ACANDO DELÅRSRAPPORT 1 januari – 31 mars 2012

  • Nettoomsättning 408 MSEK (398)
  • Rörelseresultat 34 MSEK (34)
  • Rörelsemarginal 8,4 % (8,4 %)
  • Resultat efter skatt 24 MSEK (23)
  • Resultat per aktie efter utspädning 0,34 SEK (0,30)
  • Likvida medel 130 MSEK (138)

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Marknaden är generellt fortsatt god och vi noterar ingen omedelbar avmattning eller ytterligare oro jämfört med förra årets utgång. Dock är det fortsatt en viss tröghet i beslutsprocesser, och det krävs mer initierade och nära dialoger för att nå avslut kring nya projekt. Vår metodik med korta iterativa lösningsframtagningar i nära dialog med flera intressenter hos våra kunder är framgångsrik och vi fortsätter vinna projekt som innehåller både verksamhetsutveckling och IT-komponenter. Vår Management konsultverksamhet är en unik konkurrensfördel i dessa kunddialoger.

Sverige fortsätter att vara vår viktigaste marknad och fortsätter ha en stabil resultatutveckling. Vårt arbete med att positionera våra tre områden, Management Consulting, Enterprise Solutions och IT Consulting har gett oss ökad tydlighet gentemot marknaden och möjlighet till nya kunddialoger, vilket i sin tur givit nya affärsmöjligheter. Samtliga tre områden levererar tillfredsställande resultat. Vår största utmaning är att möta alla intressanta och utmanande uppdrag med hjälp av ännu flera av marknadens bästa konsulter. Vi fortsätter rekrytera och kommer under våren ha ett antal akademier för så kallade ”Young Professionals” för att få in flera nya medarbetare. Specifikt har vi idag ett stort behov inom Strategisk IT, Microsoftbaserade lösningar samt inom Management Consulting.

I Tyskland är efterfrågesituationen stabil även om den är på en lägre nivå än under 2011 års första hälft. Vi fortsätter bredda kundbasen för att långsiktigt förbättra marginalen och öka möjligheten att ha en stabil och hög beläggning, och har under kvartalet lyckats signera ett antal viktiga nya kundordrar inom retail- och energisektorerna.

I Norge har vi under kvartalet investerat i en kampanj för att öka rekrytering och skapa en bättre position på marknaden. Syftet är att stärka medvetenheten hos kunder i privat sektor avseende vår starka position inom Microsoftbaserade lösningar. Dessutom avser vi fortsätta växa för att möta en god efterfrågan inom offentlig sektor i våra kärnområden Strategisk IT och Systemutveckling.

Finland och Storbritannien lägger ytterligare ett kvartal med goda resultat bakom sig. Glädjande är att vi fortsätter utveckla kundbasen med flera nya kunder i Storbritannien och att vi har lyckats väl i ett större projekt i Finland där vi driftsatt en mobil lösning åt YIT. Mobilitet kopplad till affärssystem är ett område där vi upplever ett ökande behov, och vi har goda möjligheter att ta en framträdande position, vilket vi befäst genom förvärvet av Bitec.

Detta är information som Acando AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2012.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Magnus Månsson, vd och CEO, +46 8 699 73 77
Anneli Lindblom, CFO, +46 8 699 73 09

Acando
Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför bestående verksamhetsförbättringar med hjälp av informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis cirka 1,5 miljarder kronor och har cirka 1 000 medarbetare i fem länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företagskulturen baseras på kärnvärdena: Laganda, Resultatskapande och Passion. www.acando.com

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,8 miljarder kronor 2018 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera

Dokument & länkar