edinburgh EH2 2LL. Standard Life Investments Limited är auktoriserat och reglerat i Storbritannien av Financial Conduct Authority. 

Om oss

Aberdeen Asset Management är en global kapitalförvaltare som investerar i aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och portföljer med flera tillgångsslag, s k Solutions. Aberdeens globala förvaltningsvolym uppgår till mer än 3 600 miljarder kronor. Verksamheten drivs av mer än 2 200 medarbetare på 33 kontor i 25 länder över hela världen. Moderbolaget Aberdeen Asset Management PLC är noterat sedan 1991 och idag ett av Londonbörsens 100 största bolag.I Sverige förvaltar Aberdeen fastighetstillgångar om mer än 33 miljarder kronor fördelat på ca 250 fastigheter över hela landet. Bolaget har ett hundratal medarbetare på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.Mer information specifikt om fastighetsdivisionen finns på www.aberdeen.se eller www.aberdeen-asset.se / Property.

Prenumerera

Dokument & länkar