Aktieägarna i AcadeMedia AB (publ), org.nr. 556057-2850

Kallar härmed till extra bolagsstämma måndag den 10 september 2007, kl. 16:00 i lokaler på Radisson SAS hotel Södra Hamngatan 59 Göteborg.

För att få delta i stämman skall aktieägarna dels på avstämningsdagen den 4 september 2007 vara registrerade i den av VPC förda aktieboken, dels senast den 4 september 2007 ha anmält om deltagande till bolaget. Anmälan kan göras per post till AcadeMedia AB, Adress, tfn 031 704 80 61, fax 031 704 80 69 eller e-post till torbjorn.sannerstedt@academedia.se .
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att rösta på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC, kontakta Er bank/fondmäklare. Omregistrering måste vara verkställd i god tid före den 4 september 2007.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning vid stämman
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut av apportemission till följd av förvärv av Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas Gymnasieskola AB.
7. Val av ny styrelsemedlem
8. Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
9. Övriga frågor

Punkt 6. Beslut av apportemission till följd av förvärv av Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas Gymnasieskola AB.
Bolagsstämman föreslås besluta om emission av 892.578 aktier av serie B i AcadeMedia AB, att riktas till LBS Intressenter AB. Den föreslagna emissionen kommer att öka aktiekapitalet med 1.785.156 kr. Den tillskjutna apportegendomen beräknas få ett bokfört värde av 75 Mkr i AcadeMedias balansräkning. Beslutet måste tas av en enkel majoritet på stämman. Fullständigt förslag finns tillgångligt hos bolaget fr o m 2 veckor innan stämman.

Punkt 7. Val av ny styrelsemedlem
Till ny styrelsemedlem föreslås Staffan Lund.

Punkt 8. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma kunna nyemittera högst 2.000.000 aktier, inom ramen för en ökning av aktiekapitalet med högst 4.000.000 kr. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant. Anledningen till förslaget är att Bolaget ser ett behov av att kunna stärka sin finansiella ställning med anledning av det föreslagna förvärvet enligt punkt 6. Förslaget är villkorat ett beslut enligt förslaget på punkt 6.

Ägare motsvarande 54 % av rösterna har förbundit sig att rösta enligt styrelsens förslag på punkt 6 och 7. Fullständiga förslag till beslut m a p pkt 6 finns tillgängliga på bolaget för aktieägarna senast två veckor före bolagsstämman.

Om oss

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 000 medarbetare på våra drygt 600 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 160 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Prenumerera

Dokument & länkar