Kommuniké från årsstämman 2017-06-07

Nedan anges de huvudsakliga besluten vid årsstämman, samtliga beslut var enhälliga.

* Lennart Bölin valdes till ordförande att leda årsstämman.

* Vid stämman var 532 985 (44,76 %) av totalt 1 190 625 aktier representerade.

* Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

* Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

* Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag att inte lämna utdelning.

* Stämman beslutade enligt kallelse att bemyndiga styrelsen att för tiden till nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier.

* För tiden fram till nästa årsstämma valdes Olle Olsson till styrelseordförande (omval) och till ledamöter valdes Joakim Byström (omval), Peter Johansson (omval), Malte Frisk (nyval) och Sören Olsson (omval). Revisionsbolaget KPMG (omval) valdes till revisor.

* Stämman beslutade att anta ”Arbetsordning och principer för utseende av valberedning” enligt kallelse.

Alla beslut var enhälliga.

För mer information:

Joakim Byström
vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel: 070-2976130

Om oss

Absolicon ska vara en världsledande leverantör av koncentrerade solfångare. Genom utveckling, tillverkning och försäljning av solenergisystem som genererar förnyelsebar energi i olika former bidrar vi till att lösa världens energiproblem.

Prenumerera

Dokument & länkar