Acando delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

Kvartalet 1 januari – 31 mars 2017

  • Nettoomsättning 621 MSEK (527)
  • Rörelseresultat 75 MSEK (34)
  • Rörelsemarginal 12,1 % (6,4 %)
  • Resultat efter skatt 54 MSEK (24)
  • Resultat per aktie 0,52 SEK (0,24)
  • Likvida medel 84 MSEK (78)

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Acandos positiva utveckling från 2016 fortsätter med en stark inledning på 2017. Omsättningen växer i samtliga geografier, sammantaget med 18 procent justerat för avyttrade verksamheter och vinsten mer än fördubblas jämfört med föregående år. Vårt löpande arbete med att på bästa sätt fånga våra kunders behov både av mer komplexa transformationsprojekt och expertstöd i den egna organisationen bidrar till ett bättre resursutnyttjande. Vi fortsätter paketera lösningar för att få kostnads- och implementationseffektivitet, där Acandos Digitala Arbetsplats är ett sådant exempel. Vi fortsätter vinna nya kunder under kvartalet samtidigt som vi belönas av Microsoft för vår innovativa paketering med en höjd partnerstatus.

Vi hamnar allt oftare i situationer där vi jobbar i helt integrerade team med våra kunder i kärnan av deras affärsutveckling med såväl implementationer som modell- och konceptutveckling. Det blir allt tydligare att skärningen mellan att förstå kunder och användares beteenden och att anpassa tillämpning av digital teknologi blir en avgörande konkurrensfråga för våra kunder. Vår förmåga att stötta och driva frågor i hela flödet, från strategiska vägval till lösningsdesign, komplex transformation och förflyttning är unik och vi är stolta över det förtroende våra kunder visar oss, både i att skapa helt nya möjligheter och att vidareutveckla och förvalta existerande lösningar. Att våga experimentera i digitala moderna miljöer blir ett måste och där fyller Acandos digitala innovationsbyrå Itch ett viktigt syfte.

För att hela tiden förbli relevanta utvecklar vi och expanderar våra erbjudanden geografiskt samtidigt som vi bedriver fokuserad kompetensutveckling för att bygga helt nya förmågor eller ytterligare vässa det vi redan har. Vi har under kvartalet expanderat Acandos digitala innovationsbyrå Itch till Norge. Vi gör även tydliga satsningar på Avancerad Analys och Maskinlärande där vi vunnit våra första uppdrag inom både handelssegmentet och sjukvård. Inom Industriell IoT bygger vi en position för att både vara rådgivare och agera systemintegratör när sakernas internet växer ihop med traditionella affärssystem och analyskomponenter. Vi upplever också en stark efterfrågan kring Informationssäkerhet och compliance, inte minst kopplat till EU lagstiftning kring persondata (GDPR) där vi har ett starkt erbjudande.

Vi har fortsatta framgångar inom flera av de branscher där vi ser hur digitalisering spelar en avgörande roll såsom, bank och finans, handel, sjuk- och hälsovård samt offentlig förvaltning. Bland annat har vi tecknat nya ramavtal med Systembolaget och Region Skåne samt vunnit ramavtal och ett större leveransprojekt med Norska Livsmedelsverket.

Det som driver oss framåt är inte bara våra kunders förväntningar och behov, det är också vi alla på Acando som utmanar och stimulerar varandra varje dag. Vi är stolta över att Acando Tyskland har blivit utsedd till ”A Great Place to Work”, och över att koncernen har vuxit med ytterligare 54 talangfulla medarbetare under kvartalet. Samtidigt behöver vi bli många fler som vill utmana och utmanas.

Denna information är sådan information som Acando AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017 klockan 13:00 (CET).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Magnus Månsson, vd och CEO, +46 8 699 70 00
Anneli Lindblom, CFO, +46 8 699 70 00

Acando är ett konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare skapa affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och digitala lösningar. Vi utmärker oss för vår förmåga att kombinera kompetens inom strategi och affärsverksamhet med gedigen teknisk expertis och en djupgående förståelse för hur organisationer fungerar. Koncernen har cirka 1 700 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2 miljarder kronor 2016 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 1900 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera