Acando delårsrapport 1 januari - 30 september 2015

KVARTALET 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2015

>        Nettoomsättning 427 MSEK (447)

>        Rörelseresultat 22 MSEK (-25*)

>        Rörelsemarginal 5,1 % (neg.)

>        Resultat efter skatt 14 MSEK (-22)

>        Resultat per aktie 0,14 SEK (-0,24)

ACKUMULERAT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2015

>        Nettoomsättning 1 550 MSEK (1 236)

>        Rörelseresultat 106 MSEK (8*)

>        Rörelsemarginal 6,9 % (0,6 %)

>        Resultat efter skatt 71 MSEK (4)

>        Resultat per aktie 0,68 SEK (0,05)

>        Likvida medel 45 MSEK (41)

* 2014 genomförde Acando förvärvet av Connecta vilket medförde extraordinära kostnader

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Årets nio första månader visar en positiv utveckling av verksamheten i våra tre största geografier. Tyskland och Norge har tagit signifikanta steg och fortsätter utvecklas väl marginalmässigt och med tillväxt under årets tredje kvartal. Vi har under de senaste året drivit en förändring i struktur och erbjudande i båda länderna och börjar nu se resultatet. Den svenska verksamheten visar en marginalförbättring under årets första nio månader, även om vi ser oss ha väsentligt mer att hämta från en bra position i en marknad med många möjligheter, såväl marginal- som tillväxtmässigt.

Inom området Digital ser vi nu hur kunderna prioriterar innovation, innovation drivet i korta cykler med tydligt mål att skapa affärsvärde. Vi ser också hur allt fler kunder väljer att skapa ett digitalt fundament, att jobba för att skapa en långsiktigt hållbar digital plattform genom tydliga arkitekturval och förhållningssätt till områden som integration, processeffektivitet, molnbaserade leveranser och informationsanalys. Det blir allt mer uppenbart att verksamheterna vi möter går i två olika cykler, en innovationsdriven och en driven av uthållighet. Det präglar alla delar av vårt erbjudande, och vi är väl positionerade för att stötta båda cyklerna hos våra kunder. Framförallt ser vi nu bevis på hur behovet av kompetenser från strategisk insikt till omedelbar realisering är avgörande för att fatta rätt beslut i en allt mer komplicerad och snabbrörlig verklighet. Acandos studie, Digital Insights 2015 ger insyn i de viktigaste digitala frågeställningarna hos 200 av Sveriges största företag. Den 27 november lanserar vi hela resultatet, men redan nu drar vi tre viktiga slutsatser;

-       Att attrahera och behålla digital topptalang är en allt viktigare fråga.

-       Innovation knyter allt tydligare samman bolagens övergripande strategiarbete med den digitala verksamheten.

-       Den egna förmågan att driva transformation i stor skala är ett orosmoment.

Vi kommer även gradvis att öka interaktionen mellan våra geografier och kompetensområden för att ta en allt tydligare digital position. Redan idag ser vi hur vi stärker vår ställning inom både handel och energi genom starka kopplingar mellan länderna och de kunder vi hanterar över landsgränserna. Partnerskapet med Avensia och Microsoft som lanserats under kvartalet skapar goda möjligheter för att accelerera tillväxten inom e-handelsområdet i hela vår geografi.

Vi fortsätter vår gemensamma resa tillsammans med medarbetare, kunder och partner. Vi drivs av att skapa värde och driva fram nya förmågor hos oss själva och vår kunder. Vi är stolta över det förtroende våra kunder visar oss, framförallt när kunder som vi under lång tid arbetat med ger oss förnyat förtroende. Vi fortsätter driva paketering av lösningar för snabbt värdeskapande, rätt mix av on/near-shore leverans för kostnadseffektivitet och kund- och åtagandestorlek för ökad beläggning.

Acando är väl positionerat för att fortsätta växa och vårt fokus just nu är rekrytering inom samtliga områden. En viktig del är vårt traineeprogram och i augusti startade två nya omgångar, Acando Nova 13 och Acando Nova 14. För första gången etablerades programmet utanför Stockholm, med traineer från både Göteborg och Malmö. Vi ligger också i startblocken för att i nästa omgång expandera traineeprogrammet till Norge. Vårt traineeprogram bygger Acando och ger oss också nya perspektiv, förmågor och tillgång till ambition som går utanpå allt annat jag sett, vilket också flera av våra kunder noterat genom frågan ”Finns det några Novor i projektet?”.

Detta är information som Acando AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2015.

Mer information:
Carl-Magnus Månsson, vd och CEO +46 8 699 73 77

Anneli Lindblom, CFO +46 8 699 73 09

Acando är ett konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare skapa affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och digitala lösningar. Vi utmärker oss för vår förmåga att kombinera kompetens inom strategi och affärsverksamhet med gedigen teknisk expertis och en djupgående förståelse för hur organisationer fungerar. Koncernen har cirka 1 800 anställda fördelade på fyra länder. Acando omsatte närmare 2 miljarder 2014 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera