Analysguiden: Bra affär bör ge avkastning

Absolicon stärker samarbeten och breddar det befintliga erbjud­andet mot industriella processer. Det bör leda till ökad försäljning och kan också bli ett bra klipp för befintliga aktieägare. Vi har justerat våra prognoser och landar motiverat värde om 213 kronor.

Absolicons mål är att ställa om industrin från fossila bränslen till solenergi. För att öka möjligheterna att nå målet har 51 procent av Industrial Solar förvärvats. Industrial Solar säljer, install­erar och integrerar nyckelfärdiga system bygg­da på den egen­­utvecklade Fresnel-solfångaren för högre temp­eraturer mellan 160°C och 400°C. Erbjudandet inkluderar även andra tekniker och före­taget kan således ses som en one-stop-shop. Med ett gemen­samt ägarskap skapas ett starkt samarbete som bör öka intäkterna. 2017 hade Industrial Solar netto­intäkter om cirka 16 MSEK men vid förvärvs­tillfället var före­taget på obe­stånd. Det sänkte prislappen till extremt låga 45 KEUR. Men som en del av affären har Absol­icon ställt ut ett brygglån om 1,75 MSEK. Ytterligare 3 MSEK är avsatta för eventuellt ytterligare behov. Sam­tidigt bedöm­s att positiva effekter realiseras bästa om Industrial Solar fortsätta agerar som själv­­ständig enhet. Därför kommer aktierna i Industrial Solar delas ut till befint­liga aktieägare i Absolicon för att sedan genom­föra en företrädesemission och listas. Bolaget har uppgivit en uppskattad pre-money-värd­ering om 31,5 MSEK. Den som inte vill behålla expo­nering mot Industrial Solar kan realisera värdet genom att sälja i marknaden efter listning.

Absolicon har också en överenskommelse om att förvärva 50 procent av Saravanos Solar++. Med ett brett kontakt­nät i industrisektorn för att sälja process­utrustning för solvärmt hygieniskt vatten och ånga öppnas en ny marknad för Absolicons T160. En del utveck­ling kommer behövas men på sikt kan satsningen leda till bra in­täkter. Saravanos Solar++ hade under det senaste räken­skapsåret nettointäkter om 6,3 MSEK med ett nettoresultat om 3,6 MSEK. Köpeskillingen är inte fastställd men uppskattas till cirka 12,5 MSEK. Förvärvet sker genom en apportemission utan likvidpåverkan på Absolicon. Efter just­eringar i prognoserna (och aktier) beräknas ett värde per aktie i basscenariot till 213 kronor.

Läs hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.

Om oss

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg.Efter att ha uppnått banbrytande prestanda bygger nu Absolicon två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kommer att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut.Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Prenumerera