Information från styrelsen för AcadeMedia

• Tidigare aviserade nyemissionen genomförs ej
• Aktieägare representerande 48 % av kapitalet avser att ej acceptera Bures bud
• Styrelsen har utsett rådgivare
• Delårsrapport samt resultatbedömning för 2008 offentliggörs den 8 november 2007

Tillbakadragande av aviserad nyemission
I samband med offentliggörandet den 20 augusti 2007 av förvärven av Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas Gymnasieskola AB aviserades att en nyemission om minst 50 Mkr avsågs genomföras under hösten för att stärka bolagets finansiella ställning. Som en följd av bland annat lönsamhetsförbättringen under tredje kvartalet som offentliggjordes den 19 oktober 2007 och styrelsens bedömning av bolagets framtida utveckling har styrelsen konstaterat att något nyemissionsbehov ej föreligger. Den aviserade nyemissionen kommer således ej att genomföras.

Erbjudandet från Bure
Bure lämnade den 22 oktober 2007 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia enligt reglerna för budplikt. Bures erbjudande om 90 kronor per aktie kontant innebär en premie om 0% jämfört med vad AcadeMedias aktie handlades till innan Bure offentliggjorde sitt erbjudande.

Styrelsen har informerats om att aktieägare i AcadeMedia representerande 48,4 % av kapitalet och 41,6 % av rösterna i bolaget ej har för avsikt att acceptera Bures erbjudande om 90 kronor per aktie kontant.

En försäljning av aktier i AcadeMedia över börsen innebär att aktieägaren frånhänder sig möjligheten att ta del av en eventuell förändring av erbjudandet, om så skulle ske.

Styrelsen kommer att offentliggöra sin uppfattning om erbjudandet i god tid innan anmälningsperioden för Bures erbjudande löper ut den 7 december 2007.

Styrelsen har anlitat Lenner & Partners som finansiell rådgivare och Cederquist som legal rådgivare till styrelsen i samband med erbjudandet från Bure.

Kommande finansiell rapportering
I pressmeddelande den 19 oktober 2007 lämnade styrelsen för AcadeMedia en justerad utsikt för tredje kvartalet 2007 innebärande att delårsrapporten för tredje kvartalet kommer att redovisa ett bättre resultat jämfört med den utsikt som lämnades i delårsrapporten för andra kvartalet 2007.

AcadeMedias delårsrapport för tredje kvartalet offentliggörs den 8 november 2007 och kommer att innehålla ytterligare information om den framtida utvecklingen för bolaget, inklusive en resultatbedömning för 2008.


Den 29 oktober 2007
Styrelsen för AcadeMedia AB (publ)

Om oss

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 000 medarbetare på våra drygt 600 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 160 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Prenumerera

Dokument & länkar