Acando DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2013

ANDRA KVARTALET 1 APRIL – 30 JUNI 2013
Nettoomsättning 371 MSEK (408)
Rörelseresultat 11 MSEK (29)
Rörelsemarginal 3,0 % (7,0 %)
Resultat efter skatt 8 MSEK (21)
Resultat per aktie 0,12 SEK (0,29)

ACKUMULERAT 1 JANUARI – 30 JUNI 2013
Nettoomsättning 737 MSEK (816)
Rörelseresultat 29 MSEK (63)
Rörelsemarginal 4,0 % (7,7 %)
Resultat efter skatt 22 MSEK (45)
Resultat per aktie 0,31 SEK (0,63)
Likvida medel 53 MSEK (86)

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Acando har en stark position på marknaden med långa kundrelationer, god attraktionskraft hos konsulter och en stark balansräkning. Trots det svaga resultatet under andra kvartalet och ett osäkert marknadsläge ser jag positivt på möjligheterna under resten av året. Ökade säljinsatser och kostnadsanpassningar som nu ger effekt samt en ökad aktivitet mot slutet av andra kvartalet på den svenska marknaden gör att jag förväntar mig ett andra halvår med resultatförbättringar inom vissa områden.

Då det makroekonomiska läget är fortsatt osäkert har marknadsförutsättningarna inte förändrats under kvartalet jämfört med årets inledning. Fortsatt långa beslutsprocesser och projekt som delas upp i etapper kombinerat med hög konkurrens om specialistuppdrag håller nere beläggningsgraden. Detta är den enskilt största förklaringen till resultatförsämringen. Utöver detta har ett antal specifika lokala marknadsförutsättningar och kundspecifika situationer samverkat till ett kvartal vars resultat långt ifrån möter våra egna förväntningar. Vi fortsätter stärka vår lönsamhet genom att systematiskt genomdriva förbättringar, sänka kostnader och effektivisera processer. Arbetet med att förbättra försäljning, operativ kontroll och kostnadsnivå fortskrider. Samtidigt anpassar vi löpande antalet konsulter till våra förutsättningar i syfte att återgå till mer normala marginalnivåer. Allt för att säkerställa en uthållighet i tillväxt och lönsamhet i en osäker konjunktur.

Inom specifika områden har vi en fortsatt stark utveckling med god beläggning och lönsamhet, medan vi i andra områden nu genomfört åtgärder för att anpassa oss till de förutsättningar vi ser på marknaden.

SAP-verksamheten i Sverige och Finland, Strategisk IT i Norge och Sverige samt verksamheten i södra Tyskland utvecklas alla väl med goda marginaler och viss tillväxt. I samtliga dessa områden har vi även fortsättningsvis stora rekryteringsbehov. Inom området Microsoft Dynamics noterar vi en viss ökning av förfrågningar i Sverige och har en något bättre ordersituation i Norge än vid andra kvartalets ingång. I Storbritannien har vi genomfört ett VD byte och arbetar intensivt med att förbättra marginalerna genom både kostnadshantering och merförsäljning till existerande kunder. Vår situation i Hamburg präglas av att vi tappat volym hos en av våra största kunder då viss aktivitet hos kunden flyttats till andra länder tidigare än beräknat. Vi arbetar vidare med vår strategi att öka volymen i vår övriga kundbas och ser en god tillväxt inom framförallt fordonsindustrin. Dock tvingas vi temporärt använda resurser från norra Tyskland i övriga delar av landet vilket påverkar marginalen negativt i det korta perspektivet, men samtidigt bygger det en bas för tillväxt i andra delar av Tyskland.

Acandos inriktning som ett av de ledande konsultbolagen inom verksamhetsförbättringar och IT i norra Europa står fast. Vi har en solid finansiell ställning och är därmed en trovärdig långsiktig partner. Våra långa kundrelationer är ett kvitto på vår leveransförmåga: nio av våra tio största kunder har arbetat med oss de senaste fem åren, sju av tio under de senaste tio åren. Konjunkturen är en fortsatt utmaning men Acando har en robust verksamhet med goda tillväxtförutsättningar och potential för marginalförbättring. Organisationen har med stor kraft och bestämdhet tagit sig an situationen och har fokus på att generera värde för våra kunder. Med respekt för en osäker marknad ser jag ändå med tillförsikt fram emot andra halvåret.

Detta är information som Acando AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 juli 2013.

För mer information vänligen kontakta:
Carl-Magnus Månsson, CEO Acando, telefon 08-699 73 77
Anneli Lindblom, CFO, Acando, telefon 08 – 699 73 09

Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför bestående verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis cirka 1,5 miljarder kronor och har cirka 1100 medarbetare i fem länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företagskulturen baseras på kärnvärdena: Laganda, Resultatskapande och Passion. www.acando.se

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2000 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera