Acando BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2012

 • Nettoomsättning 410 MSEK (415)
 • Rörelseresultat 33 MSEK (43)
 • Rörelsemarginal 8,1 % (10,3 %)
 • Resultat efter skatt 21 MSEK (32)
 • Resultat per aktie 0,29 SEK (0,44)

Ackumulerat 1 januari – 31 december 2012

 • Nettoomsättning 1 547 MSEK (1 524)
 • Rörelseresultat 114 MSEK (106)
 • Rörelsemarginal 7,4 % (6,9 %)
 • Resultat efter skatt 78 MSEK (69)
 • Resultat per aktie 1,09 SEK (0,92)
 • Likvida medel 115 MSEK (113)
 • Styrelsen avser att föreslå årsstämman att besluta om en utdelning om 1,00 SEK per aktie, motsvarande totalt cirka 71 MSEK.

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar
Första halvåret 2012 inleddes i en stark marknad med en god utveckling för Acandokoncernen. Under andra halvåret försvagades marknaden i Sverige tydligt medan Acandos övriga marknader fortsatte vara stabila. Framförallt Tyskland och Norge fortsatte utvecklas väl vilket visar en positiv effekt av vår geografiska bredd. Tysklands resultat är det bästa någonsin avseende både omsättning och marginal, samtidigt som Norges organiska tillväxt för helåret är 20 procent med bibehållen rörelsemarginal.

Under 2012 har vi fortsatt skapa förutsättningar för en långsiktigt stabil tillväxt med ökande rörelsemarginaler. Vi har prioriterat tre områden som sammantaget ökar möjligheterna att nå våra långsiktiga tillväxt- och lönsamhetsmål;

 • Expandera kundbasen i varje geografi samt öka andelen kunder som väljer flera av Acandos tjänsteområden i syfte att minska beroendet till enskilda kunder och tjänster.
 • Öka andelen åtaganden och projekt med möjlighet till återanvändning av lösningar och erfarenheter för att på så sätt skapa förutsättningar för en förbättrad marginal.
 • Öka attraktionskraften som arbetsgivare för att skapa ännu bättre förutsättningar att både behålla och rekrytera de bästa konsulterna och därigenom skapa basen för en långsiktig organisk tillväxt.

Vi har under året etablerat oss som en framstående leverantör av lösningar baserat på Microsoft Dynamics CRM i Norge och därigenom även skapat relationer till ett flertal nya kunder inom privat sektor. Vi har också genomfört flera framgångsrika projekt, där vår samlade leveransförmåga varit avgörande för att ta ett helhetsansvar. Övertagandet av ansvaret för Foras SAP-miljö i Sverige, implementationen av SAP hos Alma Media och införande av mobilitetslösning hos YIT i Finland samt införandet av Klarnas affärsystem är alla exempel på projekt där vi utnyttjat kompetenser från flera leveransområden i koncernen.

Genom att jobba med några av de mest utmanande projekten och mest framgångsrika kunderna har vi lyckats attrahera de bästa konsulterna. Vårt ansvar inom NAV:s moderniseringsprogram i Norge, arbetet med Telefonicas tjänsteportal i Tyskland och projektledningsansvaret för några av AstraZenecas viktigaste projekt är bara några exempel. Detta har lett till att vi under året både genom framgångsrik rekrytering och genom en lägre personalomsättning nu är 70 fler konsulter än vid årets ingång.

I en utmanande konjunktur känner vi oss trygga med helheten i vårt erbjudande, vår geografiska spridning och bredden av kunder. Vi ser många nya affärsmöjligheter när kraven på effektivisering ökar, men är samtidigt ödmjuka inför de beslutsprocesser och besparingskrav som finns hos våra kunder. Vi ser fram emot att fortsätta bygga nära relationer till våra kunder och leverera tydliga resultat i varje uppdrag.

Detta är information som Acando AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Magnus Månsson, vd och CEO +46 8 699 73 77

Anneli Lindblom, CFO +46 8 699 73 09

Acando
Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför bestående verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis cirka 1,5 miljarder kronor och har cirka 1100 medarbetare i fem länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företagskulturen baseras på kärnvärdena: Laganda, Resultatskapande och Passion. www.acando.se

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2000 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera